Електронен каталог

доц. д-р Соня Алексиева

доц. д-р Соня Алексиева
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
02/8110603
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Доц. д-р Соня Алексиева е PR експерт с дългогодишен опит в областта на връзките с обществеността – с тясна специализация пъблик рилейшънс на туризма. И.д. ръководител е на секция „Туризъм” в департамент „Администрация и управление” на Нов български университет. Води курсовете в БП "Управление на туризма": „Туристическа реклама и връзки с обществеността”, „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Връзки с обществеността на културния туризъм”, „Управление на събития”, "Специализирани видове туризъм", „Бизнескомуникации в туризма”, "Конфликти и кризи в туризма", както и курсове в магистърски програми по PR на културния туризъм, специални събития, бизнескомуникации и др. Участва в изготвянето на няколко магистърски програми на НБУ и се включва в тях като преподавател.

Подготвя и чете първия български курс „Пъблик рилейшънс на културния туризъм” заедно с издаването на монографията „Връзки с обществеността на културния туризъм”. Автор е на стотици публикации и няколко книги в областта на туризма, културно-историческото наследство, пъблик рилейшънс и бизнескомуникациите. Между тях са „Изящните престъпления” (1991); „Човекът, който създаде „Етъра” - Книга за Лазар Донков” (1996); „История между сезоните – Книга за БХРА”, в два тома (2003, 2004); „Връзки с обществеността на културния туризъм” (2004); „Бизнескомуникации” (2006); „Пъблик рилейшънс – Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели” (2008); „България - Китай. Културен туризъм” (2009), „Бизнескомуникации” (2011); „Културният туризъм – мисията на Велико Търново” (2011), "Туризъм и културно наследство" (в съавторство, 2013), "Бизнескомуникации" (мултимедиен електронен учебник, 2014), „Пъблик рилейшънс – Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели” (второ допълнено издание, 2016);"Специализирани видове туризъм" (в съавторство, 2017), "Изграждане на имидж на туристически дестинации" (в съавторство, 2019) и др.

Член е на Международната организация на журналистите и писателите по туризма (FIJET), на Международната асоциация по пъблик рилейшънс (IPRA), на Международната федерация на журналистите (IFJ), на Българската асоциация по маркетинг (БАМ), на БДВО. В продължение на 14 години е била PR на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). Сред учредителите е на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), на Балканския алианс на хотелиерските асоциации (BAHA), на Международното изложение „Културен туризъм” - Велико Търново.

Участвала е с доклади в много международни и национални научни конференции в областта на научните й интереси: културен туризъм, пъблик рилейшънс, връзки с обществеността на културния туризъм, културно-историческо наследство, бизнескомуникации, специални събития и др.

Съставител, научен редактор и издател е на над 20 научни сборници и специализирани издания по туризъм, PR и комуникации.

Като PR експерт е участвала в много международни и национални проекти в областта на туризма. Сценарист е на документални филми за културен туризъм, консултант и редактор на специализирани туристически издания, водещ на авторски рубрики за културен туризъм и др. Първият носител е на новоучредената награда „Личност с принос за развитието на културния туризъм в България”, присъждана за персонални заслуги за опазването на културното наследство, неговото популяризиране и представяне на Международното изложение „Културен туризъм” – Велико Търново през 2010 г. Носител е на много национални награди за принос в инициативни комитети, PR кампании и др. в областта на туризма.


Публикации:


Алексиева, С. Практики на връзките с обществеността в областта на културния туризъм В: Научно електронно списание „Медии и обществени комуникации” // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". Available from: [ www.media-journal.info ] – април, брой 2, 2009 г.

Алексиева, С., „Културният туризъм в Китай – между познанието и атракцията” – Сб. Първа научна конференция на Институт Конфуций – София, Център за източни езици и култури, май, 2010 г.

Алексиева, С., Специалните събития - изграждане на имидж или държавен PR (по примера на Олимпиадата в Пекин 2008) В: Научно електронно списание „Медии и обществени комуникации” // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". Available from: [ www.media-journal.info ] – май, брой 2010 г.

Алексиева, С., „Градът – социални трансформации и културни практики”, Научна конференция организирана на НБУ - департамент „Антропология” с участието на музея на НБУ и с подкрепата на община Ивайловград, февруари, 2010 г.

Алексиева, С., „Туристическите изложения като реални комуникационни и информационни борси” – Сб. „Алтернативи за развитие на съвременния туризъм”, Икономически университет – Варна, юни, 2010 г.

Алексиева, С., „Специалните събития в културния туризъм – добри практики” - Сб. Трети Черноморски туристически форум „Културният туризъм – бъдещето на България”, Варна, септември, 2010 г.

Алексиева, С., „Реклама и PR на българския туризъм (по примера на Софийски и Тракийски туристически район)” Сб.Национална научна конференция „Туризмът – състояние и перспективи” - КИА – Пловдив, февруари, 2011 г., ISBN 9789549277616, 15 с.

Алексиева, С., „Родопа планина – най-големият жив музей в България” – Научна конференция на НБУ: „Културни наследства – политически залози и реконструиране на територии” – посветена на 20 години НБУ, онлайн сборник на департамент „Антропология“ - http://ebox.nbu.bg/ant14/view_lesson.php?id=11, Смолян, март, 2011 г., 13 стр.

Алексиева, С., , Монография „Културният туризъм – мисията на Велико Търново”, изд. ПР-Туризъм Консулт, София, 2011, ISBN: 978-954-91348-9-6, 191 стр.

Alexieva, S.,The Silk Road as a Tourist Product: Integrating History, Culture and Economy - International Conference „The Silk Road”,organized by Confucius Institute in Sofia, Sofia, Bulgaria, June 2-5, 2011, ISBN 9789599250510, 12 стр.

Алексиева, С., Кризисни комуникации в туризма – В: Сб. Сборник Туризмът – предизвикателства в условията на икономическа криза (съставител и научен редактор Соня Алексиева), С., НБУ, 2011, ISBN: 978-954-535-643 -1, с. 343-358

Алексиева, С., „Интерпретиране на културно-историческото наследство в музея – потенциал за развитие на културния туризъм” - Сб. Национална научна конференция „Музеят и предизвикателствата на XXI век” – Национален военно-исторически музей, София, юли, 2011 г., 15 стр.

Alexieva, S., „OUR HOUSE” National Project – An Example of a Good Practice in European Intercultural Dialogue. Сборник „The Dialogue with the Other& Balkan Dimensions of European Identity”, СУ „Св. Кл. Охридски”, София, 2011, ISBN 9789540732671, 8 стр.

Алексиева, С. Специални събития и атракции в културния туризъм. Сб. Юбилейната международна научна конференция на тема: „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век” – УНСС, София, 11 ноември 2011 г. , с. 120-127.

Алексиева, С. „Бизнескомуникации” (второ допълнено издание), изд. НБУ, София, 2011 г., нова глава, 40 стр.

Алексиева, С. Имиджът, комуникациите и публиките - водещи константи в международните туристически изложения В: Научно електронно списание „Медии и обществени комуникации” // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". Available from: [ www.media-journal.info ] – януари 2011, бр. 8, 15 стр.

Alexieva, S., Special Events for Image Building in Tourism – In: Journal of Science & Research, Vol. 1 (2), 2011, р. 58-65

Alexieva, S., Via Pontica: A Road to Image, Tourism, and Business. Сб. Международна научна конференция „Културен път Виа Понтика – културен туризъм без граници” на ЮЗУ „Н. Рилски”, юли 2012 г., 9 р.

Алексиева, С., Добрите новини versus лошите новини в българския туризъм – трансформация или манипулация на посланията – В: юбилеен сборник „Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят“, изд. СУ „Св. Кл. Охридски“ – ФЖМК, София, 2012, с. 322-332

Алексиева, С., Да привлечем или спечелим музейните публики - В: сборник на Министерство на културата – НФК и НИМ, изд. НИМ, София, 2012, 15 стр.

Алексиева, С., Синергията на здравния туризъм - взаимодействие между природа, културно наследство и среда - В: сборник „Здравният туризъм – стратегическият потенциал на България“ на Четвъртия Черноморски туристически форум на ВТК,изд. Славена, Варна, 2012, ISBN 978-954-579-945-7, с. 173-182

Алексиева, С., Културният туризъм в Китай през призмата на културното наследство – В: сборник „Страните от Източна Азия и света – взаимоотношения и взаимодействия“ на Националната научна конференция с международно участие – СУ „Св. Кл. Охридски“ – ЦИЕК, София, 2012, 12 стр.

Алексиева, С., Онлайн PR в туризма – промяна на правилата в комуникациите. (Нови шансове за разпознаваемост и атрактивност на MICE индустрията в България), Реторика и комуникации - електронно научно списание: http://rhetoric.bg/, 2012, ISSN 1314-4464, 15 стр.

Алексиева, С., „Международно туристическо изложение „Културен туризъм Велико Търново” – изграждане на имидж чрез специални събития и атракции” – Сборник сб. от Международната научна конференция на УНСС ”Предизвикателства пред туризма през XXI век”, ISSN 1314-7226,София, октомври 2012, с. 175-181

Алексиева, С., Въздействие върху конкурентоспособността на дестинацията чрез интегриране на културния и еко туризъм – В: сборник „Екологичният туризъм – нашето зелено бъдеще” на Шести Черноморски туристически форум, организиран от ВТК - Варна 2013, изд. Славена, Варна, 2013, ISBN: 978-954-579-985-3, с. с. 91-101

Alexieva, S., Via Diagonalis: The Messages of Cultural tourism - Collection of Papers from the International Scientific Conference „Cultural Corridor Via Diagonalis - Cultural Tourism Without Boundaries”, organized by SWU „N.Rilski”, Publ. Gea Libris, Sofia, 2013, р. 329-333

Алексиева, С. (2013). Културният туризъм в Китай през призмата на културното наследство – В: сборник „Страните от Източна Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия” на Национална научна конференция с международно участие 2012, организирана от Университет Сонгюнгуан, СУ „Св. Кл. Охридски”, Академия по кореистика, изд. Камея, София, ISBN 978-619-7084-02-3, с. 165-173

Алексиева, С., Професионална комуникация и култура на новите медии при туристическите изложения - В: сборник „Отговорен туризъм 2020”- доклади от Международната научна конференция на Икономически университет – Варна: 50 години Колеж по туризъм-Варна, том II, ISBN: 978-954-21-0666-1, 2013, с. 37-47

Алексиева, С., Темелкова, С. „Бранд на туристическа дестинация или уникално предложение за туриста. Новият туристически бранд „България“ - перспективи и проблеми” (в съавторство) – Сборник от Десета Международна научна конференция „Съвременният модел на ЕС и мястото на България в него” (юни 2013 г.), Бояна, изд. МВБУ, ISBN 978-954-9432-61-9, с. 494-507

Алексиева, С., Съвременни аспекти на културния туризъм в Шанхай – The Silk Road: Collection of Papers from the Second International Conference on Chinese Studies „The Silk Road”, organized by Confucius Institute in Sofia, 29-31 October, 2013, Confucius Institute in Sofia, 2013, ISSN: 1314-9865, с. 260-266

Алексиева, С., Монография „Туризъм и културно наследство” (364 стр.) - в съавторство – автор на 5 от общо 10 глави (с разделителен протокол), издание на НБУ (резензенти: проф. д-р Георг Краев, доц. д-р Валентина Ганева-Райчева) , декември 2013 г., София, ISBN: 978-954-535-783-1, 180 стр.

Алексиева, С., Темелкова, С., Културният туризъм като туристически брандинг на дестинация – В: сборник „Маркетингови метаморфози и иновации в дигиталната ера” – Национална научна конференция на катедра „Маркетинг“, ЦИУН на Бургаския свободен университет, изд. БСУ, Бургас, 2013, с. 98-107

Alexieva, S., Festivals in the focus of cultural tourism – In: Journal of Science & Research, Vol. 3, Sofia, 2013, р. 51-59

Алексиева, С., Онлайн комуникациите за формиране на имидж на туристическа дестинация (в съавторство) – В: сборник на Юбилейната международна научно-практическа конференция „Бизнесът - позитивната сила на обществото” (20 години МП „Бизнес администрация”), издание на НБУ, 2014, София, ISBN: 978-954-535-796-808-1, с. 444-458.

Алексиева, С., Туристическите изложения и специалните събития в културния туризъм като публично-частно партньорство - В: сборник „Публично-частното партньорство и устойчивото развитие на културното наследство” от Трета научна конференция по организация, управление и защита на културно-историческото наследство на фондация „Арете-Фол”, изд. Земя, София, 2014 г., ISSN 1312-1715, 15 с. ?

Alexieva, S., Key messages and communications with target publics in programs organized alongside tourism exhibitions and fairs - Списание „Инфраструктура и комуникации” на УНСС: „Тенденции в развитието на глобалния туризъм”, май 2014 г., кн. 9, София, р. 218-221

Алексиева, С., Съвременни аспекти и проблеми на създаване на регионален туристически бранд (в съавторство) – В: онлайн сборник на XI-та Международна научна конференция „Интелигентна специализация на България”, организирана от МВБУ, изд. МБВУ, 2014, София, ISBN 978-954-9432-64-0 (CD), 16 стр.

Алексиева, С., Проблеми на комуникациите в семейното хотелиерство – В: сборник „Човешкият капитал – методология, измерения и практики” (образование – мениджмънт – бизнес) на Научно-практическа конференция на департамент „Бизнес администрация“ на НБУ, изд. НБУ, София, 2014, ISBN: 978-954-535-853-1, с. 454-467

Алексиева, С., Археологическото наследство – потенциал за развитие на културния туризъм - В: сборник „Историко-археологически туризъм – наследство с перспектива” на Седми Черноморски туристически форум, организиран от ВТК - Варна 2014, изд. Славена, Варна, 2014, ISBN: 978-619-190-006-0, с. 83-94

Алексиева, С., Устойчиво развитие и конкурентоспособност на България като дестинация за културен туризъм - В: сборник „Устойчиво развитие и управленски практики: България и Бавария“ на Международна научна конференция на НБУ и ГБИТК, организирана от НБУ, Русе, изд. Авангард Принт, 2014, ISBN: 978-954-337-236-2 с. 47-53

Alexieva, S., Spa and Wine: Business and Experiences in the Bulgarian Hotel Sector – In: Collection of Papers from the International Scientific Conference Spa and Wine, organized by SWU „N.Rilski”, Publ. Gea Libris, Sofia, 2014, p. 101-105

Алексиева, С., Лидерството в туризма – златната формула на успеха между психологията, комуникациите и просперитета - В: сборник „Лидерството – време е за промени“ на Международна научно-практическа конференция на департамент „Бизнес администрация“ на НБУ, изд. НБУ, 2015, ISBN: 978-954-535-898-2, с. с. 470-479

Алексиева, С., Народните занаяти: комуникации, познания и атракции – В: сборник „Народните занаяти – минало, настояще и бъдеще”, том Х, изд. Фабер, Габрово, 2015, ISBN: 978-619-00-0297-0, 10 с.

Алексиева, С., Учебник Бизнес комуникации - мултимедиен електронен учебник по проект на ФДЕПО („Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”), изд. НБУ, София, 2015, 220 с.

Alexieva, S., Creative tourism experiences: Competitive advantages of heritage tourism in Shanxi Province – In: Third International Conference „The Silk Road”, organized by Confucius Institute in Sofia and Institute for Global History Beijing Foreign Studies University, Sofia, Bulgaria, 2015, p. 289-294

Алексиева, С., „Комуникационните и дигиталните трансформации във фокуса на връзките с обществеността в културния туризъм" – В: сборник „Туризмът в епохата на трансформации" - доклади от юбилейна Международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност Туризъм в Икономически университет-Варна, изд. Наука и икономика - ИУ-Варна, 2015, ISBN: 978-954-21-0864 -1, с. 452-460

Алексиева, С., Предизвикателства пред културния туризъм в три български дестинации (София, Пловдив, Велико Търново) В: сборник на Международна кръгла маса „Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм“ - 25-годишнина от създаването на катедра „Икономика на туризма” при УНСС – София, изд. УНСС, 2015, с. 225-230

Алексиева, С., Значение на регионалните културно-исторически продукти за многообразието на културния туризъм - В: сборник „Регионалните културно-исторически продукти на България – единни в многообразието на Осми Черноморски туристически форум, на ВТК - Варна, изд. Славена, Варна, 2015, ISBN 978- 619-190-040-4, с. 135-147

Alexieva, S., The historic cities of Via Adriatica as cultural tourism destinations – In: Collection of Papers from the International Scientific Conference Cultural Tourism Without Boundaries , organized by SWU „N.Rilski”, Publ. Gea Libris, Sofia, 2015, p. 55-61

Alexieva, S., "The quality and the competitiveness of the thematic events and the attractions in cultural tourism" – In: Journal of Science&Research (The Bulgarian Chamber for Education, science end Culture), Vol.8, 2015, p. 93-100

Алексиева, С., Какво търсят туристите от Маракеш до Агадир в: „Кралство Мароко – страна на пътешествията”, изд. Асоциацията на писателите и журналистите по туризма (ABUJET), София, 2015, 8 с.

Алексиева, С., Печелившата карта на културния туризъм в Египет - в: „Египетски приказки”, изд. Асоциация на писателите и журналистите по туризма (ABUJET), София, 2015, 14 с.

Алексиева, С., Учебник „Пъблик рилейшънс” (второ допълнено издание), изд. НБУ, София, 2016, ISBN: 978-954-535-516-5

Алексиева, С., „Тенденции в развитието на АЕК Етъра като дестинация за културен туризъм" - В: сборник „Живата традиция" (50 години АЕК Етър), Габрово, изд. Фабер, 2016, ISBN 978-619-00-0390, 12 с.

Алексиева, С., Влияние на специалните събития и атракции през четирите сезона върху развитието на културния туризъм - В: сборник „България – туристическа дестинация за четири сезона“ на Деветия Черноморски туристически форум на ВТК - Варна , изд. Славена, Варна, 2016, ISBN 978- 619-190-040-5, с. 166-177

Alexieva, S., Heritage sites as a major resource for cultural tourism development in China – In: Collection of Papers from the International Scientific Conference Cultural Tourism Without Boundaries, organized by SWU „N.Rilski”, Publ. Gea Libris, Sofia, 2016, p. 104-111

Alexieva, S.,Sustainable tourism development between innovative competitiveness of the industry and effective communications in the digital era – In: Journal of Science & Research, Vol. 9, Sofia, 2016, р. 41-50

Алексиева, С., Студия: Връзките с обществеността на неправителствените организации в туризма – активизиране на партньорството с държавната и общинската администрация – студия В: Годишник на департамент „Администрация и управление“, изд. НБУ, София, 2016, 27 с. Студия в Годишник на департамент „Администрация и управление” 2016 г. (http://ebox.nbu.bg/pa2016/index2.html - съдържание http://ebox.nbu.bg/pa2016/S.ALEXIEVA.pdf)

Алексиева, С., Представяне на народните занаяти на туристическите борси и изложения– В: сборник „Народните занаяти - минало, настояще и бъдеще" , том Х на XI-та Международна научна конференция „Народните занаяти - минало, настояще и бъдеще", том XI, изд. Фабер, Габрово, 2016, ISBN: 978-619-00-0493-6,11 с.

Алексиева, С., Туристически район Варна – надграждане на потенциала на историко-познавателния с развитие на балнео и спа туризъм – В: сборник „Диверсифициране на регионалния туристически продукт на примера на туристически район Варна – Северно Черноморие“, изд. Икономически университет-Варна, Варна, 2016, с.

Алексиева, С. Иновационната активност на туристическия бизнес – инвестиции в технологиите, образованието и креативността - Сборник "Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации-институции-бизнес) от Научно-практическа конференция на НБУ - департамент "Администрация и управление", изд. НБУ, 2016, ISBN: 978-954-535-949-1, с. 307-316

Алексиева, С., 20 години Българско дружество за връзки с обществеността - PR спомени - 20 години по-късно), Реторика и комуникации - електронно научно списание: http://rhetoric.bg/, 2016, ISSN 1314-4464, 20 с.

Алексиева, С., Реклама и PR на културния и винения туризъм: къде грешим? – В: сборник „Вино и културен туризъм”, изд. „ЦКТ Тракея”, Асеновград, 2016, ISBN: 978-619-7206-42-5, 16 с.

Алексиева, С., Музеите – видими и невидими участници в туристическите изложения, сп. „Български фолклор”, издание на БАН, кн. 3, 2016, с. 280 – 294.

Алексиева, С., Предизвикателства пред съпътстващите програми като ключов фактор за ефективността на туристическите изложения – В: Сборник със статии по случай 65-годишнината на проф. д-р Иван Марков, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново: ФАБЕР, 2017,

Алексиева, С., Промяна в парадигмата на българската туристическа реклама – имидж и конкурентоспособност на успешната дестинация – В: Юбилеен сборник „Стоп кадър” в чест на проф. Людмил Христов. София: НБУ, 2017, 15 с.

Алексиева, С., Народните занаяти – „комуникатори“ на изчезващите български думи – В: Научен сборник на ХІІІ Международна научна конференция „Народните занаяти – минало, настояще и бъдеще” на Министерство на културата, Община Габрово, ЕМО „Етър”, 2017, с.15

Alexieva, S., China as a cultural tourism destination in the light of the handicrafts industry – In: Научен сборник на Четвъртата международна научна конференция "По пътя на коприната" на Институт Конфуций – София, 2017, с. 15

Алексиева, С., Парадоксите на културния туризъм (глобални и локални измерения от Марко Поло до Алеко Константинов) – В: Сборник на Десетия юбилеен Черноморски туристически форум на тема „Местната идентичност и глобалният туризъм”. Варна: Славена, 2017, с. 13

Alexieva, S., Тhe tourism potential of the Mini-Bulgaria project (Bulgaria’s first educational and heritage park) – In: International Scientific „Conference Contemporary Tourism – Traditions and Innovations”, St. Kl. Ohridski University Press, Sofia, 2017, р. 15 (180-191 – ISBN 978-954-07-4327-1)

Алексиева, С., Предизвикателства и нови практики в преподаването по туризъм и антропология (образователни и творчески акценти в кръглите маси на НБУ в периода 2007-2016 г.) – В: Сборник „25 години антропология в НБУ“. София: НБУ, 2017, с. 342-353

Алексиева, С., Стамова, С., Студия: Стажовете на студентите по туризъм - активно партньорство между университетите и бизнеса – В: Годишник на Департамент „Администрация и управление”. София: НБУ, 2017, 25 с.

Алексиева, С., Виртуални, дигитални, оригинални – класически или нови музеи. В: Научен сборник от Четвъртата национална среща

„Съхраняване на националната идентичност и музеите като част от устойчивото развитие”. София: Министерство на културата, Община Пловдив и Община Габрово, с. 8

Алексиева, С., „Специализирани видове туризъм” - колектив (съставител и научен редактор - Соня Алексиева) – автор на глави „Културен туризъм" (40 с. ) и „Винен туризъм" (45 с.). София: НБУ, 2017, с. 85

Alexieva, S., Тhe tourism potential of the Mini-Bulgaria project (Bulgaria’s first educational and heritage park) – In: International Scientific „Conference Contemporary Tourism – Traditions and Innovations”, St. Kl. Ohridski University Press, Sofia, 2017, р. 15

Алексиева, С., Сбъдна ли се мечтата на Лазар Донков „да стане миналото видимо” - ЕМО „Етъра” половин век по-късно – В: сб. „Паметта за традицията” в чест на 70-годишнината на доц. д-р Ангел Гоев, В. Търново: ФАБЕР, 2018, с. 12

Алексиева, С., Научните издания и публикации като PR на българската музейна практика - В: сборник, посветен на 65-годишния юбилей на проф.Симеон Недков, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2018, ISBN 978-954-07-4426-1, с. 15

Алексиева, С., Музейният имидж между клишетата, проблемите и тенденциите - В: сб. „Съхраняване на националната идентичност и музеите като част от устойчивото развитие”, научен сборник от Петата национална среща на Министерство на културата, Община Пловдив и Община Габрово, София: ФАБЕР, с. 10

Алексиева, С. Иновативни туристически практики в специализираните видове туризъм (в съавторство) - В: научен сборник „Туризмът и иновациите” – Международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм – Варна, Варна: Наука и икономика- ИУ-Варна, 2018, с. 10, ISBN 978-954-21-0973-0, с. 10

Алексиева, С., Пъблик рилейшънс на културния туризъм – кой и как популяризира традиционните занаяти – В научен сборник .„Нематериалното културно наследство – самобитност, приемственост, опорочаване”, София: Земя, 2018, с. 10

Алексиева, С., Креативните идеи в практическото обучение по туризъм – мотивиращ фактор за знания и умения в индустрията на преживяванията – В: Годишник на департамент „Администрация и управление“. София: изд. НБУ, 2018, с. 18

Alexieva, S., „Communicating new knowledge about the value of cultural heritage through specialized publications" – In: Collection of Papers from the International Scientific Conference Cultural Tourism Without Boundaries , organized by SWU „N.Rilski”, Publ. Gea Libris, Sofia, 2018, p. 12

Алексиева, С. „Позициониране на Варна като водеща дестинация за културен туризъм в Черноморския регион" – В: научен сборник „Черноморският регион – дестинация за устойчиви местни и транснационални туристически продукти” на 11 ЧТФ на ВТК, изд. Славена, 12 с.

Алексиева, С. Виртуални, дигитални, оригинални – класически или нови музеи. В: сборник от Четвъртата национална среща „Съхраняване на националната идентичност и музеите като част от устойчивото развитие” (съставител и редактор Соня Алексиева). София: Министерство на културата, Община Пловдив и Община Габрово, 2019, с. 8.

Алексиева, С. Р. Петков. Влияние на интегрираните маркетингови комуникации при налагане на устойчиви хранителни продукти в туризма - В: сборник на Международна научно - практическа конференция „Храни и опаковките им. Риск мениджмънт в туризма“ на департамент „Администрация и управление” на НБУ, изд. НБУ, С., 2019, с. 10.

Алексиева, С. Специалните събития в туризма – най-атрактивните комуникационни инструменти към преживяването и взаимодействието с потребителите – В: Годишник на департамент „Администрация и управление“ на НБУ, изд. НБУ, С., 2019, с. 15.

Alexieva, S. Impacts of Digital Transformation on Organizing Special Events in Tourism – In: Journal of Science & Research, Vol. 12, Sofia, 2019, р. 9.

Алексиева, С. Панаирът на туризма и свободното време” във Варна – ретроспекция на проблемите пред публичния и частния сектор в отрасъла – В: сборник „МICE туризмът – фестивали, инсентиви, конференции, изложения” на 12 Черноморски туристически форум на ВТК, изд. Славена, Варна, 2019, с. 12.

Алексиева, С. Специални събития и атракции в културния туризъм – успешни практики и нови тенденции – В: сборник на Юбилейна научно–практическа конференция „Българската мечта – позитивната концепция“ на департамент „Администрация и управление“ на НБУ, изд. НБУ, С., 2019, с. 12.

Алексиева, С. Конкурентно предимство на устойчивото хранене в хотелиерството - потребителски ползи, проблеми и тенденции (в съавторство) – В: Сборник на Международната научно-практическа конференция „Туризмът в новото хилядолетие – състояние и перспективи”, посветена на 10-годишнината от създаването на специалност „Икономика на туризма” в СА „Д.А. Ценов” – Свищов, изд. АИ „Ценов”, 2019, с. 10

Alexieva, S. Positioning China as a Tourist Destination: Dynamics and Investment if Organizing Mega-Events – In: Fifth International Conference on Chinese and Asian Studies „The Silk Road”, organized by the Confucius Institute at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia, Bulgaria, 2019, р. 12.

Курсове от текущия семестър: