Електронен каталог

гл. ас. д-р Методи Коралов

гл. ас. д-р Методи Коралов
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
02/8110402
e-mail:
Приемно време:
Вторник 15:00-17:00 402 I Корпус
Сряда 14:00-16:00 402 I Корпус

Професионална автобиография:


Гл. ас. д-р Методи Коралов е завършил магистратура по психология в СУ „Св. Климент Охридски” със специализации „Психология на образованието, развитието и културата”, „Социална психология” и „Организационна психология”. Докторската му дисертация, защитена през 2006 г., е в областта на онлайн общуването и провеждането на психологически изследвания през Интернет.

Изследователските интереси на д-р Коралов обхващат методология и разработване на методи за изследване, провеждане на психологически изследвания през Интернет, социални мрежи и социометрия (в училищна и в работна среда), психо-социален климат в групата, училищна психология, агресия и тормоз в детска и юношеска възраст, личностови черти, себеоценка, професионално ориентиране, социална и емоционална интелигентност.

Д-р Коралов е член на Дружеството на психолозите в България. Участвал е в международни и локални конференции и кръгли маси на теми свързани с развитието, училищната психология, агресията, използването на тестове в психологическите изследвания, социални мрежи, социален статус в групата. Работил е по международни и национални проекти с организации като Уницеф и МОМН.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: