Електронен каталог

проф. д-р Вилма Стоянова

проф. д-р Вилма Стоянова
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Природни науки
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Трудова заетост/Опит Работодател, Местоположение Позиция От До

5. Нов Български Университет

Щатен преподавател - доцент 2013 -

4.

Организационно-административна дейност Институт по минералогия и кристалография “Акад. И. Костов” (ИМК), София Научен секретар 2011 2013

3. Институт по минералогия и кристалография “Акад. И. Костов” (ИМК), София Доцент;

Ръководител на лаборатория по Термичен анализ 2010 2011

2. Институт по минералогия и кристалография “Акад. И. Костов” (ИМК), София Ст.н.с. II ст. 2005 2010

1. Институт по минералогия и кристалография “Акад. И. Костов” (ИМК), София Научен сътрудник 2000 2005

Области на научни интереси Материалознание, Управление на твърди отпадъци, Екология,

Неметални конструкционни композитни материали,

Термичен анализ, Кинетика, Физични и химични методи за анализ

Основни дейности

и отговорности Научни изследвания, Ръководство и участие в международни и национални проекти,

Участие в научни международни и национални конференции

Обучение и ръководство на студенти, бакалаври, магистри и докторанти

Характеристика на дейността Научна, Образователна, Иновации

1. Централна лаборатория по физико-химична механика (ЦЛФХМ) – БАН, София Научен сътрудник 1997 2000

Вид на дейността Неметални конструкционни композитни материали, Термичен анализ, Кинетика, Физични и химични методи за анализ

Основни дейности

и отговорности Научни изследвания, Ръководство и участие на международни и национални проекти, Обучение и ръководство на студенти и магистри

Характеристика на дейността Научна, Образователна, Иновации

Образование и обучение

Университет, Училище Наименование От До

Докторат Химико-технологичени иметалургичен университет, София

Бул. „Климент Охридски“ 8, 1756 София, България

URL: http://www.uctm.edu/index_en.html Докторат

1987 1993

Магистърска степен Химико-технологичени иметалургичен университет, София

Бул. „Климент Охридски“ 8, 1756 София, България

URL: http://www.uctm.edu/index_en.html Инженер-химик 1979 1985

Език

Майчин език: Български

Други: Разбиране Разговор Писане

Самооценка Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно устно изложение

Руски 5 5 5 5 5

Английски 4 4 4 4 4


Публикации:


2014-2018

1. Boyanov Boyan, Alexander Peltekov, Vilma Petkova, Thermal behavior of zinc sulfide concentrates with different ironcontent at oxidative roasting, Thermochimica Acta, ISSN-0040-6031, 586, (2014), 9–16, IF= 2.105

2. Kostova Bilyana, Vilma Petkova, Effect of high-energy milling and thermal treatment on the solid-phase reactions in apatite–ammonium sulphate system, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, ISSN 1388-6150, 116, (2014), 737–746 IF= 2.206

3. Ташева Анна, Вилма Петкова, Биляна Костова, Венцеслав Стоянов, Биоотпадък от птицепроизводство (черупки от яйца). Част 1. Неорганични технологични приложения, В Сб. ХIV Международна научна конференция ВСУ’2014, 5 – 6 юни 2014 г, София, България, Редактори: доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов и проф. д-р инж. Дончо Партов, ISSN: 1314-071X, (2014), 368-373

4. Серафимова Екатерина, Венцеслав Стоянов, Йончо Пеловски, Вилма Петкова, Механични изпитвания на азотно-киселинно третирани смеси от птичи екскременти и пепел от биомаса, В Сб. ХIV Международна научна конференция ВСУ’2014, 5 – 6 юни 2014 г, София, България, Редактори: доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов и проф. д-р инж. Дончо Партов, ISSN: 1314-071X, (2014), 374-379

5. Kadiyski Milen, Stoyan Sarov, Georgi Frangov, Vladislav Kostov-Kytin, Svetla Sarova, Lubomira Macheva, Ventseslav Stoyanov, Vilma Petkova, Eleshnitsa landslide: current condition and considerations, In: Proc. of 14th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2014, Editors: V. Stoyanov and D. Partov, 5–6 June 2014, Sofia, Bulgaria, ISSN: 1314-071X, том. I, (2014), 219-224

6. Shopska Maya G., Zara P. Cherkezova-Zheleva, Daniela G. Paneva, Vilma Petkova, Georgi B. Kadinov, Ivan G. Mitov, Treatment of Biogenic Iron-Containing Materials, Croatica Chemica Acta, ISSN 0011-1643, e-ISSN 1334-417X, 87 (2) (2014) 161–170.

http://dx.doi.org/10.5562/cca2374, IF= 0.556

7. Petrova N. L., V. Petkova and O. E. Petrov, Kinetics of dehydration of K- and Na-cation-exchanged forms of clinoptilolite, In: Book of Abstarcs of ZEOLITE 2014-9th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites, Editors: Aleksandra Dakovic, Marina Trgo, Alessio Langella, Publisher: Institute for Technology of Nuclear and Other Mineral Raw Materials, Franse d’Epere 86, 11000 Belgrade, Serbia, Printed by: Akademska izdanja d.o.o., Slobodana Bajica 23, Zemun; Printing and Publishing Company, ISBN: 978-86-82867-26-5, (2014), p. 203-204

8. Kadiyski Milen, Stoyan Sarov, Georgi Frangov, Vladislav Kostov-Kytin, Svetla Sarova, Ventseslav Stoyanov, Luba Macheva, Vilma Petkova, Theodosios T. Papaliangas, Risk management of Koprivlen landslides: a case study, In Proc.: Xth Anniversary Scientific Conference with International Participation, “SPACE, ECOLOGY, SAFETY - SES 2014“, 12–14 November 2014, Sofia, Bulgaria, Space Research and Technology Institute – Bulgarian Academy of Sciences, ISSN 1313 – 3888, (2015), 363-373 (in english)

9. Petkova Vilma, Svetla Sarova, Milen Kadiyski, Vladislav Kostov-Kytin, Ralitza Gurova, Ventseslav Stoyanov, Stoyan Sarov, Theodosios T. Papaliangas – GIS layers of areas with an increased risk of landslides for the project “RISK management of natural and anthropogenic landsLIDES in the Greek-Bulgarian cross-border area, In Proc.: Xth Anniversary Scientific Conference with International Participation, “SPACE, ECOLOGY, SAFETY - SES 2014“, 12–14 November 2014, Sofia, Bulgaria, Space Research and Technology Institute – Bulgarian Academy of Sciences, ISSN 1313 – 3888, (2015), 374-388 (in Bulgarian)

10. Donkova Borjana, Vilma Petkova, Comparison between thermal behaviour of ?-MnC2O4.2H2O in oxidative and inert media, Bulgarian Chemical Communications, ISSN: 0324-1130, Volume 47, Number 1, (2015), 185–189 IF=0.201

11. Petkova Vilma, Violeta Koleva, Bilyana Kostova, Stoyan Sarov, Structural and thermal transformations on high energy milling of natural apatite, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, ISSN 1388-6150, Volume 121, Issue 1, (2015), 217-225 IF=2.042

12. Cherkezova-Zheleva Zara P., Katerina L. Zaharieva, Martin P. Tsvetkov, Vilma S. Petkova, Maria M. Milanova, Ivan G. Mitov, Impact of preparation method and chemical composition on physicochemical and photocatalytic properties of nano-dimensional magnetite-type materials, American Mineralogist, ISSN: 0003-004X, Volume 100, (2015), 1257–1264 IF=1.964

13. Серафимова Екатерина, Силвия Миленкова, Венцеслав Стоянов, Йончо Пеловски, Вилма Петкова, Механични изпитвания на композити от керамични материали, In: Proc. of 15th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2015, Editors: V. Stoyanov and D. Partov, vol. 1, 4–5 June 2015, Sofia, Bulgaria ISSN: 1314-071X, (2015), v.2, 456-461

14. Серафимова Екатерина, Венцеслав Стоянов, Йончо Пеловски, Вилма Петкова, Механични изпитвания на киселинно третирани смеси от птичи екскременти със сярна киселина, In: Proc. of 15th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2015, Editors: V. Stoyanov and D. Partov, vol. 1, 4–5 June 2015, Sofia, Bulgaria ISSN: 1314-071X, (2015), v.2, 462-468

15. Ташева Анна, Вилма Петкова, Биляна Костова, Венцеслав Стоянов, Биоотпадък от птицепроизводство (черупки от яйца). Част 2. Органични технологични приложения, In: Proc. of 15th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2015, Editors: V. Stoyanov and D. Partov, vol. 1, 4–5 June 2015, Sofia, Bulgaria ISSN: 1314-071X, (2015), v.3, 235-240

16. Иванова П., Е. Серафимова, В. Петкова. Ръчно изработен ротационен биореактор за домашно компостиране. Годишник на департамент „Природни науки“ 2014, НБУ, ISSN2367-6302, (2015), 128-139

17. Serafimova Ekaterina, Vilma Petkova, Bilyana Kostova, The measurement of Benzen, Ethylbenzen, Toluene and Xylene in indoor air in schools in Kardzhali, In: Proc. of Eleventh Scientific Conference with International Participation „Space, Ecology, Safety – SES 2015“, 4–6 November 2015, Sofia, Bulgaria, Space Research and Technology Institute, Bulgarian Academy of Sciences, ISSN 1313 – 3888, (2015), 345-352 (In English)

18. Glavcheva Z., D. Yancheva, E. Velcheva, B. Stamboliyska, N. Petrova, V. Petkova, G. Lalev, V. Todorov, Analytical studies of the Alexandrovo Thracian tomb wall paintings, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, ISSN: 1386-1425, 152, (2016), 622–628 IF=2.353

19. Серафимова Екатерина, Сара Николова, Вилма Петкова, Зеленият покрив – иновационна технология за устойчиво развитие и подобряване на околната среда в градовете, In: Proc. of 16th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2016, Editors: V. Stoyanov and D. Partov, 9–10 June 2016, Sofia, Bulgaria ISSN: 1314-071X, v.3, (2016), 273-278

20. Mitova Iliana, Anna Tasheva, Vilma Petkova, Applications of calorimetric methods, In: Proc. of 16th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2016, Editors: V. Stoyanov and D. Partov, 9–10 June 2016, Sofia, Bulgaria ISSN: 1314-071X, v.3, (2016), 421-426

21. Tаshevа Аnnа, Vilmа Petkovа, Bilyаnа Kostovа, Cаlorimetric meаsurements of porous mаteriаls with аpplicаtions in the ecology, In: Proc. of 16th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2016, Editors: V. Stoyanov and D. Partov, 9–10 June 2016, Sofia, Bulgaria ISSN: 1314-071X, v.1, (2016), 434-439

22. Mitova Iliana, Anna Tasheva, Vilma Petkova, Differential scanning calorimetry – methods, types of measuring instruments. A Review., Годишник на департамент „Природни науки“ 2016, НБУ, ISSN2367-6302, (2016), 104-119

23. B. Kostova, V. Petkova, V. Stoyanov, E. Serafimova, Thermal properties of self-compacting type decorative white cement composites, In Proc.: XV International Conference on Thermal Analysis and Calorimetry in Russia (RTAC-2016), 16–23 September, 2016, Saint-Petersburg, Russia, ISBN 978-5-7422-5447-8 (vol. I), Peter the Great St. Petersburg Polytechnic university, v. 1, (2016), 435-439

24. Petkova Vilma, Ekaterina Serafimova, Bilyana Kostova, Thermal behaviour of nitric-acid-treated biomass and chicken litter mixtures, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, ISSN 1388-6150, 126 (1), (2016), 149-160 (IF=1.953 за 2016)

25. Pelovski Yoncho, Ekaterina Serafimova, Nikolay Kozarev, Anton Petrov, Vilma Petkova, Influence of some factors on the global climate system and needed measures, Mechanical Engineering – Scientific Journal, In print: ISSN 1857–5293, On-line ISSN 1857–9191 (http://pic.sagepub.com/), Vol. 34, No. 1, (2016), 293–302

26. Serafimova Ekaterina, Silvia Milenkova, Vilma Petkova, Yoncho Pelovski, Integrated wastes treatment as a basic for production new materials, Mechanical Engineering – Scientific Journal, In print: ISSN 1857–5293, On-line ISSN 1857–9191 (http://pic.sagepub.com/), Vol. 34, No. 1, (2016), 233–239

27. Petkova V., B. Kostova, M. Shopska, G. Kadinov, M. Balaz, P. Balaz, Behavior of high-energy-milling-activated eggshells during thermal treatment, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, doi: 10.1007/s10973-016-5710-5, ISSN 1388-6150, 127, Issue 1, (2017), 615–623 (IF=1.953 за 2016)

28. Kostova B. V., V. Petkova, M. Shopska, G. Kadinov, M. Balaz, P. Balaz, M. Kadiyski, Influence of high energy milling activation on nano-to-micro-sized CaCO3 crystallite formation, Fresenius Environmental Bulletin, ISSN: 1018-4619, 26 (1), (2017), 426-432 (IF=0.360 за 2015)

29. Serafimova Е., V. Petkova, B. Kostova, V. Stoyanov, Spectroscopic analysis of nitric-acid treated mixtures on the base of biomass and chicken litter, Fresenius Environmental Bulletin, ISSN: 1018-4619, 26 (1), (2017), 445-452 (IF=0.360 за 2015)

30. Frangov Georgi, Vilma Petkova, Ventseslav Stoyanov, Milen Kadiyski, Vladislav Kostov, Theodosios Papaliangas, Landslide risk assessment and mitigation along a road in SW Bulgaria, Fresenius Environmental Bulletin, ISSN: 1018-4619, 26 (1), (2017), 244-253 (IF=0.360 за 2015)

31. Kostov-Kytin V. V., V. Petkova, T. Kaljuvee, Powder XRD microstructural analysis of thermally treated synthetic fluor-hydroxylapatite, Bulgarian Chemical Communications, ISSN: 0324-1130, Volume 49, (2017), 59–70 (IF=0.229 за 2015)

32. Y. Pelovski, E. Serafimova, V. Petkova, Balanced fertilisation for sutainable agriculture and climate stability in Bulgaria, Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE), ISSN 1311-5065, v. 18 (1), (2017), 264-270 (IF= 0.774 за 2016)

33. Ekaterina Serafimova, Anton Petrov, Vilma Petkova, Ventseslav Stoyanov, Impact of greenhouse gases on climate systems and forests in Bulgaria, In: Proc. of 17th VSU’2017 INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VSU'2017, Editors: V. Stoyanov and D. Partov, 8–9 June 2017, Sofia, Bulgaria ISSN: 1314-071X, v.1, (2017), 283-291 (In English)

34. Серафимова Екатерина, Венцеслав Стоянов, Венета Стефанова, Вилма Петкова, Механични изпитвания на смеси на база туниски фосфорит и биомаса за използването им като подобрители за почви, В: Сб. доклади на 17-та Международна научна конференция ВСУ’2017, Редактори: В. Стоянов и Д. Партов, 8–9 Юни 2017, София, България, ISSN: 1314-071X, v.2, (2017), 288-294 (само НБУ)

35. Серафимова Екатерина, Венцеслав Стоянов, Венета Стефанова, Вилма Петкова, Механични изпитвания на смеси на база пепел от биомаса за използването им при рекултивация на нарушени терени, В: Сб. доклади на 17-та Международна научна конференция ВСУ’2017, Редактори: В. Стоянов и Д. Партов, 8–9 Юни 2017, София, България, ISSN: 1314-071X, v.2, (2017), 295-300

36. Костова Биляна, Вилма Петкова, Зависимост на стойностите на специфичната повърхност от съдържанията на P2O5ass % на активирани образци на седиментен апатит, Годишник на департамент „Природни науки“ 2016, Изд. НБУ, ISSN: 2367-6302, 2017, 54-60

37. Иванов Владимир, Биляна Костова, Вилма Петкова, Водни ресурси на България, Годишник на департамент „Природни науки“ 2016, Изд. НБУ, ISSN: 2367-6302, 2017, 100-105

38. Иванов Владимир, Вилма Петкова, Биляна Костова, Екологични проблеми при депониране на твърдофазния отпадък (фосфогипс) от производството на фосфорна киселина, Годишник на департамент „Природни науки“ 2016, Изд. НБУ, ISSN: 2367-6302, 2017, 106-112

39. Иванов Владимир, Вилма Петкова, Биляна Костова, Приложение на гамаспектрометрия за анализ на радионуклиди, емитирани от строителни материали, Годишник на департамент „Природни науки“ 2016, Изд. НБУ, ISSN: 2367-6302, 2017, 113-124

40. Николова Радина, Вилма Петкова, Органични молекули в Космоса, In: Proc. of Twelfth scientific conference with International Participation dedicated to the 35th Anniversary of the Bulgaria-1300 satellites with International Participation „Space, Ecology, Safety – SES 2016“, 2–4 November 2016, Sofia, Bulgaria, Space Research and Technology Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Editors: Garo Mardirossian, Tsveta Srebrova, Georgi Jelev, ISSN 1313 – 3888, (2017), 376-381 (In Bulgarian)

41. Petkova Vilma, Ventseslav Stoyanov, Bilyana Kostova, Aleksander Kalinkin, Irina Zvereva, Yana Tzvetanova, Ekaterina Serafimova, Spectroscopic Investigations of Phase Formation in Cement Mortars with a High Content of Mineral Fillers, In: Thirteenth international scientific conference dedicated to the 60-th Anniversary of the first artificial satellite of the earth and 45 years of Bulgaria in space with International Participation „Space, Ecology, Safety – SES 2017“, 2–4 November 2017, Sofia, Bulgaria, Space Research and Technology Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Editors: Garo Mardirossian, Tsveta Srebrova, Georgi Jelev, ISSN 1313 – 3888, (2017), 298-303 (In English)

42. Nikolova Radina, Vladimir Ivanov, Vilma Petkova, Space Waste, In: Thirteenth international scientific conference dedicated to the 60-th Anniversary of the first artificial satellite of the earth and 45 years of Bulgaria in space with International Participation „Space, Ecology, Safety – SES 2017“, 2–4 November 2017, Sofia, Bulgaria, Space Research and Technology Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Editors: Garo Mardirossian, Tsveta Srebrova, Georgi Jelev, ISSN 1313 – 3888, (2017), 304-308 (In English)

43. Petkova Vilma, Ivanka Paskaleva, Bilyana Kostova, Vladislav Kostov-Kytin, Ralitsa Berberova, Theodosis Papaliangas. On the seismic hazard along the road Bansko (Razlog) – G. Delchev, In: Proc. of National Conference “GEOSCIENCES” with International Participation, BGD, Editor: Y. Yanev, ISSN: 1313-2377, 2017, 117-119 (In English)

44. Petkova Vilma, Bilyana Kostova, Pavel Khvorov, Atali Agakhanov, Influence of calcite and quartz on phase transformations in natural phosphorites during high energy milling, In: Proc. of National Conference “GEOSCIENCES” with International Participation, BGD, Editor: Y. Yanev, ISSN: 1313-2377, 2017, 33-34 (In English)

45. Serafimova E., Y. Pelovski, V. Petkova, Integrated treatment of wastes for production of soil conditioner, Journal of environmental protection and ecology, ISSN 1311-5065, 19 (1), (2018), 281-287, IF= 0.774

Курсове от текущия семестър: