Електронен каталог

доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева

доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
Приемно време:
Сряда 14:30-16:30 312 II Корпус
Петък 8:30-9:30 312 II Корпус
Петък 16:15-17:15 312 II Корпус

Професионална автобиография:


Научни звания и степени:

- Доцент: май 2008, НБУ (шифър – 05.07.03 / Методика на обучението по чужд език / област на висшето образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...)

- Докторска степен: май 2000 г., Научна лаборатория по приложна лингвистика - ИЧС, гр. София (шифър – 05.07.03 / Педагогически науки, Методика на обучението по чужд език)

- Магистърска степен: 1994 г. Магистър по философия (MPhil) в областта на приложната лингвистика, Университета в Кеймбридж, Център по английски език и приложна лингвистика

- Магистърска степен: 1991 г. Английска филология (СУ "Св. Климент Охридски", ФКНФ)

----------------------

Researcher ID: Y-2532-2018 [http://www.researcherid.com/rid/Y-2532-2018]

Publons: https://publons.com/a/1004608

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5915-590X

-----------------------

Професионална реализация:

2000 – понастоящем

Нов български университет, Магистърски факултет, Департамент “Чужди езици и литератури - Англицистика”: преподавател по английски език и методика на ЧЕО

2003 - понастоящем

член на Факултетния съвет на ФБО на НБУ

2010 – 2012 / 2015;

Нов български университет, Център за качество, оценяване и акредитация: член на Методическия съвет на ЦКОА; в момента член на Комисията по качеството на НБУ

2009 – 2013

Нов български университет, Департамент “Чужди езици и литератури - Англицистика”: ръководител на секция “Методика на ЧЕО”

2006 – 2013

Център за чужди езици, НБУ: член на академичния съвет на Центъра и методик, ръководител на методическата секция

2005 – 2010

Нов български университет, Департамент “Чуждоезиково обучение”: член на Съвета на департамента

2004 – 2008 / 2014 - понастоящем

Нов български университет: член на редколегията на Годишника на департамент “Чужди езици и литератури”: “Език, литература, култура”; в момента - член на редколегията на сп. "English Studies at NBU" [ISSN 2367-5705, http://esnbu.org]

2003 – 2008

Нов български университет: директор на общообразователните курсове по чужд език към Факултета за базово образование (ФБО)

2001 – 2003

Нов български университет, Магистърски факултет: член на Факултетния съвет на МФ

1998 – 2003

Нов български университет, Департамент “Приложна лингвистика”: директор и член на програмния съвет на магистърска програма “Лингводидактика” (бивша “Приложна лингвистика – педагогика на обучението по чужди езици”)

1998 – 1999

ИЧС/Нов български университет, Департамент “Съвременна и приложна лингвистика”: директор и член на програмния съвет на бакалавърска програма “Приложна лингвистика – педагогика на обучението по два чужди езика”

1997 – 1999

ИЧС/Нов български университет, Департамент “Съвременна и приложна лингвистика”: директор и съ-председател на програмния съвет на магистърска програма “Базов учител (ментор) по английски език в началното или средното училище”

1995 – 2005

Нов български университет, Департамент “Чужди езици и литератури”

(бивш “Съвременна и приложна лингвистика”): член на Съвета на департамента

1995 – 1999

ИЧС/Нов български университет, Департамент “Съвременна и приложна лингвистика”: главен асистент по английски език и методика на ЧЕО

1994 – 1995

СУ “Св. Климент Охридски”, ФКНФ: хон. преподавател по практически английски език

1992 – 1997

Нов български университет, Свободен факултет, Департамент “Чужди езици”: хон. преподавател по практически английски език

1991 – 1999

Център за изучаване на чужди езици (ЦИЧЕ), Институт за чуждестранни студенти (ИЧС) – гр. София: асистент, старши асистент (1993) и главен асистент(1995) по английски език

------------------------------

Допълнителна квалификация:

# октомври 1993 – юли 1994 - Университета Кеймбридж, Великобритания

Научноизследователски център по английски език и приложна лингвистика - Магистратура по приложна лингвистика;

# май 1997 - СУ “Св. Кл. Охридски” и Университета в Бристол - Интензивен курс по развиване на умения за писане на академичен текст на английски език:

“Development of Academic Writing Skills” (for trainers);

# август 1997 - Университета в Кентърбъри, Великобритания: летен курс за усъвършенстване на преподаватели по английски език;

# август 1998 - Университета в Св. Андрей, Шотландия: летен курс по английски език за академични цели и писмено изложение;

# март - юни 2003 - Британски съвет, България: практически курс по управление на проекти (Project Management Training Workshop);

# 10-14 март 2008 - “Учителската професия – предизвикателствата пред учители и обучители” – по Програмата за учене през целия живот на Европейската комисия (втори семестър на 2007-2008 г.) - Учебна визита № 66 на тема “Continuous Professional Development (CPD) Provision” във Фалкърк, Великобритания, за усвояване на добри практики и обмяна на челен опит при професионалната подготовка на учители;

# 2-6 юни 2014 - Университета на Рейкявик, Исландия и Open University -

Интензивен курс на тема “Academic Teaching Methods and Modernisation of the Curriculum (University Didactics)” по програма BG09 „Фонд за стипендии на европейското икономическо пространство“, мярка „Проекти за мобилност във висшето образование и науката“, компонент „Мобилност на преподаватели, изследователи и административен персонал“;

# 2-9 август 2015 - Летен курс за усъвършенстване на преподаватели по английски език към SOL [Speaking One Language], Великобритания (проведен в Стара Тура, Словения).

# септември-декември 2015 - Университета на Орегон, САЩ и Американски английски институт и департамент по лингвистика, съвместно с Държавния департамент на САЩ и Coursera - Два интензивни онлайн методически курсa за

усъвършенстване на преподаватели по английски език – “Shaping the Way We Teach English 1: The Landscape of English Language Teaching” и “Shaping the Way We Teach English 2: Paths to Success in ELT”

# август 2018 - SOL [Speaking One Language], North Devon, Великобритания - Летен курс за усъвършенстване на преподаватели по английски език

# март-април 2020 - Cambridge Assessment English & Future Learn - 4-седмичен онлайн MOOC методически курс за усъвършенстване на преподаватели по английски език "Teaching English Online"

# май-юни 2020 - British Council & Future Learn - 4-седмичен онлайн MOOC методически курс за усъвършенстване на преподаватели по английски език "Language Assessment in the Classroom"

-----------------------

Участие в научни семинари и конференции:

- 3rd EUROSLA Conference - София, 1993 г.

- 2nd BETA Conference - София, 1994 г.

- 31st International IATEFL Conference - Брайтън, Великобритания, 1997 г.

- 1st Mentor Conference - Будапеща, Унгария, 1998 г.

- 2nd Mentor Conference - Клуж, Румъния, 2000 г.

- 6-15 годишни национални конференции на БАПА - IATEFL, България

- 9th National IATEFL Conference - Краков, Полша, 2000 г.

- 3rd IATEFL East Conference - Пловдив, 2001 г.

- Малките езици в големия свят – НБУ, 2001 г.

- The Baseline Survey Symposium - София, 2002 г.

- 1st International OPTIMA Conference “Quality Language Services” - София, 2004 г.

- Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка – НБУ, 2004 г.

- Национална годишната конференция на АПФБ на тема "Оценяване"- Трявна, 2004

- Качествено преподаване на чужд език (QIFLT) – семинар за представяне на работата на екипа по проекта – София, 2004

- Зимна школа към Департамент “Чуждоезиково обучение” - НБУ, 16-18 февруари 2005

- международен семинар “Qualitraining Guide Workshop” – НБУ, 8-10 декември 2005

- Зимна школа към Департамент “Чуждоезиково обучение” - НБУ, 15-17 февруари 2006

- Expert meeting in the framework of project C2 “A Training Guide for Quality Assurance (QualiTraining)” – European Centre for Modern Languages, Graz, Austria, 17-18 March 2006

- 15та юбилейна национална конференция на БАПА-IATEFL – Пловдив, 13-14 май 2006

- 16та национална конференция на БАПА-IATEFL – Благоевград, 19-20 май 2007

- 17та национална конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА-IATEFL) – София, 10-11 май 2008

- “English Profile Networks: Research Network in South-East Europe Inaugural Seminar”, 26-28 September 2008 Herceg Novi, Montenegro – Международен семинар за създаване на експертна мрежа за разработване и пилотиране на съдържателния профил на Европейската езикова рамка за английски език, Херцег Нови, Черна Гора, 26-28 септември 2008

- "Mentoring in Secondary Schools" Disseminating Conference, Lisbon, Portugal, 25-26 September 2008

- 2ра международна конференция на ОПТИМА-EAQUALS-ALTE на тема “Ideas for Quality in Language Education” – София, 25-26 октомври 2008

- 18та годишна национална конференция на БАПА-IATEFL - Ст.Загора, 16-17 май 2009 г.

- Национална междууниверситетска конференция “Език, литература, многоезичие” – НБУ, София, 30 - 31 май 2009 г.

- Първа координационна среща на партньорите по международен проект “Innovative Practice in Adult Language Education” по програма Грундтвиг за “Учене през целия живот” на ЕС, Прага, Чехия, 27-28 ноември 2009 г.;

- Pre-conference event of the 19th BETA Annual Conference “Teachers as Lifelong Learners”, Veliko Turnovo, 23 April 2010 (as part of the ECML project “Empowering Language Professionals” 2008-2011)

- 19та национална конференция на БАПА-IATEFL – Велико Търново, 24-25 април 2010 (ПЛЕНАРЕН ДОКЛАД);

- Национална кръгла маса на тема "Подготовката на учители по чужди езици - компетентности, образование, квалификации" - НБУ, гр. София, 27 ноември 2010 г.

- Първа координационна среща на партньорите по международен проект “The Multilingual Toolkit for European Mobility - MULTEMO” по програма Леонардо на ЕС, Бристол, Великобритания, 1-3 декември 2010 г.;

- 20-та юбилейна национална конференция на БАПА-IATEFL “Creativity in Language Teaching – Reaching Out to the New Generation of Learners” – София, 30 април – 1 май 2011 г.;

- Втора координационна среща на партньорите по международен проект “The Multilingual Toolkit for European Mobility - MULTEMO” по програма Леонардо на ЕС, Херлен, Холандия, 8-10 юни 2011 г.;

- Заключителна конференция и професионален семинар на тема “Международен опит за повишаване на мотивацията при преподаването на чужд език” в рамките на международния проект “Innovative Practice in Adult Language Education - IPALE” по програма Грундтвиг за “Учене през целия живот” на ЕС - гр. София, 8-9 юли 2011 г.;

- Трета координационна среща на партньорите по международен проект “The Multilingual Toolkit for European Mobility - MULTEMO” по програма Леонардо на ЕС, Бохолт,Германия, 10-12 октомври 2011 г;

- 21та национална конференция на БАПА-IATEFL “Innovative Teaching, Active Learning, Effective Assessment Practices in Language Education” – гр. Русе, 30 март – 1 април 2012 г. (съвместен пленарен доклад и самостоятелен уъркшоп);

- Заключителна конференция и професионален семинар на тема “Многоезичието в чуждоезиковото обучение” в рамките на международния проект “The Multilingual Toolkit for European Mobility - MULTEMO” по програма “Леонардо да Винчи” на ЕС - гр. София, 31 май - 2 юни 2012 г.;

- Работната среща на европейската мрежа European Network of Places of Peace за представяне на европейския проект за регионално сътрудничество Маршрут “Места на мира”, ЕС информационен център, гр. София, 7 януари 2013 г.;

- Образователен семинар и 2-ра координационна среща на партньорите по международен проект “Take Two in Europe – T2E” по програма Коменски на ЕС, Лондон, Великобритания, 27.февруари-1.март 2013 г.;

- 20та годишна конференция на ICC - the international language association (международна езикова асоциация за междукултурно общуване) на тема “Language, Identity and Culture in Language Education” - СУ “Св. Кл. Охридски”, гр. София, 8-10 март 2013 г.;

- 22та национална конференция на БАПА-IATEFL “Openness and Connectedness: Exploring the Landscape of English Language Teaching in the Modern World” – гр. Варна, 21-23 юни 2013 г.;

- BALEAP Professional Issues Meeting (PIM) “Supporting Masters Dissertation and PhD Thesis Writing: Where EAP Meets Research Skills Training”, University of Essex, U.K., 29th June 2013;

- Образователен семинар и 2ра координационна среща на партньорите по европейски образователен проект “Take Two - Europe (T2E)” по програма Коменски на ЕС, 127СОУ, България, 16.-18. септ. 2013 г.;

- 3та координационна среща на партньорите по европейски образователен проект “Take Two - Europe (T2E)” по програма Коменски на ЕС, Университета Хумак, Финландия, 18.-21. март 2014 г.;

- 23та национална конференция на БАПА-IATEFL “The English language classroom: can research meet practice?” – ЮЗУ, гр. Благоевград, 11-13 април 2014 г.;

- 3та международна конференция на ОПТИМА-EAQUALS на тема “On the cutting edge of foreign language education: the synergy of creativity and quality standards” – София, 7-8 юни 2014 г.;

- Заключителен семинар на тема “Communication Matters” в рамките на европейски образователен проект “Take Two - Europe (T2E)” по програма Коменски на ЕС - колежът ESHTE, гр. Ещорил, Портогалия, 13-14 октомври 2014 г. (пленарен доклад);

- 24та национална конференция на БАПА-IATEFL “Celebrating variety: making the most of your teaching and learning context” – УНСС, гр. София, 6-17 юни 2015 г.;

- 24th International IATEFL Poland Conference “Quality in Language Education in Various Educational Environments”, Jagiellonian University in Krakow, Poland, 18-20 September 2015;

- 2nd International IATEFL Web Conference "Making connections across borders in ELT", 23-24 October 2015;

- Първа координационна среща на партньорите по международен проект “BE READY - Life Skills and Career Development: Helping Young People Progress into Success” по програма Еразъм+ (Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices) на ЕС, Лондон, Великобритания, 27-28 януари 2016 г.;

- 50th International IATEFL Conference – Birmingham, UK, 13-16 April 2016 г.;

- Втора координационна среща на партньорите по международен проект “BE READY - Life Skills and Career Development: Helping Young People Progress into Success” по програма Еразъм+ на ЕС и Portuguese Multiplier Event, Лисабон, Португалия, 24-25 октомври 2016 г.;

- 15th Annual ELTA Serbia Conference "Awaken your curiosity", 19-20 May 2017, Belgrade;

- 1st FIPLV East European Regional Congress, 22-23 June 2017, Varna, Bulgaria;

- 26th BETA-IATEFL Annual International Conference "Learning and teaching languages: Creating bridges to the future", 24-25 June 2017, Shumen University, Department for Information, Qualification and Lifelong Learning – Varna;

- Четвъртата координационна среща на партньорите по международен проект “BE READY - Life Skills and Career Development: Helping Young People Progress into Success” по програма Еразъм+ на ЕС и UK Multiplier Event, Салфорд, Манчестър, Великобритания, 4-5 октомври 2017 г.;

- 27th BETA-IATEFL Annual International Conference "Promoting 21st century ELT: language, life skills and digital literacies", 22-24 June 2018, Burgas Free University – Burgas;

- Юбилейна международна конференция "Traditions and Transitions", организирана от ФКНФ, Катедра по британистика и американистика на СУ "Св. Кл. Охридски" по случай 90-годишнината от основаването на катедрата и 130-годишнината от създаването на университета, 28-29 септември 2018 г., Софийски университет;

- 4th International Pedagogical and Linguistic scientific conference "Educational Role of Language - From theory to practice, from practice to theory", Craiova, Rоmania, 17-18 June 2019 (paper & leader/chair of discussion group C "Interaction Skills");

- Международната научна конференция „ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИ РАКУРСИ“ по повод 70 години Катедра по методика на чуждоезиковото обучение в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 25 октомври 2019 г.;

- SOL 30th Anniversary Festival - May/June 2021;

- Научната кръгла маса „Език и професионална комуникация 4“ под надслов „Изследвания и практики на учене, преподаване и оценяване на чужди езици за общи и професионални цели“ Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ФКНФ, Катедра „Западни езици”, 18 юни, 2021 г.;

- Юбилейна научна конференция под наслов „Традиция и новаторство“, посветена на 30-годишнината от създаването на Нов български университет и филологическите програми към департамент „Чужди езици и култури“, НБУ, 4-5 юни 2022 г.;

- 30th BETA-IATEFL Annual International Conference "A jubilee: the past, present and future of ELT", 9-10 September 2023, Sofia;

- Юбилейна конференция с международно участие “Applied Linguistics: Current Trends and Prospects", организирана от ФКНФ, Катедра по британистика и американистика на СУ „Св. Кл. Охридски“ по случай 95-годишнината от основаването на катедрата, 18-19 ноември 2023 г., Софийски университет [пленарен доклад];

и в пленарните дискусии, кръглите маси и дебатите по време на множество регионални семинари по проблемите на чуждоезиковото обучение в началната и средната степени на образование и чуждоезиковото обучение на възрастни, организирани от департамент “Чужди езици и литератури” (бивш “Приложна лингвистика”) към НБУ, ОПТИМА или школи за изучаване на чужди езици (Алианс, Ай-енд-ай, Белс и Белин и др.), както и национални и международни форуми по проблемите на университетското образование, организирани от НБУ, Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, Университета в Прешов, Словакия; Университета в Будапеща, Унгария и др.

--------------------

Организиране на научни, методически и професионални форуми

- Менторинг и методическо ръководство на стажант-учители и действащи преподаватели по чужд език – Център за изучаване на чужди езици Алианс, София, 1998 г.

- The Baseline Survey Symposium - София, 16 ноември 2002 г.

- Оценяване на аргументативен тип есе - НБУ, март 2003 г.

- Качествено преподаване на чужд език (QIFLT) – семинар за представяне на проекта – София, 12-13 ноември 2004 г.

- Методически семинар за преподавателите по чужд език към езикова школа “I & I” – София, октомври 2005 Г.

- Професионалната специализация “Учител по чужд език” – въпрос на избор (в рамките на семинара “Език, литература, култура” на департамент “Чужди езици и литератури”) – НБУ, 9 март 2006 г.

- Управление на качеството в чуждоезиковото обучение (в рамките на семинарите “Език, литература, култура” на департамент “Чужди езици и литератури” и “Човек, език, общуване” на департамент “Чуждоезиково обучение” ) – НБУ, 4 май 2006 г.

- Just for the Record? – практическа сесия за учителите по английски език за документиране на техния професионален опит – Pre-conference event of BETA-IATEFL on Teacher Development, Благоевград, 18 май 2007 г.

- Работната среща на екипа по проект “Mentoring in the Secondary School” – (международен проект по Comenius 2.1) в Ливърпул, Великобритания, 24-28 октомври 2007 г.

- Техники за сътрудничество при работата в групи (на базата на опита от ЧЕО) – в рамките на семинарите “Език, литература, култура” на департамент “Чужди езици и литератури” и “Човек, език, общуване” на департамент “Чуждоезиково обучение” – НБУ, 28 май 2008 г.

- Заключителна конференция за представяне на резултатите по проект “Mentoring in the Secondary School” – Лисабон, Португалия, 25-26 септември 2008 г.

- Втората международна конференция на ОПТИМА - “Ideas for Quality in Language Education” - София, 25-26 октомври 2008 г. – водещ член на организационния комитет и модератор на заключителната кръгла маса “Multilingualism”

- “Patterns of Interaction – Cooperative Learning” - изнесен методически семинар за кооперативните форми на работа в занятията по чужд език - езикова школа “Белс и Белин”, гр. София, 25 март 2009 г.

- Национална междууниверситетска конференция “Език, литература, многоезичие” – НБУ, София, 30-31 май 2009 г. - съ-председател на организационния комитет и председател на научна секция “Многоезичие”

- Интензивен курс от методически семинари за повишаване на езиковата и професионалната квалификация на учители по английски език от акредитираните езикови школи на ОПТИМА - Езиков център “Матеви” , гр. София - 15-19 юни 2009 г.

- Интензивен квалификационен курс за преподаватели по английски език “Energy Boost” към ОПТИМА - Езиков център “Матеви” , гр. София - 14-16 юли 2010 г.

- Национална кръгла маса на тема "Подготовката на учители по чужди езици - компетентности, образование, квалификации" - НБУ, гр. София, 27 ноември 2010 г. (с подкрепата на Фондация „Ханс Зайдел”, списание „Чуждоезиково обучение”;

- Методически семинар на тема “Intercultural communication through literature” [Междукултурно общуване чрез литературни текстове] с гост-лектор проф. д-р Чери Пиърсън в рамките на квалификационния семинар на департамента "Език, литература, култура" – НБУ, 20 май 2011 г.;

- Методически семинар на тема “Европейският образователен проект MULTEMO – развиване на генеративна езикова компетентност у изучаващите чужд език за професионални цели в условията на многоезичие и глобализация” - НБУ, 12 януари 2012 г.;

- “Teaching English to Mixed Ability Groups” - изнесен методически семинар за диференцирания подход на обучение в занятията по чужд език, организиран със съдействието на издателство ПОНС за учителите по англ. език от гр. Варна, 13 февруари 2012 г.;

- Научноизследователска конференция за докторанти в областта на методиката на обучението по съвременни езици на тема “Актуални проблеми, изследвания, концепции за учене и преподаване” - НБУ, гр. София, 23 февруари 2013 г.

- Третата международна конференция на ОПТИМА “On the Cutting Edge of Foreign Language Education: The Synergy of Creativity and Quality Standards” – НБУ, гр. София, 7-8 юни 2014 г. (see: http://www.optima-bg.org/node/446);

- Заключителен семинар на тема “Communication Matters” в рамките на европейски образователен проект “Take Two - Europe [T2E]” по програма Коменски на ЕС - гр. Ещорил, Португалия, 13-14 октомври 2014 г.;

- Кръглата маса на тема „Национална мрежа на асоциациите на преподавателите по езици в България“ във връзка с включването на България в международната мрежа FIPLV по време на 24та международна конференция на БАПА-IATEFL – София, 6-7 юни 2015;

- Участие в експертния панел на кръглата маса на тема „One Hundred Days in Bulgaria“, организирана от Българо-американската комисия за образователен обмен “Fulbright” във връзка с повишаване на педагогическата квалификация на стипендиантите на Fulbright, стажант-учители по английски език в системата на общественото образование в България – София, 11 декември 2015 г.;

- Be Ready Bulgarian Multiplier Event - локален форум (за България) за десиминация на идеите и резултатите от работата по Еразъм+ проект "BE READY - Life Skills and Career Development: Helping Young People Progress into Success", 24 април 2017 г., НБУ, гр. София;

- Съвместен докторантски семинар - кръгла маса към департамент „Чужди езици и култури“, НБУ и Катедра „Методика на чуждоезиковото обучение“, СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „Актуални проблеми и съвременни тенденции в развитието на езиковедските и дидактическите изследвания“, 27 юни 2018 г., НБУ;

- Съвместен докторантски семинар към департамент „Чужди езици и култури“, НБУ и Катедра „Методика на чуждоезиковото обучение“, СУ „Св. Кл. Охридски“ на тема „Насърчаване на научните изяви на младите учени и докторантите и обмена на научноизследователски идеи и постижения“, 21 юни 2019 г., НБУ;

- Методически семинар на тема “Developing learners’ intercultural communicative competence – a focus on Bulgaria” (съвместно със Сияна Харизанова) в рамките на годишната конференция на Educational Centre -Bulgaria & National Geographic Learning под надслов „ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ - полезно, лесно, интересно“, София, 22.02.2020 г.

- лектор на курс за повишаване на квалификацията на 200 учители по английски език от цялата страна, които от учебната 2020/2021 година ще преподават по учебните програми за профилирана подготовка по англ. език, Национален център (към МОН) за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, 31 юли - 7 август 2020 г., гр. Банкя;

- Съвместен докторантски семинар към департамент „Чужди езици и култури“, НБУ и Катедра „Методика на чуждоезиковото обучение“, СУ „Св. Кл. Охридски“ на тема, 7 юли 2021 г., НБУ;

- Юбилейна научна конференция под наслов „Традиция и новаторство“, посветена на 30-годишнината от създаването на Нов български университет и филологическите програми към департамент „Чужди езици и култури“, НБУ, 4-5 юни 2022 г.

_________________________

Участие в проекти като член на екипа, експерт или консултант:

ноември 2023

„Пети средношколски конкурс по превод на английски, немски, испански, италиански, френски и руски език", 2023 г. - образователен проект към Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ насочен към сътрудничеството между образователните институции от сферата на средното и висшето образование

януари-юни 2022

Юбилейна научна конференция под наслов „Традиция и новаторство“, посветена на 30-годишнината от създаването на Нов български университет и филологическите програми към департамент „Чужди езици и култури“, НБУ, 4-5 юни 2022 г. - научноизследователски проект към Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ - ръководител на проекта

ноември 2019

„Трети средношколски конкурс по превод на английски, немски, испански, италиански, френски и руски език", уч. 2019/2020 г. - образователен проект към Централен фонд за стратегическо развитие на НБУ насочен към сътрудничеството между образователните институции от сферата на средното и висшето образование- ръководител проект

11-15 март 2019

преподавателска мобилност по Програма „Еразъм+“ на ЕС (Договор №2018 -1-BG01-KA103-047084) в Университета във Валенсия, Испания (School of Philology, Translation and Communication Studies, Dpto. de Filología Inglesa y Alemana, Universitat de Valencia);

2015 - 2017

"BE READY" - Life Skills and Career Development: Helping Young People Progress into Success" (Reference number: 2015-1-UK01-KA201-013739)- европейски образователен проект в рамките на програма Еразъм+, насочен към предоставяне на индивидуална подкрепа, допълнително обучение и/или диференцирана подготовка на младите хора с цел развиване на житейските им умения и подпомагане на тяхната професионална реализация;

2015-2016

"Simulated Practice for Skills Development in Social Services and Healthcare (Digital Bridges)" [Ref. No. 2014-1-UK01-KA 200-001805] - европейски образователен проект в рамките на програма Еразъм+, посветен на подготовката на специалисти за работа с деца в предучилищна и начална степен на образование - 1. участие като външен експерт-оценител на дейностите по проекта и 2. участие в пилотирането на разработената в рамките на проекта симулационна обучителна игра за взаимодействията в детската градина - „На гости в „Горската дъбрава" - с различни специалисти, работещи в сферата на възпитанието и обучението на деца

2-6 юни 2014

Програма BG09 „Фонд за стипендии на европейското икономическо пространство“, мярка „Проекти за мобилност във висшето образование и науката“, компонент „Мобилност на преподаватели, изследователи и административен персонал“ - участие в интензивен курс на тема “Academic Teaching Methods and Modernisation of the Curriculum (University Didactics)”

2012 - 2014

"Take Two - Europe [T2E]" – европейски образователен проект в рамките на програма Коменски за “Учене през целия живот”, посветен на сътрудничеството между образованието и бизнеса за предоставяне на индивидуална подкрепа, допълнително обучение и диференцирана подготовка на младите хора с цел развиване на уменията им за ефективно общуване и подпомагане на тяхната академична и/или професионална реализация - консултант по въпросите на наставничеството в сферата на образованието и формите за развиване на комуникативни умения

2012 - 2014

"European Network of Places of Peace – ЕNPP" - европейска мрежа “Места на мира” за регионално сътрудничество към Европейската комисията за развитие на нов вид туристически маршрути, свързани с местата на мира и обогатяване на европейската културна идентичност и междукултурни връзки; в мрежата членуват публични и частни организации от 9 европейски страни (България, Португалия, Холандия, Испания, Словакия, Унгария, Германия, Хърватска и Турция) - консултант от страна на НБУ (като партньор по договора)

2013 – 2014

"Студентски практики" - национален образователен проект BG 051PO001-3.3.07-0002, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 година“ за подобряване на професионалната подготовка на учениците и студентите по време на тяхното образование – академичен наставник от страна на НБУ (като партньор по договора)

2012

„За по-качествено образование” – дейност 1, и дейности 3.2 и 3.3 по схема BG051PO001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование” - национален проект на МОМН, свързан със създаване на единна система от индикатори за съответствие между стандартите в ДОИ за учебното съдържание и средствата за тяхното постигане (дейност 1), както и с изготвянето на новия образователен пакет от документи за задължителна и за профилирана подготовка (дейност 3.2 и 3.3 – изготвяне на ДОИ и Учебна програма за профилирана подготовка по учебен предмет “Чужд език”) – методик и експерт по чужд език

2010 – 2012

"The Multilingual Toolkit for European Mobility - MULTEMO" (Международен проект по програма Леонардо на ЕС, свързан с внедряването на иновативни методи за развиване на генеративна езикова компетентност у изучаващите чужд език за професионални цели в условията на многоезичие и глобализация; партньори на ОПТИМА - българският партньор по проекта - са образователни организации от Великобритания, Германия, Испания, Холандия и Литва) – участие като вътрешен експерт-оценител на дейностите по проекта

2012

"Европейско езиково многоообразие" (Международен проект на Британски съвет-България, свързан с подобрения в езиковата политика на страната) – член на експертната мрежа

2011

“Нов шанс за успех” (Национален проект на МОМН за разработване на учебни планове и адаптиране на действащите в момента учебни програми за задължителна подготовка по Английски език за целите на обучението на възрастни по проект BG051PO001-4.3.01-0001 „Ограмотяване на възрастни” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ЕСФ 2007-2013 г.) – експерт по английски език

2011

"QualiTraining at grassroots level" [2008-2011] (Международен проект на Европейския център за съвременни езици в Грац, Австрия за изграждане на политика за поддържане и контрол на качеството в сферата на образованието) – експерт по методика на ЧЕО и подготовката на преподаватели по чужд език

2010 – 2012

"Towards a more specialised European Framework for (self-)assessing language competencies" (Международен проект по дейност “Партньорства за познание” на европейската програма Грундтвиг за “Учене през целия живот”, свързан с адаптиране на Общата европейска езикова рамка за целите на чуждезиковото обучение в контекста на висшето образование; партньори на НБУ са три университета от Чехия, Словакия и Румъния) - основен партньор, консултант и експерт-методик

2007 - 2013

“Разработване на стандарти за вътрешно оценяване по учебни предмети и по етапи – английски език, ЗП” (2010 г.) дейност 1 по проект „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование” по схема BG051РО001/3.2-01 „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование и рейтингова система за висшите училища в Република България” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. – експерт по ЧЕО и координатор на екипа от експерти по английски език

2010

“Специализирано обучение по чужд език [равнище С1] с цел разработване на учебни планове и програми и провеждане на научно-изследователска дейност” (Проект, свързан възложената на ЦЧЕ на НБУ обществена поръчка с предмет специализирано обучение по чужд език с цел разработване на учебни планове и програми и провеждане на научно-изследователска дейност на преподаватели от сферата на висшето образование, които предвиждат да преподават учебна дисциплина на чужд език) – преподавател и експерт в специализираното обучение по ЧЕ

2009 – 2011

"Innovative Practice in Adult Language Education" (Международен проект по програма Грундтвиг за “Учене през целия живот” на ЕС с партньори Българската, Чешката, Унгарската, Румънската и Полската асоциации за качествени езикови услуги. Проектът е свързан с повишаването на образователните стандарти в чуждоезиково обучение на възрастни в частните школи и разработване на единна система за поддържане на качеството на предлаганите услуги) - експерт по чуждоезиково обучение и методик

2009

"European Survey on Language Competences" (Пан-европейското изследване на качеството на изучаването на чужд език в средното образование - по проект на МОМН) – консултант по въпросите на ЧЕО и експертен превод на инструментите за провеждане на изследването

2008 - 2009

"English Profile – The South-East European Network" (Международен проект за разработване и пилотиране на съдържателния профил на Европейската езикова рамка за английски език) – експерт по чуждоезиково обучение

2008 - 2009

Проект “Подготовка на служителите в българската държавна администрация за работа с институциите на ЕС” – Модул 2 (септември 2008 – януари 2009) – експерт по чуждоезиково обучение и методик

2007 - 2008

"Mentoring in Secondary School" (Европейския образователен проект в рамките на програма Сократ за въвеждане на практиката на наставничество на ученици от горен курс в неравностойно положение.) – консултант по въпросите на наставничеството в сферата на образованието

2006

"A Training Guide for Quality Assurance [QualiTraining]" (Международен проект С2 на Европейския център за съвременни езици в Грац, Австрия за създаването на ръководство с обучителни материали за поддържане и контрол на качеството в сферата на образованието.) – експерт по методика на ЧЕО и подготовката на преподаватели по чужд език

2003-2006

"Quality in Foreign Language Teaching" ("Качествено преподаване на чужд език" – национален проект с подкрепата на Британски съвет, България и МОН за разработване на пакет от стандартизирани процедури и критерии за оценяване на преподавателската практика по чужд език) – основен партньор и експерт-методик

2001-2002

"The Baseline Survey of Pre-service English Language Teacher Education in Bulgaria 2001-2002" ("Базово проучване на подготовката на учители по английски език в България" - национален проект с подкрепата на Британски съвет, България и МОН за проучване и оценяване ефективността на образователните програми за подготовка на учители по английски език в България) – основен партньор и експерт-методик

2000

"PRENET" (Проект за създаване на Университетска мрежа за хармонизиране на образователните програми за подготовка на учители по чужд език) – експерт по чуждоезиково обучение

1999

Проект No. 1 от HESP “Подобряване практиката на оценяване на постиженията на студентите в НБУ” - експерт по оценяване на чуждоезиковата компетентност

--------------------

Експертна дейност

- Участие в научното жури при защита на докторантски дисертации в областта на методиката на ЧЕО и приложната лингвистика;

- Участие в научни атестационни комисии и научното жури по обявен конкурси за професор, доцент, гл. асистент и др.;

- Научно ръководство и рецензиране на магистърски и бакалавърски тези на дипломанти и докторантски дисертации в областта на методиката на ЧЕО;

- Участие в комисии за провеждане на писмени и устни държавни изпити към специализираните бакалавърски и магистърски програми на департамент “Чужди езици и литератури”, държавни квалификационни изпити по преподаване, изпити за щатни преподаватели по чужд език към НБУ, изпити по чужд език за асистенти и докторанти (неспециалисти) на НБУ, общообразователни изпити за умения по чужд език в НБУ и др.;

- Автор на изпитни материали/програми и експертна оценка и редактиране на изпитни материали за общообразователните изпити (OOИ) за умения по чужд език (англ. език) към ФБО, ЦО и ЦЧЕ

- Съавтор на първата академична програма за квалификация на базови учители в България и региона “Базов учител (ментор) по чужд език” (сега обособен модул от магистърска програма “Лингводидактика”, НБУ);

- Съавтор на докторска програма “Методика на обучението по съвременни езици” [по шифър 05.07.03] (към МФ, НБУ) и член на комисията по разработване на доклада-самооценка за акредитация на програмата;

- Експерт и координатор на дейностите по разработване на стандарти за вътрешно оценяване на чуждоезиковата компетентност на обучаваните по английски език, ЗП, II.- X. клас на общообразователното училище;

- Автор на учебната програма по английски език в рамките на националния проект на МОМН “Нов шанс за успех” за разработване на учебни планове и адаптиране на действащите в момента учебни програми за задължителна подготовка по различни учебни предмети за целите на обучението на възрастни по проект BG051PO001-4.3.01-0001 „Ограмотяване на възрастни” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ЕСФ 2007-2013 г.;

- Член на екипа разработил ДОИ и учебните програми по предмета Чужд език в рамките на националния образователен проект на МОМН "За по-качествено образование" – дейност 1, и дейности 3.2 и 3.3 по схема BG051PO001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование” - експертна дейност, свързана със създаване на единна система от индикатори за съответствие между стандартите в ДОИ за учебното съдържание и средствата за тяхното постигане (дейност 1), както и с изготвянето на новия образователен пакет от документи за задължителна и за профилирана подготовка (дейност 3.2 и 3.3 – изготвяне на ДОИ и Учебна програма за профилирана подготовка по учебен предмет “Чужд език”);

- Рецензиране и експертна оценка на учебни програми в областта на педагогиката и методиката на ЧЕО - напр. по дисциплината Методика на обучението по английски език за специалността Начална училищна педагогика и чужд език, ОКС Бакалавър, към Русенски университет “Ангел Кънчев” – февруари 2009 г. и април 2014 г.;

- Рецензиране и експертна оценка на учебни материали - напр. рецензия на учебната система за изучаване на английски език “Enjoy English” (Грозданова и колектив, 2006-7) на изд. “Летера”, предвидена за задължителна подготовка по английски език за VIII клас на СОУ – МОН - май 2009 г.;

- Експертен превод на инструментите за провеждане на пан-европейското изследване на качеството на изучаването на чужд език в средното образование -“European Survey on Language Competences”, МОМН, декември 2009;

- експертна външна оценка на европейския образователен проект MULTEMO – вж. “New Programme for Vocational Education and Training (VET) Professionals” In International Learning and Research Centre Journal, Tenth Anniversary Edition, May 2011, pp.3-4 (Svetlana Dimitrova as external evaluator of MULTEMO)

- Участие в експертния панел на кръглата маса на тема „One Hundred Days in Bulgaria“, организирана от Българо-американската комисия за образователен обмен “Fulbright” във връзка с повишаване на педагогическата квалификация на стипендиантите на Fulbright, стажант-учители по английски език в системата на общественото образование в България – София, 11 декември 2015;

- Участие като консултант в базовото проучване на обучението по английски език в про-гимназиалния етап от образователната система в България от д-р Джеси Кендъл в сътрудничество с CORPluS (http://corplus.org) и Посолството на САЩ в България - уч. 2014-2015 г.;

- член на международната редакторска мрежа "Publons" [https://publons.com] от 2015 г. и понастоящем;

- Председател на националната комисия към МОН, експерт-съставител и проверител на тестовете за регионалния и националния кръг на олимпиадата по английски език, организирана от МОН, 2008-2024 г.;

- участие като експерт-оценител и ръководител на националния отбор в Международната ученическа олимпиада по английски език (I.E.L.O. 2023), 10-17 септември 2023 г., Букурещ, Румъния (спечелен златен медал за групов проект на ниво В2/С1 и бронзов медал за ниво В1);

- Експерт-съставител и експерт-рецензент на тестови задачи за ДЗИ по английски език към МОН, май/септември 2009-2024 г.;

- Експерт-проверител на ученически работи от държавните зрелостни изпити по английски език към МОМН, 2007-2022 г;

- Експерт-оценител и рецензент на материалите за външно оценяване на уменията по ЧЕ (английски) на учениците след 7 и 8 клас – ЦКОКУО на МОН, 2011-2024 г.;

- Експерт-оценител и рецензент на тестовете за националното външно оценяване по чужд език (английски) в X клас за постигане на нива А1, А2, В1.1 и В1 по ОЕЕР – Център за оценяване в предучилищното и училищното образование към МОН, 2019-2024 г.;

- съставител и член на редколегията на Сборник с доклади от Националната междууниверситетска конференция на тема „Език, литература, многоезичие”, НБУ, гр. София, 30-31 май 2009 г.;

- Организация и подготовка на ООК по чужд език на НБУ и ЦЧЕ на НБУ за успешно преминаване през инспекция на ОПТИМА и получаване на статут на акредитиран член към Българската асоциация за качествени езикови услуги – 2007 г. и 2011 г.;

- Подготовка на доклад за НАОА за акредитация на НБУ в професионално направление 1. Педагогически науки (2020 г.);

- Член на Управителния съвет на ОПТИМА, българската асоциация за качествени езикови услуги (2013 г.- 2016 г.) и председател на Инспекционния комитет (2015 г. - 2017 г.).

--------------------

Членство в професионални организации:

- БАПА, българската асоциация на преподавателите по английски език;

- IATEFL [International Association of Teachers of English as a Foreign Language], международната асоциация на преподавателите по английски език като чужд;

- TЕSOL [Teaching English to Speakers of Other Languages], международната асоциация на преподавателите по английски език като чужд в Америка;

- ЕRL [Educational Role of Language] network, международна мрежа на преподавателите-филолози;

- ELTeCS [English Language Teaching Contact Scheme], професионалната мрежа за обмяна на опит и добри практики наречена “контактната схема за преподаване на английски език” за Европа;

- SEETA, международната асоциация на преподавателите по английски език от югоизточна Европа;

- ОПТИМА, българската асоциация за качествени езикови услуги (клон на EAQUALS [The European Association for Quality Language Services] и ALTE [The Association of Language Testers in Europe]);

- The English Profile Network, for developing Reference Level Descriptions for English as a foreign language as part of CEF.


Публикации:


Списък на публикациите на доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева

(към м. юли 2024 г.)

Учебници, учебни помагала, пособия и ръководства

1. Димитрова-Гюзелева, С., Маргаритова-Иванова, Д. и Андреев, А. "Съвременни самоучители - английски език", София: Везни 4, 2002;

2. Димитрова, С. "Джобна английска граматика", София: Везни 4, 2003;

3а. Димитрова, С. и Ташевска, С. "Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език" (под редакцията на доц. д-р Павлина Стефанова, д.н. и Брайън Гей), София: НБУ, 2004;

3b. Dimitrova, S. and Tashevska, S. "Pedagogical Portfolio for Foreign Language Teacher Trainees", Sofia: New Bulgarian University, 2004;

4. Андреев, А., Маргаритова-Иванова, Д. и Димитрова-Гюзелева, С. "Английски език за начинаещи" (учебна система по англ. език на нива А1 и А2 за студентите на НБУ от програми с дистанционна форма на обучение), София: НБУ, 2005;

5а. Harakchiyska, T., Stefanova, E., Iordanova, M., Angelova, V., Ivanova, I., Velikova, S., Geshev, G., Dimitova, S. & Tashevska, S. "Quality in Foreign Language Teaching: Assessment Criteria for Secondary Schools" (A training pack in Bulgarian & English with DVD sample lessons). Sofia: British Council Bulgaria, 2006;

5b. Харакчийска, Ц., Стефанова, Е., Йорданова, М., Ангелова, В., Великова, С., Иванова, И., Гешев, Г., Димитрова, С. и Ташевска, С. "Качествено преподаване на чужд език: критерии за оценяване на преподавателската практика в прогимназиален и гимназиален етап" (Учебният комплект е на български и английски език и включва книжно тяло и DVD с видеозаснети уроци по чужд език). София: Британски съвет, България, 2006;

6. Димитрова, С. "Практическа английска граматика (с упражнения и отговори)", София: Везни 4, 2008/2013;

7. Колектив "Mentoring in Secondary Schools - Good Practice Guide", London: Hammerprint, 2008;

8. Димитрова, С. и колектив. "Тестове от олимпиадата по английски език 2008 година, 8.-12. клас", Пловдив: Летера, 2009;

9. Димитрова, С. и колектив. "Тестове от олимпиадата по английски език 2009 година, 8.-12. клас", Пловдив: Летера, 2010;

10. Грозданова, Л, Димитрова, С. и Багашева, А. “Right on Target - Тестове по английски език за изпита след 8. клас (външно оценяване)”, Пловдив: Летера, 2010;

11. Димитрова-Гюзелева, С. "Джобна английска граматика" / "Pocket English Grammar" [преработен и допълнен вариант], София: Везни 4, 2010, 464 с.;

12. Димитрова, С. и колектив. "Тестове от олимпиадата по английски език 2010 година, 8.-12. клас", Пловдив: Летера, 2010;

13. Димитрова, С. и колектив "Примерни тестове за олимпиадата по английски език 2011 година, 8.-12. клас", Пловдив: Летера, 2011;

14. Димитрова, С. и колектив "Примерни тестове за олимпиадата по английски език 2012 година, 8.-12. клас", Пловдив: Летера, 2012;

15. Димитрова, С. и Николов, Н. (съставители) “Английско-български идиоматичен речник” (преработено и допълнено издание), София: Везни 4, 2012, 608 с. [ISBN 978-954-9977-53-0];

16. Димитрова-Гюзелева, С. и колектив Примерни тестове за олимпиадата по английски език 2013 година, 8.-12. клас, Пловдив: Летера, 2013;

17. Димитрова-Гюзелева, С. и колектив Примерни тестове за олимпиадата по английски език 2014 година, 8.-12. клас, Пловдив: Летера, 2014;

18. Димитрова-Гюзелева, С. и колектив Примерни тестове за олимпиадата по английски език 2015 година, 8.-12. клас, Пловдив: Летера, 2015;

19. Димитрова-Гюзелева, С. и колектив Примерни тестове за олимпиадата по английски език 2016 година, 8.-12. клас, Пловдив: Летера, 2016;

20. Димитрова-Гюзелева, С. и Харизанова, С. Hopscotch 5: Supplementary Booklet for Bulgarian Schools (Притурка за българските училища към учебната система Hopscotch 5), National Geographic Learning, ISBN: 978-1-4080-9735-9, София: Educational Centre, 2016;

21. Robert Campbell, Gill Holley, Rob Metcalf with Svetlana Dimirova-Gyuzeleva and Siyana Harizanova, English In Motion for the 5th grade of Bulgarian Schools, Student’s Book [ISBN 978-84-668-1002-9], Richmond, София: Educational Centre, 2016;

22. Димитрова-Гюзелева, С. и Харизанова, С. Hopscotch 6: Supplementary Booklet for Bulgarian Schools (Притурка за българските училища към учебната система Hopscotch), National Geographic Learning, ISBN: 978-1-4080-9735-9, София: Educational Centre, 2017;

23. Robert Campbell, Gill Holley, Rob Metcalf with Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva and Siyana Harizanova, English In Motion for the 6th grade of Bulgarian Schools, Student’s Book [ISBN 978-619-741-704-3], Richmond, Coфия: Educational Centre, 2017;

24. Jennifer Heath, Siyana Harizanova, Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva, Hopscotch. Student’s Book for the 2nd grade [ISBN 978-619-741-714-2], National Geographic Learning, Educational Centre, 2017;

25. Philip James, Siyana Harizanova, Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva, Hopscotch. Workbook for the 2nd grade [ISBN 978-619-741-700-5], National Geographic Learning, Educational Centre, 2017;

26. David Hill, Siyana Harizanova, Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva Hopscotch. Teacher’s Book for the 2nd grade [ISBN 978-619-741-715-9], National Geographic Learning, Educational Centre, 2017;

27. Димитрова-Гюзелева, С. и колектив Примерни тестове за олимпиадата по английски език 2017 година, 8.-12. клас, Пловдив: Летера, 2017;

28. Watkin, Montse with Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva and Siyana Harizanova. Hopscotch for the 7th grade [ISBN 978-619-741-720-3], София: Educational Centre, 2018;

29. Campbell, Robert; Holley, Gill; Metcalf, Rob with Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva and Siyana Harizanova. English in Motion for the 7th grade [ISBN 978-619-741-718-0], София: Educational Centre, 2018;

30. Jennifer Heath, Siyana Harizanova, Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva, Hopscotch. Student’s Book for the 3rd grade [ISBN 978-619-741-716-6], National Geographic Learning, Educational Centre, 2018;

31. Philip James, Siyana Harizanova, Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva, Hopscotch. Workbook for the 3rd grade [ISBN 978-619-741-717-3], National Geographic Learning, Educational Centre, 2018;

32. David Hill, Siyana Harizanova, Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva, Hopscotch. Teacher’s Book for the 3rd grade [ISBN 978-619-741-734-0], National Geographic Learning, Educational Centre, 2018;

33. Watkin, Montse with Liliana Grozdanova and Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva. Close-up for the 9th grade [Student's Book /ISBN: 978-619-741-724-1 & Teacher's Book /ISBN: 978-619-741-736-4], National Geographic Learning and Educational Centre-Bulgaria, 2018 ;

34. Димитрова-Гюзелева, С. и колектив. Примерни тестове за олимпиадата по английски език 2018 година, 8.-12. клас, Пловдив: Летера, 2018;

35. Димитрова-Гюзелева, С. и колектив. Примерни тестове за олимпиадата по английски език 2019 година, 8.-12. клас [ISBN 978-619-179-111-8], Пловдив: Летера, 2019;

36. Jennifer Heath, Siyana Harizanova, Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva. Hopscotch for the 4th grade, Student’s Book [ISBN 978-619-741-739-5], National Geographic Learning & Educational Centre - Bulgaria, 2019;

37. Philip James, Siyana Harizanova, Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva. Hopscotch for the 4th grade [ISBN 978-619-741-738-8], Workbook, National Geographic Learning & Educational Centre - Bulgaria, 2019;

38. David Hill, Siyana Harizanova, Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva. Hopscotch for the 4th grade [ISBN 978-619-741-740-1], Teacher’s Book, National Geographic Learning & Educational Centre - Bulgaria, 2019;

39. Healan, Angela, Gormley, Katerina, Ludlow, Karen with Grozdanova, Liliana & Dimitrova-Gyuzeleva, Svetlana. Close-up B2.1. Student's Book [ISBN 978-619-741-744-9], Sofia: National Geographic Learning and Educational Centre-Bulgaria;

40. Healan, Angela, Gormley, Katerina, Ludlow, Karen with Grozdanova, Liliana & Dimitrova-Gyuzeleva, Svetlana. Close-up B1.1. Student's Book [ISBN 978-619-741-742-5], Sofia: National Geographic Learning and Educational Centre-Bulgaria.

41. Димитрова-Гюзелева, С., Багашева, А. Марева, А., Ставрева, Е., Андреева, Р. и Ганчева, М. Примерни тестове за олимпиадата по английски език 2020 година, 8.-12. клас, Пловдив: Летера, 2020 [ISBN 978-619-179-121-7];

42. Димитрова-Гюзелева, С., Багашева, А., Марева, А., Тренчева-Николова, М. и Делибеева, C. Примерни тестове за олимпиадата по английски език 2021 година, 8.-12. клас, Пловдив: Летера, 2021 [ISBN 978-619-179-134-7];

43. Димитрова-Гюзелева, С., Ганчева, М., Марева, А., Тренчева-Николова, М. и Делибеева, C. Примерни тестове за олимпиадата по английски език 2022 година, 8.-12. клас, Пловдив: Летера, 2022 [ISBN 978-619-179-145-3];

44. Димитрова-Гюзелева, С., Багашева, А., Ганчева, М., Тренчева-Николова, М. и Делибеева, C. Примерни тестове за олимпиадата по английски език 2023 година, 8.-12. клас, Пловдив: Летера, 2023 [ISBN 978-619-179-153-8];

-------------------------

Монографии

1. Димитрова-Гюзелева, С. "Оценяване на аргументативен тип есе в английския и българския език" (дисертационен труд), София, 2000, 191 с. [публикуван в електронния архив на НБУ: http://eprints.nbu.bg/759/];

2. Димитрова-Гюзелева, С. "Професионална подготовка на учителя по чужд език", София: Издателство на НБУ и “Селекта”, 2007, 213 с.

--------------------

Студии

1а. Thomas, D., Dimitrova, S., Geshev, G. and Tashevska, S. (eds) "A Baseline Survey of Pre-service English Language Teacher Education in Bulgaria 2001-2002", Sofia: British Council, Bulgaria, 2002;

1b. Томас, Д., Димитрова, С., Гешев, Г. и Ташевска, С. (ред.) "Базово проучване на подготовката на учители по английски език в България 2001-2002", София: Британски съвет, България, 2002;

2. "Life Skills and Career Development: Best Practices in Four European Countries" /Житейски умения и кариерно развитие: добрите практики в четири европейски страни/, съвместна студия на партньорите по европейски проект “BE READY - Life Skills and Career Development: Helping Young People Progress into Success” по секторна програма Erasmus+ (Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices), 2016 [линк: http://bereadyproject.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/WP2-Research-Paper-English.pdf], студията е налична на английски, български, датски и португалски език;

3. "The Be Ready Manual - Printable version of the E-manual" (www.beready-emanual.dk), THE BE READY PROJECT: Life Skills and Career Development: Helping Young People Progress into Success, (available in four languages: English, Portuguese, Bulgarian and Danish), 2017 [линк: http://bereadyproject.com], студията е налична на английски, български, датски и португалски език

------------------

Статии

1. Димитрова, С. (рецензия): D. Nehls (ed.) Grammatical Studies in the English Language, Съпоставително езикознание, кн. 5, 1993, стр. 86-91;

2. Димитрова, С. Some Functional Errors in Replies to Requests in the Bulgarian-English Interlanguage, Чуждоезиково обучение, кн. 6, 1993, стр. 14-19;

3. Dimitrova, S. Affixation as Exemplified by the Suffix ‘-ion’ and the Reflection of Word Formation Processes in EF/SL Teaching Materials, Working Papers in English and Applied Linguistics, Cambridge, vol. 1, 1994, pp. 35-50;

4. Димитрова, С. An Attempt at a More Comprehensive Approach to Word Formation Processes: Verbal Nominalisation, Съпоставително езикознание, кн. 3, 1995, стр. 46-57;

5. Димитрова, С. What is `Learner Training’ and to what Extent can Students Benefit from it, Чуждоезиково обучение, кн. 2, 1995, стр. 26-33;

6. Dimitrova, S. Self and Peer-Assessment: A Step towards a more Effective Acquisition of Essay Writing Skills, Working Papers in English and Applied Linguistics, Cambridge, vol. 2, 1995, pp. 91-101;

7. Димитрова, С. Test-taking Strategies in Second or Foreign Language Academic Writing, Чуждоезиково обучение, кн. 1, 1996, стр. 44-58;

8. Димитрова, С. Some Genre Defining Features of Travel Promoting Brochures, В: Л. Грозданова (ред.) Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение, 1996, стp. 49-57;

9. Димитрова, С. Oценяване на умението за писане на аргументативен тип есе в напредналите етапи на езиково обучение, Чуждоезиково обучение, кн. 1-2, 1997, стр. 80-89;

10. Aткинс, Дж., Димитрова, С. и Ташевска, С. Why do Mentors Need Special Training, Чуждоезиково обучение, кн. 3-4, 1998, стр. 60-65;

11. Dimitrova, S., Atkins, J. and Tashevska, S. Let’s Ask the Mentees. School Experience, vol. 2, No. 3, 1998, pp. 12-17;

12. Аткинс, Дж., Димитрова, С. и Ташевска, С. Mentoring and Mentor Training in Bulgaria, В: Георгиева, М. (ред.) Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение, 1999, стp. 83-104;

13. Димитрова, С. Start Collecting Postcards and Stamps Again - Why?, Чуждоезиково обучение, кн. 3-4, 2000, стр. 68-73;

14. Димитрова, С. Argumentative Essay Writing in English - What should we Assess, Чуждоезиково обучение, кн. 1, 2001, стр. 20-26;

15. Димитрова, С. и Томас, Д. Training FL student teachers in communication skills, В: Стефанова, П. (ред.) Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение, том 3, НБУ, 2002, стр. 5-16;

16. Димитрова, С. и Ташевска, С. Единни критерии за оценка на работата на учителя по чужд език в класната стая, Чуждоезиково обучение, кн. 5, 2004, стр. 21-41;

17. Димитрова, С. What does it take to teach a second foreign language, В: Стоева, Т. и Пачев, А. (ред.) Език, литература, култура, НБУ, том 5, 2004, стр. 165-170;

18. Димитрова, С. и Ташевска, С. Ролята на педагогическото портфолио за повишаване на ефективността на провеждането и оценяването на педагогическата практика по чужд език. В: Бояджиева, Е. (ред.) Език, литература, култура, том 6, НБУ, 2005, стр. 209-216;

19. Димитрова, С. и екип. Стандарт за качествено преподаване на чужд език в България (оценяване на професионалната компетентност на учителя чрез наблюдение на урочната практика), сп. Чуждоезиково обучение, кн. 6, 2006, стр. 34-51;

20. Димитрова, С. Педагогическото портфолио – като стратегия за учене и метод за диагностициране на педагогическата компетентност, сп. Чуждоезиково обучение, кн. 1, 2007, стр. 15-25;

21. Димитрова, С. Педагогическото портфолио – като стратегия за учене и метод за диагностициране на педагогическата компетентност (продължение), сп. Чуждоезиково обучение, кн. 2, 2007, стр. 31-44;

22. Димитрова, С. Професионална компетентност на учителя по чужд език, В: За човека и езика (Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Майя Пенчева), Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2007, стр. 640-658;

23. Dimitrova, S. and Tashevska, S. Applying quality assurance in a Bulgarian teacher training context, In Muresan, L., Heyworth, F., Mateva, G. and Rose, M. QualiTraining: A Training Guide for Quality Assurance in Language Education, Graz: European Centre for Modern Languages, 2007, pp. 87-92;

24. Димитрова, С. Нов поглед към кооперативните форми на работа в обучението по чужд език, сп. Чуждоезиково обучение, кн. 6, 2008, стр. 26-41;

25. Dimitrova-Gjuzeleva, S. Teachers as Lifelong Learners or the Craft, the Art and the Magic of Professional Development. Implementing a Pedagogical Portfolio - A Case Study. In Muresan, L., Heyworth, F., Mateva, G. and Rose, M. “Quality training at grassroots level”, Graz: European Centre for Modern Languages, 2011, available from the QualiTraining website at: http://qualitraining2.ecml.at/ и сп. Чуждоезиково обучение, кн. 4, 2011, стр. 25-41;

26. Димитрова-Гюзелева, С. “Многоезичие и развиване на генерични умения за усвояване на чужд език”, В: Чуждоезиковото обучение днес (Юбилеен сборник с научни статии, по повод 65-годишнината на проф. Павлина Стефанова), София: Издателство на НБУ, 2013, стр. 44-58;

27. Димитрова-Гюзелева, С. Improving research student writing skills: learning through experience, В: “Езикът – Наука и практика” (Юбилеен сборник с научни статии по повод 65-годишнината на проф. Мария Грозева, дфн - ISBN: 978-954-535-810-4), София: Издателство на НБУ, 2014, стр. 540-549;

28. Димитрова-Гюзелева, С. Развиване на ефективни комуникативни умения за устно общуване на чуждия език, В: “Знанието е сила” (Юбилеен сборник с научни статии по повод 65-годишнината на доц. д-р Нели Раданова), София: Издателство на НБУ, 2015, стр. 267-278, (публикувана и в електронния архив на НБУ: http://eprints.nbu.bg/cgi/export/eprint/2661/Text/nbu-eprint-2661.txt);

29. Димитрова-Гюзелева, С. Научноизследователска работа в процеса на преподаване (или когато собствената преподавателска практика стане обект на изследване), В: “В началото бе словото” (Сборник в чест на проф. Мария Китова-Василева, дн), ISBN: 978-954-535-870-8, София: Издателство на НБУ, 2015, стр. 549-563, (публикувана и в електронния архив на НБУ: http://eprints.nbu.bg/cgi/export/eprint/2660/Text/nbu-eprint-2660.txt);

30. Dimitrova-Gjuzeleva, S. Getting Students Lit-up: Teaching English through Literature, В: Годишник на Департамент "Англицистика", НБУ за 2015 г. [ISSN 2367-8720 / http://ebox.nbu.bg/englishstudies2015/], с. 19-37;

31. Dimitrova-Gjuzeleva, S. Implementing a Pedagogical Portfolio: A Case Study, В: Годишник на Департамент "Англицистика", НБУ за 2016 г. [ISSN 2367-8720 / http://ebox.nbu.bg/englishstudies2016/], с.9-28;

32. Димитрова-Гюзелева, С. “Развиване на житейски умения и кариерно ориентиране в езиковото обучение”, В: Педагогика на добрите възможности за учене на всички. Сборник в чест на проф. дпн Тодор Шопов, ISBN: 978-954-07-4566-4, София: Унив. издателство на СУ "Св. Кл. Охридски", 2018, стр. 54-69;

33.Dimitrova-Gyuzeleva, S. "Developing intercultural communicative competence - the two sides of the coin", Educational Role of Language Journal, Volume 2019-2(2). Enhancing multiculturalism in EFL communication, pp. 15-25, [http://educationalroleoflanguage.org/erl-journal/erl-journal-issues/volume-2/2019v02p02/] (ISSN 2657-9774, DOI prefix 10.36534);

34. Dimitrova-Gyuzeleva, Svetlana. “Getting Language Learners Lit-up: Capitalising on Literature in Language Classes”, In: Traditions and Transitions. Volume Two, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019 [vol.2: ISBN 978-954-07-4956-3 (hard cover) /ISBN 978-954-07-5002-6 (pdf)], pp. 95-111;

35. Димитрова-Гюзелева, Светлана (2022) „Развиване на умения за устно изложение в академична и/или професионална среда“, В: „Език и професионална комуникация 4: Учене, преподаване и оценяване на чужди езици за общи и професионални цели“, Маркова, Магдалена и Цветков, Пламен (Съст.), София: Унив. издателство „Св. Климент Охридски“, [ISBN978-954-07-5406-2], стр. 34-47;

36. Димитрова-Гюзелева, Светлана (2022) „За мястото на литературата в съвременното езиково обучение“, В „Лингводидактически залиси“ (Сборник, посветен на 60-годишния юбилей на проф. дн Димитър Веселинов), Йорданова, Милена (Съст.), София: Унив. издателство „Св. Климент Охридски“, [ISBN 978-954-07-5609-7], стр. 484-500;

-------------------------------

Публикувани доклади от научни форуми

1. Dimitrova, S. Peer and self-assessment – optimising the acquisition of essay writing skills, In Grundy, P. (ed.) IATEFL 1997 Brighton Conference Selections, Kent: IATEFL, 1997, pp. 38-39;

2. Dimitrova, S. Cherpokova, S., Realova, S., Papazova, M. and Arsova, K. Mentor training in Bulgaria, In Poor, Z. and Tomas, K. (eds) The British Council Regional Mentor Conference, 13-14 June 1998, Budapest, School Experience Special Issue, 1998, pp. 68-84;

3. Dimitrova, S. Mentee’s Images of Teaching Practice - How Close have we Got, In: Mace, S. et al. (eds) Mentoring in the New Millennium, Cluj: Editura NAPOCA STAR, 2001, pp. 125-137;

4. Thomas, D. and Dimitrova, S. Communication skills for teachers in the language classroom, BETA Conference Proceedings 1999-2004 (Collection) (published on CD – ISSN 1311-7351);

5. Tashevska, S. and Dimitrova, S. Tolerance Begins at Home – Workshop. In: Thomas, D and Georgieva, M (eds) Smaller Languages in the Big World, Plovdiv: LETTERA & British Council, Bulgaria, 2002, стp. 232-237;

6. Димитрова, С. и Ташевска, С. The Pedagogical Portfolio or commitment to professional development, ВETA-IATEFL affiliate Conference Proceedings 2005, http://www.beta-iatefl.hit.bg/pdfs/papers05/Dimitrova_Tashevska_THE PEDAGOGICAL PORTFOLIO.doc; (published on CD – ISSN 1311 7351)

7. Dimitrova, S., Tashevska, S. and Geshev, G. “In search of quality in class – mission (im-)possible?”, ВETA-IATEFL affiliate Conference Proceedings 2006, http://www.seeta.eu/mod/data/view.php?d=5&advanced=0&paging=&page=1, dimitrova_tashevska_geshev.doc (published on CD – ISSN 1311 7351)

8. Ташевска, С. и Димитрова, С. Change the record? (Just off the record), ВETA-IATEFL affiliate Conference Proceedings 2007 (published on CD – ISSN 1311 7351)

9. Dimitrova, S. “The role of New Bulgarian University in enhancing the quality of mentoring” - Mentoring in Secondary Schools Conference, Lisbon, 25-26 Sept. 2008; www.eumentoring.com и http://nuke.mentoringinsecondaryschools.com/LinkClick.aspx?fileticket=cgQgFzgxEbc%3d&tabid=36&mid=382

10. Димитрова, С. Добрите преподаватели умеят да обясняват, перфектните – да вдъхновяват, или отвъд пределите на учебния комплекс, Сборник с доклади от Националната междууниверситетска конференция на тема „Език, литература, многоезичие”, гр. София, 30-31 май 2009 г., София: НБУ, 2011, стр. 390-400;

11. Dimitrova, S. “Materials design? A [yammie] piece of cake!”, 18-та национална конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА-IATEFL) – Стара Загора, 16-17 май 2009 г. (под печат);

12. Dimitrova, S. & Tashevska, S. The craft, the art and the magic of professional development (Case study of a pedagogical portfolio in action), Pre-conference event of the 19th BETA Annual Conference “Teachers as Lifelong Learners”, Veliko Turnovo, 23 April 2010 (as part of the ECML project “Empowering Language Professionals” 2008-2011)(под печат);

13. Dimitrova, S. “Good teachers teach well, perfect teachers – inspire”, 19th BETA Annual Conference, Veliko Turnovo, 24-25 April 2010 (под печат);

14. Dimitrova-Gjuzeleva, S. “Teachers as Lifelong Learners or the Craft, the Art and the Magic of Professional Development. Implementing a Pedagogical Portfolio - A Case Study.” Quality Assurance and Teacher Development section of the Proceedings of the ACE-QUEST Romania – Grundtvig “IPALE” international conference “Languages as a Lifeskill – New Perspectives on LSP Teaching & Learning”, Bucuresti, 21-22 May 2010, Bucuresti: Editura ASE, 2010,(published on CD ROM - ISBN 978-606-505-363-2);

15. Dimitrova-Gjuzeleva, S. “Permaculture in ELT or applying an Action Learning approach to the teaching of English” - 20та юбилейна национална конференция на БАПА-IATEFL “Creativity in Language Teaching – Reaching Out to the New Generation of Learners” – София, 30 април–1 май 2011 г. (под печат);

16. Dimitrova-Gjuzeleva, S. & Mateva, G. “Developing Generic Multilingual Skills” - 20та юбилейна национална конференция на БАПА-IATEFL “Creativity in Language Teaching – Reaching Out to the New Generation of Learners” – София, 30 април–1 май 2011 Г. (под печат);

17. Dimitrova-Gjuzeleva, S. “The post lesson discussion - catering for professional growth” – 21-та национална конференция на БАПА-IATEFL “Innovative Teaching, Active Learning, Effective Assessment Practices in Language Education” – гр. Русе, 30 март – 1 април 2012 г. (под печат);

18. Dimitrova-Gjuzeleva, S. & Mateva, G. “Multilingualism in the Classroom” (съвместно с Галя Матева) - 21та национална конференция на БАПА-IATEFL “Innovative Teaching, Active Learning, Effective Assessment Practices in Language Education” – гр. Русе, 30 март – 1 април 2012 г. http://www.beta-iatefl.org/3990/blog-publications/multilingualism/;

19.Dimitrova-Gjuzeleva, S. “Openness & connectedness – can we teach that?”, In: Proceedings of 22ND annual BETA-IATEFL conference “Openness and Connectedness: Exploring the Landscape of English Language Teaching in the Modern World”, Varna, 21-23 June 2013, Bulgarian English Teachers’ Association E-Newsletter (ISSN 1314-6874)), pp. 23-29, available at: http://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2013/10/Newsletter_September-October-2013.pdf;

20.Dimitrova-Gjuzeleva, S. “Improving research student writing skills: learning through experience”, BALEAP Professional Issues Meeting (PIM) “Supporting Masters Dissertation and PhD Thesis Writing: Where EAP Meets Research Skills Training”, University of Essex, U.K., 29th June 2013 (непубликуван);

21. Dimitrova-Gjuzeleva, S. “Action Research in ELT, or how to customise our classroom and improve our practice” - 23та национална конференция на БАПА-IATEFL “The English language classroom: can research meet practice?” – гр. Благоевград, 11-13 април 2014 г. (предстояща публикация в Cambridge Scholars Publishing);

22. Dimitrova-Gjuzeleva, S. “Effective communication – unabridged” - 3та международна конференция на ОПТИМА-EAQUALS на тема “On the cutting edge of foreign language education: the synergy of creativity and quality standards” – София, 7-8 юни 2014 г. (available at: http://www.optima-bg.org/node/446 и http://www.optima-bg.org/docs/OPTIMA%20International%20Conference%20June%202014/OPTIMA%20Conference%20-%20Svetlana%20Dimitrova%20-%20Effective%20Communication%20-%20unabridged%20Sofia%202014.pdf);

23. Dimitrova-Gjuzeleva, S. “Communication Skills Training for Educators // Mentoring for Success” (пленарен доклад/ Keynote speaker) - Заключителен семинар на тема “Communicate and Create” в рамките на европейски образователен проект “Take Two - Europe (T2E)” по програма Коменски на ЕС - гр. Ещорил, Португалия, 13-14 октомври 2014 г. (непубликуван);

24. Dimitrova-Gjuzeleva, S. “An active approach to teaching English through literature”, In: Papers from the 24th BETA-IATEFL Annual International Conference “Celebrating variety: making the most of your teaching and learning context”, Sofia, 6-7 June 2015, Bulgarian English Teachers’ Association E-Newsletter, Issue 18, July-August 2015 (ISSN 1314-6874), pp. 31-52, available at: http://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2015/08/BETA-IATEFL-Newsletter_July_August_2015.pdf;

25. Dimitrova-Gjuzeleva, S. “A Re-active Approach to Teaching English through literature”, In: Selected papers from the 24th International IATEFL Poland Conference “Quality in Language Education in Various Educational Environments”, Jagiellonian University in Krakow, Poland, 18-20 September 2015 (непубликуван);

26. Dimitrova-Gyuzeleva, S. “Implementing a Pedagogical Portfolio: A Case Study”, 50th International IATEFL Conference – Birmingham, UK, 13-16 April 2016 г. (непубликуван);

27. Dimitrova-Gyuzeleva, S. “Getting Students Lit-up: Teaching English through Literature”, 15th Annual ELTA Serbia Conference "Awaken your curiosity", 19-20 May 2017, Belgrade (непубликуван);

28. Dimitrova-Gyuzeleva, S. “2 in 1: Life Skills and Career Development through English”, In: Papers from the 1st FIPLV East European Regional Congress & 26th BETA-IATEFL Annual International Conference “Learning and Teaching Languages: Creating Bridges to the Future”, 22-25 June 2017, Varna, Bulgarian English Teachers’ Association E-Newsletter, Issue 30, Year VI, July-August 2017 (ISSN 1314-6874), pp. 54-70, available at http://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2018/01/BETA-IATEFL-Newsletter_July_August_2017-Special-Issue.pdf;

29. Dimitrova-Gyuzeleva, S. "Developing intercultural communicative competence - the other side of the coin", In: 27th BETA-IATEFL Annual International Conference "Promoting 21st century ELT: language, life skills and digital literacies", 22-24 June 2018, Burgas Free University – Burgas;

30. Димитрова-Гюзелева, Светлана “Getting Students Lit-up: Teaching English through Literature”, Юбилейна международна конференция "Traditions and Transitions", организирана от ФКНФ, Катедра по британистика и американистика на СУ "Св. Кл. Охридски" по случай 90-годишнината от основаването на катедрата и 130-годишнината от създаването на университета, 28-29 септември 2018 г., Софийски университет, https://eas.uni-sofia.bg/traditions-and-transitions/;

31. Димитрова-Гюзелева, Светлана „Обратната страна“ на междукултурната комуникативна компетентност. В: „ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИ РАКУРСИ“ (Сборник с доклади от Международната научна конференция по повод 70 години Катедра по методика на чуждоезиковото обучение в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 25 октомври 2019 г.), Веселинов, Д. и Йорданова, М. (Съст.), Унив. издателство „Св. Кл. Охридски“, София, 2020, [ISBN 978-954-07-4982-2], pp. 235-250;

32. Димитрова-Гюзелева, Светлана (2022) „Развиване на умения за устно изложение в академична и/или професионална среда“, В: „Език и професионална комуникация 4: Учене, преподаване и оценяване на чужди езици за общи и професионални цели“, Маркова, Магдалена и Цветков, Пламен (Съст.), София: Унив. издателство „Св. Климент Охридски“, [ISBN978-954-07-5406-2], стр. 34-47;

33. Димитрова-Гюзелева, Светлана (2023) „Чужд език чрез литература, или синергията на познанието и насладата в чуждоезиковото обучение“, В: Багашева, Александра (рец.) „Традиция и новаторство“ (Сборник с доклади от юбилейната научна конференция на департамент „Чужди езици и култури“ по повод 30-годишнината от създаването на НБУ и на филологическите програми към департамента, 4-5 юни 2022 г.), Димитрова-Гюзелева, Светлана и Сиракова, Венета (Съст.), Издателство на НБУ, София, 2023 [ISBN 978-619-233-255-6 (хартиено издание) / ISBN 978-619-233-256-3 (електронно издание)], стр. 375-392;

34. Katsarska, Vanya & Dimitrova-Gyuzeleva, Svetlana (2023) Designing a Competency-Focused Aviation English Syllabus for Ab-Initio Military Pilots, In: Roberts, Jennifer (ed.); Bava, Eugenia B.; Katsarska, Vanya; Dimitrova-Gyuzeleva, Svetlana; Martelli, Antonella Gargarella; Sekelová, Ingrid; & Sirin, Petek (2023) "The Proceedings of the International Civil Aviation English Association Conference: CURRENT TRENDS AND FUTURE PERSPECTIVES IN AVIATION ENGLISH TRAINING | Developing Training for Today and Tomorrow", International Civil Aviation English Association (ICAEA). 1. https://commons.erau.edu/icaea-workshop/2023/proceedings/1 , pp. 18-43];

35. Dimitrova-Gyuzeleva, Svetlana (2023) “Developing Mediation Skills by Teaching English through Literature”, In: Applied Linguistics: Current Trends and Prospects, Sofia University, Bulgaria, 18–19 November 2023 (in print).

--------------------

Съставителство, редакторство и рецензиране на сборници

1. Съставител: Сборник с доклади от Националната междууниверситетска конференция на тема „Език, литература, многоезичие”, НБУ, гр. София, 30-31 май 2009 г., София: НБУ, 2011;

2. Рецензент и член на редакторската колегия на сп. "Еnglish Studies at NBU", ISSN 2367 5705 (print) / ISSN 2367 8704;

3. Рецензент: Годишник на Департамент „Англицистика", НБУ за 2015 г., ISSN 2367-8720, http://ebox.nbu.bg/englishstudies2015/;

4. Рецензент: Годишник на Департамент „Англицистика", НБУ за 2016 г.;

5. Рецензент: Годишник на департамент „Чужди езици и култури”, НБУ, том 2, 2019 г.;

6. Рецензент: сп. „Съпоставително езикознание“, ISSN 0204–8701, кн.4, 2019;

7. Рецензент и член на ред. колегията към сп. "Journal of Language and Education", ISSN 2411-7390,[https://jle.hse.ru/];

8. Рецензент: Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Факултет по класически и нови филологии, 2020;

9. Рецензент: "Improve Your Business English Skills 2: Reading, Listening & Writing" (учебно помагало за студентите от икономическите специалности на УНСС, София: Издателски комплекс на УНСС, 2021), с автори Лиляна Тодорова-Рускова, Радимла Каишева и Офелия Памукчиева;

10. Рецензент към сп. Езиков свят / Orbis linguarum, ISSN 2603-4026 (online) / ISSN 1312-0484 (print), април 2022;

11. Съставител: „Традиция и новаторство“ (Сборник с доклади от юбилейната научна конференция на департамент „Чужди езици и култури“ по повод 30-годишнината от създаването на НБУ и на филологическите програми към департамента, 4-5 юни 2022 г.), Багашева, Александра (рец.), Димитрова-Гюзелева, Светлана и Сиракова, Венета (Съст.), Издателство на НБУ, София, 2023 [ISBN 978-619-233-255-6 (хартиено издание) / ISBN 978-619-233-256-3 (електронно издание)], (вж. https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/knigi/tradiciq-i-novatorstvo);

12. Редактор (съвместно с доц. д-р Петина Вичева): Katsarska, Vanya (2023) Aeronautical English Syllabus Design, BAFA / Издателство на ВВВУ „Георги Бенковски“, [ISBN 978-954-713-158-3 (printed / хартиено издание) / ISBN 978-954-713-159-0 (CD / електронно издание)];

13. Експертна оценка на Проект №4489 „Изследвания върху обучението на педагогически специалисти по чужд език в онлайн и присъствена среда“ (пректно предложение по НИС, СУ „Св. Кл. Охридски“) с ръководител проф. д-р Екатерина Неделчева Софрониева - март 2024 г.

14. Редактор: Кацарска, Ваня (2024) Накратко за авиалингвистиката. Издателство на ВВВУ „Георги Бенковски“,

-----------

Хроника - публикации за популяризиране на научноизследователски проекти и практико-методически форуми

1. Ташевска, С. и Димитрова, С. (1995) Семинар “Обучението по английски език в България”, Чуждоезиково обучение, кн. 2, стр. 78-79;

2. Димитрова, С. и Ташевска, С. (1998) Конференция на базови учители, в-к Аз-Буки, бр. 8 от 25 февруари -3 март 1998 г.;

3. Димитрова, С. и Ташевска, С. Базово проучване на подготовката на учители по английски език в България, Чуждоезиково обучение, кн. 1, 2003, стр. 75-77;

4. Dimitrova, S. Case Study 2 & Case Study 3 - Два доклада (на английски език) за представяне на резултатите от изследването по проекта “Mentoring in the Secondary School” – международен проект по Comenius 2.1 на ЕК, сайтове на проекта: www.eumentoring.com и www.mentoringinsecondaryschools.com [септ. 2008]

5. Димитрова, С. и Ламбова, А. II международна конференция на ОПТИМА Ideas for Quality in Language Education - 25-26 октомври 2008, София, Чуждоезиково обучение, кн. 6, 2008, стр.57-61

6. Димитрова, С. и Велчев, Р. “Университетската конференция като събитие - Национална междууниверситетска конференция ЕЗИК, ЛИТЕРАТУРА, МНОГОЕЗИЧИЕ – НБУ, 30-31 май 2009”, Чуждоезиково обучение, кн. 4, 2009, стр. 77-79;

7. Димитрова, С. и Ненчева, В. Сътрудничество между образованието и бизнеса, в-к Учителско дело, бр. 22, от 10 юни 2013 г., стр. 4;

8. Dimitrova, S. University-School Links in Bulgaria, Take Two Europe Newsletter, Issue 2, September 2013, p. 2 [ISSN 020 8753 2546], also available at www.taketwopartnership.com;

9. Dimitrova, S. Take Two Europe Mentor Training in Bulgaria, Take Two Europe Newsletter, Issue 3, January 2014, p. 1-2 [ISSN 020 8753 2546], also available at www.taketwopartnership.com;

10. Dimitrova, S. "Snapshots from Bulgaria", Take Two Europe Newsletter, Issue 5, August 2014, p. 2 [ISSN 020 8753 3652], also available at www.taketwopartnership.com;

11.Великова, С. и Димитрова-Гюзелава, С. (2015) Кръгла маса на тема „Национална мрежа на асоциациите на преподавателите по езици в България”, http://www.beta-iatefl.org/bg/5958/blog-publikacii/krgla-masa-na-asotsiatsiite;

12.Dimitrova-Gyuzeleva, S. “Report from IATEFL Poland’s 2015 Conference, Bulgarian English Teachers’ Association E-Newsletter, Issue 19, Year IV, September-October 2015 (ISSN 1314-6874), pp. 39-44;

13. Dimitrova-Gyuzeleva, S. Interview with Nikolay Nikolov (twice nominee for the British Council ELTon Awards - 2012 & 2015), Bulgarian English Teachers’ Association E-Newsletter, Issue 20, Year IV, November-December 2015 (ISSN 1314-6874), pp. 48-54;

14. Dimitrova-Gyuzeleva, S. and Stefanova, A. Report from 50th IATEFL Conference Birmingham, 12-17 April 2016, Bulgarian English Teachers’ Association E-Newsletter, Issue 22, Year V, March-April 2016 (ISSN 1314-6874), pp. 27-35;

15. Dimitrova-Gyuzeleva, S. Report from 15th ELTA Serbia Conference "Awaken your Curiosity", 19-20 May 2017, Singidunum University, Belgrade, Bulgarian English Teachers’ Association E-Newsletter, Issue 29, Year VI, May-June 2017 (ISSN 1314-6874), pp. 60-64;

16. Димитрова-Гюзелева, С. и Савова, Е. “Съвместен междууниверситетски докторантски семинар – кръгла маса на тема „Актуални проблеми и съвременни тенденции в развитието на езиковедските и дидактическите изследвания“– НБУ, 27 юни 2018”, Чуждоезиково обучение, кн. 4, 2018, стр. 135-137;

---------

Признание на научната общност и обществен резонанс (отзиви, рецензии, реферирания, цитирания и други у нас и в чужбина върху научни публикации и творчески изяви)

* 1991 г., СУ “Св. Кл. Охридски” – успешното представяне на Светлана Димитрова като междукултурен посредник по време на програмата за обмен на студенти с университета в Даръм, Великобритания, води до учредяването на награда с награден фонд “The Parkinsons’ Best Student of English Philology Award” към специалност “Английска филология” на ФКНФ – нейн пръв носител за 1991 г. e Светлана Димитрова

1. Калева, З. (2004) ‘Принос към методика на преподаване на чужди езици’, в-к Аз-Буки от 19 ноември 2004 г.;

2. Бояджиева, Е. (2005) ‘Педагогическото портфолио за стажант-учители по чужд език (Pedagogical Portfolio for FLT Trainees)’, Чуждоезиково обучение, XXI, кн. 4, стр. 73-76;

3. "Английски език за начинаещи" – Книга на месеца в раздел “Чужди езици” – в-к “Книгопоща” (съвместно издание на “Икономедиа” АД и “Хеликон” ООД), бр. 1, година 6 от 25 февруари 2006, стр. 8;

4. Великова, С. (2006) ‘Европейското портфолио за бъдещи учители по езици – Грац 2006’, Чуждоезиково обучение, кн. 5, стр. 74-75;

5. ‘Стандарт за качествено преподаване на чужди езици’, в-к “Аз-Буки”, бр. 35 от 30 август-5 септември 2006 г.;

6. Бояджиева, Е. (2006) ‘Eзик, литература, култура. Сб. т6. С. Издателство на НБУ, 2005’, Чуждоезиково обучение, кн. 6, 2006, стр. 71-72;

7. Грозданова, Л. (2006) ‘Eзик, литература, култура. [10 години Департамент “Приложна лингвистика”. Юбилеен сборник]. (Съст. Д. Янкова) София. НБУ, “Селекта” 2004. 186 стр.’, сп. “Съпоставително езикознание”, XXXI, кн. 1, стр. 141-146;

8. Стефанова, П. (2007) Чуждоезиковото обучение – учене, преподаване, оценяване. София: Сиела;

9. Muresan, L., Heyworth, F., Mateva, G. and Rose, M. (eds.) (2007) QualiTraining: A Training Guide for Quality Assurance in Language Education, Graz: European Centre for Modern Languages, 79 & 87-92;

10. непубликувани писмени рецензии и отзиви за монографията “Професионална подготовка на учителя по чужд език” от проф. д.п.н. Лиляна Грозданова, проф. д.ф.н. Тотка Стоева, проф. Енчо Герганов, доц. д-р Павлина Стефанова, доц. д-р Галя Матева, доц. д-р Анелия Бръмбарова

11. Ненчева, В. (2007) “Наставници влизат в клас”, в-к Аз-Буки, бр. 42, от 17-23 октомври 2007 г., стр. 6;

12. “Студенти помагат на абитуриенти да изберат професия”, в-к Класа, бр. 43 от 22 октомври 2007 г., стр. 4;

13. Ненчева, В. (2007) “Наставничество в средното училище”, в-к Учителско дело, бр. 36, от 19 ноември 2007 г., стр. 5;

14. Колектив (2008) "Mentoring in Secondary Schools: Good Practice Guide", London: Hammerprint, стр. 8-11;

15. награда за “Best conference presenter”, гласувана от учителите по английски език на техния професионален форум ‘17-та национална конференция на БАПА-IATEFL’, 10-11 май 2008 г.;

16. покана за пленарен доклад на 19-та национална конференция на БАПА-IATEFL, 24-25 април 2010 г., Велико Търново;

17. грамота за особени заслуги към ОПТИМА като образцов учител по чужд език и обучител на учители, 17 декември 2010 г.;

18. Димчев, Кирил. 2011. „Културата като цел и съдържание на съвременното обучение по български език“. Електронно списание LiterNet, 2011, № 12, (145), https://liternet.bg/publish/kdimchev/kulturata.htm; ISBN 954-90966 || ISBN 978-954-304;

19. “New Programme for Vocational Education and Training (VET) Professionals” In International Learning and Research Centre Journal, Tenth Anniversary Edition, May 2011, pp.3-4 (Svetlana Dimitrova as external evaluator of MULTEMO);

20. покана за пленарен доклад на 21-та национална конференция на БАПА-IATEFL, 31 март - 1 април 2012 г., гр. Русе (съвместно с доц. д-р Галя Матева);

21. Петров, А. (2012) “Проблеми на комуникативно ориентираното обучение по български език (5.-12. клас)”, София: БУЛВЕСТ 2000

22. Velikova, S. (2013) “Using the European Portfolio for Student Teachers of Languages to scaffold reflective teacher learning English language teacher education”, in Julian Edge and Steve Mann (eds.) “Innovations in Pre-service education and Training for English Language Teachers”, London: British Council, pp. 201-216;

23. покана за участие в експертния панел за представяне и дискусия на изданието на Британски съвет “Innovations in pre-service education and training for English language teachers” – сборник със статии под редакцията на Джулиън Едж и Стийв Ман от поредицата “Teaching English” (2013 г.) – Варна, 22 юни 2013 г.;

24. Mann, Steve (2013) “Kaizen and appropriate methodology: Innovation in the provision of pre-service education and training for English Language Teachers” In: Selected papers from the 22nd Annual International Conference of BETA-IATEFL “Openness and Connectedness: Exploring the Landscape of English Language Teaching in the Modern World”, Varna, 21-23 June 2013, Bulgarian English Teachers’ Association E-Newsletter, Issue 7, Sept-Oct 2013 (ISSN 1314-6874), pp. 5-22, available at: http://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2013/10/Newsletter_September-October-2013.pdf;

25. покана за пленарен доклад на Заключителен семинар на тема “Communication Matters” в рамките на европейски образователен проект “Take Two Europe – T2E” по програма Коменски на ЕС – Колежът ESHTE, гр. Ещорил, Португалия, 13-14 октомври 2014 г.;

26. благодарност за принос при разработването на практическото ръководство за обучители в рамките на европейския образователен проект “Take Two Europe” “Training Guide for educators – Developing communication skills and establishing education business partnerships”, 2014, стр. 4 (www.taketwopartnership.com / http://www.taketwopartnership.com/uploaded_files/files/articles/Training%20Guide%20for%20Educators.pdf)

27. Стефанова, П. (2015) "Методика на обучението по съвременни езици", София: Издателство на НБУ;

28. покана за участие в експертния панел на кръглата маса на тема „Национална мрежа на асоциациите на преподавателите по езици в България“ във връзка с включването на България в международната мрежа FIPLV по време на 24та международна конференция на БАПА-IATEFL – София, 6-7 юни 2015, http://www.beta-iatefl.org/bg/5958/blog-publikacii/krgla-masa-na-asotsiatsiite;

29. покана за участие в тържествената церемония по връчването на международните награди на Британски съвет за приноси в обучението по английски език като чужд - British Council ELTons Awards Ceremony 2015 – във връзка с номинацията на докторанския проект на Николай Николов “T.I.M.E. for Teenagers - The Teenodrama Interactive Method in English (To help you enhance teenagers’ interactive speaking skills)” в категорията “The Macmillan Education Award for new talent in writing” (acknowledged contribution – p.9);

30. покана за участие в експертния панел на кръглата маса на тема „One Hundred Days in Bulgaria“, организирана от Българо-американската комисия за образователен обмен “Fulbright” във връзка с повишаване на педагогическата квалификация на стипендиантите на Fulbright, стажант-учители по английски език в системата на общественото образование в България – София, 11 декември 2015 г.;

31. Благоева, Румяна (2015) Connectors in the written advanced Bulgarian-English Interlanguage – A contrastive study. Непубликувана дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по научна специалност 2.1. Филология (англ. език);

32. Interview with Nikolay Nikolov (twice nominee for the British Council ELTon Awards - 2012 & 2015), Bulgarian English Teachers’ Association E-Newsletter, Issue 20, Year IV, November-December 2015 (ISSN 1314-6874), pp. 48-54

33. Sarzhoska-Georgievska, Emilija (2016) "Coherence: Implications for Teaching Writing", Еnglish Studies at NBU (print ISSN 2367 8704), vol. 3,

34. Kiendl, Jesse (2016) "Results from a Needs Assessment of English Language Education in Bulgaria", Bulgarian English Teachers’ Association E-Newsletter, Issue 26, Year V, November-December 2016 (ISSN 1314-6874), pp. 6-28;

35. Великова, Силвия (2016) Academic Discourse Comprehension Strategies in Listening to Lectures delivered in English as a Foreign Language. Непубликувана дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по професионално направление 2.1. Филология (научна специалност: Психолингвистика), ВТУ "Св. св. Кирил и Методий";

36. Папакалодукас, Георгиос (2016) The Methodology of Teaching Greek as a Foreign Language (The Effectiveness of the Meta-language Assisted Teaching and Learning Approach in Teaching the Grammar of Modern Greek as a Foreign Language), Непубликувана дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (научна специалност: Методика на обучението по новогръцки език като чужд), НБУ;

37. Николов, Николай (2016) Театрални техники за развиване на интерактивни говорни умения в обучението по английски език като чужд, Непубликувана дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (научна специалност: Методика на обучението по английски език като чужд), НБУ;

38. Гергова, Димитрина (2016) Оценяването по чужди езици в българското училище, Непубликувана дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (научна специалност: Методика на обучението по немски език като чужд), НБУ;

39. Коева, Янка (2017) Невродидактика в обучението по немски език като чужд, Непубликувана дисертация за присъждане на научна степен “доктор на науките” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (чужд език, немски), НБУ;

40. Ivanova, Irina (2017) Foreign Language Teacher Education and Continuing Professional Development. Series ACADEMICA 22, Шуменски университет: Унив. издателство "Епископ Константин Преславски";

41. Ivanova, Irina (2017) Becoming an English Language Teacher: from Theory to Practice, Шуменски университет: Унив. издателство "Епископ Константин Преславски";

42. Kremenska, Anelly (2017) "Teacher Training in Designing Professional E-portfolio" Journal of International Scientific Publications, Educational Alternatives (ISSN 1314-7277, https://www.scientific-publications.net/en/open-access-journals/educational-alternatives/) , Volume 15, 2017, pp. 330-339;

43. Кременска, Анелия (2017) "Електронното портфолио за педагогическата практика на бинарните специалности (биология и английски език)", сп. "Педагогика", том 89, №2, 2017, стр. 244-266;

44. Wiseman, A. (2017) Investigating the personal in professional development: Analysing Bulgarian educators' narratives of change in their professional lives during a period of post soviet educational reforms. Published doctoral dissertation. EdD, University of the West of England. Available from: http://eprints.uwe.ac.uk/30137.

45. Христакиева, Татяна (2018) Влияние на интерактивни техники върху обучението по английски език при студенти от НСА „Васил Левски”, Непубликувана дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (физическо възпитание), НСА „Васил Левски”.

46. Веселинов, Д. (2018) "Педагогика на добрите възможности" като лингводидактологично предизвикателство. В: Педагогика на добрите възможности за учене на всички. Сборник в чест на проф. дпн Тодор Шопов, ISBN: 978-954-07-4566-4, София: Унив. издателство на СУ "Св. Кл. Охридски", 2018, стр. 7-10.

47. Velikova, Sylvia (2019) Academic Listening: Exploring Second Language Lecture Comprehension, Велико Търново: изд. "ИВИС [ISBN 978-619-205-117-4].

48. Velikova, Sylvia (2019) Teacher Learning as Becoming: Reflections on Language Teacher Identity, Велико Търново: изд. "ИВИС [ISBN 978-619-205-116-7].

49. Velikova, Sylvia (2009). "Implementing the European Portfolio for Student Teachers of Languages in a lifelong learning context." – In: European Dimension in Education and Teaching: Indentity and Values in Education. Ed. by P.-M. Rabensteiner and E. Ropo. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2009, pp. 93-106. ISBN: 978-38340-0651-6, OCLC Number: 472490950 http://www.paedagogik.de/index.php?m=wd&wid=1858.

50. Аврамова, Пенка (2019) Уменията на учениците в юношеска възраст за самонаблюдение и самоконтрол при нарушаване на езиковите норми в рамките на писмената чуждоезикова реч. Непубликувана дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (научна специалност: Методика на обучението по английски език като чужд), НБУ;

51. Аврамова, Пeнка (2019). „Методически модел за развиване на уменията за самоконтрол и самооценка чрез чуждоезиков писмен текст". В: Годишник „Чужди езици и култури“, T.2 (2019 г.), стр. 191-209, [ISSN 2603-4204 (Online) / doi: 10.33919/flcy.19.2.12/ https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/godishnik-chuzhdi-ezici-i-kulturi-t-2-2019].

52. Маркова, Зарина (2019). „Аз-ефективност в подготовката на бъдещите учители по английски език“, Русе: изд. Авангард принт, ISBN 978-954-337-387-1.

53. Маркова, Зарина (2020). „Нагласи на бъдещите учители по английски език към самооценяването“ сп. Orbis linguarum (Езиков свят), Vol.18, issue 2, стр. 64-72, [линкът към списанието: http://ezikovsvyat.com/index.php/bg/2018-04-12-06-17-47 ISSN 2603-4026 (Online) / (ISSN 1312 – 0484)];

54. Gatev, Dilyan (2020) "Some techniques for teaching business English vocabulary", ERL Journal, Vol. 2020-1(3). Examining Learner and Teacher Language Identity, pp. 106-115, [ISSN 2657-9774; https://doi.org/10.36534/erlj.2020.01.08];

55. Гатев, Дилян (2020) "Стратегии за усвояване на терминологичната лексика в обучението по английски език за специфични цели (бизнес английски език)" В: Научни трудове. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Книга 1: Филология. том 57 (2019), Паисиеви четения. Чуждоез. литературознание, Пловдив: Унив. изд. Паисий Хилендарски. [ISSN: 0861-0029, http://uni-plovdiv.bg/];

56. Маркова, Зарина (2020) „Професионалните знания на бъдещите преподаватели по чужд език: проблемът за знанията и убежденията“ Във: Веселинов, Д. и Йорданова, М. (Съст.) „ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИ РАКУРСИ“, УИ „Св. Кл. Охридски“, София, 2020, [ISBN 978-954-07-4982-2], pp. 410-419;

57. Ibragimova, Anfisa N. & Kadyrova, Alina A. (2021) "Developing Intercultural Competence: a model based on introducing a literary analysis in a foreign language classroom." Revista Entre Línguas, Araraquara,vol. 7, n. esp.3, e021046, set. 2021; e-ISSN:2447-3529 [DOI: https://doi.org/10.29051/el.v7iesp.3.15704], Available at: https://www.academia.edu/91756428/Developing_intercultural_competence_a_model_based_on_introducing_a_literary_analysis_in_a_foreign_language_classroom;

58. Великова, Силвия (2022) „Компетентностно ориентирано обучение, или (де)хуманизация на образованието“. Педагогически алманах, брой 1, 2022, стр. 36-44 [ISSN: 2367-9360 (Online) / ISSN: 1310-358Х (Print); DOI: 10.54664/MBIB1268 - на този брой];

59. Гатев, Дилян. (2023) „Измерване на терминологичната лексикална компетентност на български студенти по икономика по време на обучението им по бизнес английски език в първи курс“. В: „Традиция и новаторство“ (Сборник с доклади от Юбилейната научна конференция на департамент „Чужди езици и култури“ - 4-5 юни 2022), Димитрова-Гюзелева, Светлана и Сиракова, Венета (Съст.), София: Унив. издателство на НБУ, [ISBN 978-619-233-255-6 (хартиено издание) / ISBN 978-619-233-256-3 (електронно издание)], стр. 417-436;

60. Гатев, Дилян. (2023) Повишаване на ефективността при усвояването на терминологичната лексика в обучението по английски език за специализирани цели от български студенти по икономика, София: Издателски комплекс – УННС, [ISBN 978-619-232-755-2 (хартиено издание)];

61. Katsarska, Vanya (2023) Aeronautical English Syllabus Design, BAFA / Издателство на ВВВУ „Георги Бенковски“, [ISBN 978-954-713-158-3 (printed / хартиено издание) / ISBN 978-954-713-159-0 (CD / електронно издание)];

62. покана за пленарен доклад на международната конференция "Applied Linguistics: Current Trends and Prospects", Sofia University, Bulgaria, 18–19 November 2023;

63. Huong, Nguyen, Underwood, James, Nguyen, Trang and Doan, Phung (2023) "Engendering intercultural competence? The experiences of Vietnamese students in the UK", In: Imagining Better Education: Conference Proceedings 2022 (University of Durham). (pp.67-88). Durham: University of Durham;

64. Szabó, Fruzsina (2016) The Motivational Force of Employing Literature in a Foreign Language Classroom, The Hungarian Educational Research Journal, Vol. 6 (2016), No.4, pp. 61-70 [DOI:10.14413/herj.2016.04.05.] University of Debrecen;

65. Todorova-Ruskova, Lilyana (2021) “E-portfolios as an assessment tool in EsP online learning", In: Yearbook Foreign Languages and Cultures, New Bulgarian University, Vol. 3 (2021), pp. 111–128. [https://doi.org/10.33919/flcy.20-21.3.7];

66. Троева-Чалъкова, Благовеста. (2024) Затруднения в четенето и писането на изучаващи английски език възрастни с дислексия на развитието, дисертационнен труд за придобиване на научна и образователна степен „доктор“, София: НБУ;

67.

Курсове от текущия семестър: