Електронен каталог

гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева

гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Политически науки
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 14:30-16:00 602 II Корпус
Сряда 16:15-17:45 602 II Корпус

Професионална автобиография:


Д-р Катя Христова-Вълчева e “Жан Моне” лектор и главен асистент по Европейска политика в НБУ. Започва професионалната си кариера като експерт в отдел “Парламентарни изследвания” на Народното събрание. От 1999 г. е изпълнителен директор, програмен директор и ключов експерт на българския клон на международната неправителствена организация Transparency International. Член на българската асоциация по политически науки и член на УС на Българската асоциация по европейски изследвания от 2009 г. Основните й изследователски интереси са в областта на Европейския съюз и неговите институции, актьори и граждански интереси, политиките в сферата на правосъдието и превенция на корупцията, политики и гражданско участие в България и страните от Централна и източна Европа, лобиране и лобистки практики.


Публикации:


Книги:

Хаджиниколов, Д.; Христова-Вълчева, К. Шикова, И. (под ред.) (2020) Европа след избори. Новите предизвикателства пред интеграцията, София, Българска асоциация за европейски изследвания, ISBN 978-619-90953-1-7

Hristova-Valtcheva, K. (еd.) (2009): NEW ACTORS IN A NEW ENVIRONMENT: Accession to the European Union, Civil Society and Multi-Level Governance, Bulgarian European Community Studies Association (BECSA), Sofia, September 2009

Kolarova, R. and Hristova-Valtcheva, K. (eds.): CITIZENS' EUROPE? Reflections on the Implications of the Lisbon Treaty, BECSA, May 2008

Krasteva, A., Todorov, A., Hristova-Valtcheva, K. & Jetchev, G. (eds.) (2007): FRANCOPHONIE ET INTEGRATION EUROPEENNE, Nouvelle Universite Bulgare, Sofia, 2007,

Статии и глави от книги:

Христова-Вълчева, К. (2020), Управление на кризи или криза на управлението: Европейският парламент в навечерието на новия управленски мандат 2019 – 2024, в: Хаджиниколов, Д.; Христова-Вълчева, К. Шикова, И. (под ред.) (2020)ЕВРОПА СЛЕД ИЗБОРИ. Новите предизвикателства пред интеграцията, София, Българска асоциация за европейски изследвания, стр. 18 - 29, ISBN 978-619-90953-1-7

Христова-Вълчева, К. (2018) Отвъд парламентарното измерение на първото българско ротационно председателство: параметри на институционалната ефективност на Народното събрание, в: Сп. „Политически анализи“ Бр. 5:2-2018, стр. 40-63,

Христова-Вълчева, К. (2018) - Ефекти и дефекти на специалните инструменти: приносът на Механизма за сътрудничество и проверка, Европейския семестър и Информационното табло за правосъдие на ЕС за развитието на ефективна правосъдна система в България,

в: сборник материал от Национална научна конференция "10 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО", НБУ

KASUKEEVA-NUSHEVA, V.; HRISTOVA-VALTCHEVA, K. & SLAVOV, K. Counteracting Corruption in Bulgaria in 2018: public expectations and outcomes, Friedrich Ebert Stiftung – Sofia/Transparency International-Bulgaria, (2018)

KASUKEEVA-NUSHEVA, V.; HRISTOVA-VALTCHEVA, K. & TONEVA-METODIEVA, L. Integrity in Politics and Effective Corruption Prevention, Friedrich Ebert Stiftung – Sofia/Transparency International-Bulgaria, (2017)

Христова-Вълчева, К. (2016) Проблеми на правовата държава и съдебната власт в контекста на изборите за президент и вицепрезидент 2016: теми, дебати, ангажименти, в: сп. Политически изследвания, бр. 1-2, 2016, с. 90-100.

HRISTOVA-VALTCHEVA, K. & TONEVA-METODIEVA, L. «Lobbying in Bulgaria: interests, influence, policy », Transparency International-Bulgaria, (2014)

Христова-Вълчева, К. (2014) Правова държава и качество на демокрацията в България, в : Канев, Д. и Тодоров, А. (съст.)

Качество на демокрацията в България, Изток-Запад, София 2014;

Христова-Вълчева, К. и Тонева-Методиева, Л. (2014) Лобирането в България: интереси, влияние, политика, Асоциация „Прозрачност без граници“, София

Христова-Вълчева, К. (2013) Електронното правосъдие в България, в: Кръстева, А (съст.) 2013, Дигиталният гражданин, Издателство на НБУ, София

Hristova-Valtcheva, K. (2012) Bulgarien: Zivilgesellschaft, Verbande und Politik , pp. 75-101 in : Werner Reutter (Hrsg.), (2012) Verbande und Interessengroppen in den Landern des EU, Wiesbaden

Hristova-Valtcheva, K. (2011) Construire la citoyennete europeenne par l’initiative legislative des citoyens: limites de l’approche, dans : Rouet, G. (dir.) (2011): Citoyennetes et nationalites en Europe - Articulations et pratiques, L’Harmattan

Христова-Вълчева, К. (2010) Европеизация на българския парламент, в: Демокрацията в България през ХХI век, Велико Търново, 2010

Христова-Вълчева, К. (2010) Европейски измерения на първите редовни избори за Европейски парламент в България, в: Кръстева, А., Тодоров, А. (съст), Избори 2009: европейски, парламентарни, кметски, София: НБУ, 2010

Hristova-Valtcheva, K. (2009) Adapting to the Diffused Power in a Multi-Level Governance System: Evidence from Bulgaria’s Third Sector, in: HRISTOVA-VALTCHEVA, Katia: NEW ACTORS IN A NEW ENVIRONMENT: Accession to the European Union, Civil Society and Multi-Level Governance, Bulgarian European Community Studies Association (BECSA), Sofia, September 2009

Христова-Вълчева, К. (2008) Новите държави членки и първите Европейските избори, в: Кръстева, А., Стоицова, Т. (съст), Първа година Европейска България: избори и образи, София: НБУ, 2008

Hristova-Valtcheva, K. (2008) The European citizens’ initiative: Is a bottom-up process possible?, в: KOLAROVA, Rumyana, and HRISTOVA-VALTCHEVA, Katia (eds.): CITIZENS' EUROPE? Reflections on the Implications of the Lisbon Treaty, BECSA, May 2008,

Христова-Вълчева, К. (2007) Европейският модел на лобиране: представителство на интереси в ЕС, в: “Лобиране и лобистки практики”, Институт по икономическа политика, София 2007, стр. 68 – 81

Христова-Вълчева, К. (2007) Граждани, политически процес и гражданско общество в ЕС: преодоляване на демократичния дефицит, в: Захариева, Ю и Николов, К. (съст.) От Римските договори към бъдещето на разширения ЕС: конституция, гражданско участие, идентичности, БЕКСА, 2007

Hristova-Valtcheva, K. (2007) Integration europeenne et diversite linguistique, pp. 163-170 dans: KRASTEVA, Anna, TODOROV, Antony, HRISTOVA-VALTCHEVA, Katia & JETCHEV, Georgy (eds.) (2007): Francophonie et Integration europeenne, Nouvelle Universite Bulgare, Sofia, 2007, 248 p. (en francais)

Христова-Вълчева, К. (2006) Модел на стратегия за противодействие на политическата корупция в България, в: „Политическата корупция: предизвикателства и механизми за противодействие”; Асоциация “Прозрачност без граници”, София, 2006 .

Hristova-Valtcheva, K. (2004) Parliamentary Institutions in EU Constitution Building and in Post-Communist State Building in Southeastern Europe, в: Constitution-building in the enlarged EU, European Institute of Romania, 2004, p. 71 – 82

Христова-Вълчева, К. (2004) Общественото мнение в разширения Европейски съюз: да не се боим от разнообразието, в: Европейският съюз след 1 май 2004: има ли шок от рзширяването?, Българска асоциация за изследвания на Европейската общност, София, 2004, ISBN 954-9543-04-08, стр. 310 – 315

Христова-Вълчева, К. (2003) Каква роля за националните парламенти - опит за равносметка в: Дебатът за бъдещето на Европа, кн. 1/2003, ЦЕИ - АБСКЕБ, София 2003 г.

Христова-Вълчева, К. (2002) Политически аспекти на процеса на присъединяване към ЕС, в сп. Международни отношения бр. 4/2002

Христова-Вълчева, К. (1996) Европейският парламентаризъм, в сп. "Политически изследвания", т. 4/1996, София

Курсове от текущия семестър: