Електронен каталог

ас. Сияна Харизанова

ас. Сияна Харизанова
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
Приемно време:
Четвъртък 9:15-11:15 Фоайе на Библиотеката I Корпус
Четвъртък 16:15-18:15 Фоайе на Библиотеката I Корпус
eлектронна поща: sharizanova@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:


Име: Сияна Харизанова

Академична длъжност: асистент

Основни изследователски интереси в областта на: методика на чуждоезиковото обучение и на ранното чуждоезиково обучение

Допълнителни изследователски интереси в областта на: развиване на стратегии за учене, умения за критическо мислене и самостоятелно учене

Възможности за експертиза в областта на: методика на ЧЕО и РЧЕО; подготовка и усъвършенстване на учители по чужд език

Преподавателски интереси в областта на: използване на новите технологии за нуждите на чуждоезиковото обучение на всички нива и за развиване на споменатите по-горе умения, творчески подходи към преподаването и управлението на учебния процес

Образование:

1987 английска филология (Московски държавен педагогически институт за чужди езици “Морис Торез”)

1982 114 АЕГ (сега 1 АЕГ) , София

Специализации:

2010 Хилдерстън Колидж, Бродстеърс, Великобритания

2004 Английски езиков център, Брайтън, Великобритания

1999 Йоркски Университет, Великобритания

1992 Политехнически университет в Нюкасъл, Великобритания

Членство в организации:

- Българска асоциация на преподавателите по английски език (БАПА), асоцииран член на IATEFL (Международна асоциация на преподавателите по английски език)

- IATEFL, International Association of Teachers of English as a Foreign Language

Участие в национални и международни проекти:

- 2010 г. - експерт в проект „Разработване на стандарти за вътрешно оценяване по учебни предмети и по етапи” (осъществяван от ЦКОКО, МОМН) по проект „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование” по схема BG051РО001/3.2-01 „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование и рейтингова система за висшите училища в Република България” - за 2-10 клас по английски език, финансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси”

- 2008-2009 – главен експерт в проект „Усъвършенстване на 30 стандарта за професионална квалификация, организиране и провеждане на специализирано обучение на учители и създаване на уеб-портал за професионално образование и обучение“ (BG2006/018-343.10.01 по програма ФАР на ЕС „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта“)

- 2003-2006 г. – ръководител на проекта Материали и методология в ранното чуждоезиково обучение по английски език, осъществен с подкрепата на Британски съвет България; автор и редактор на методически разработки в издаденото по проекта Учителско помагало (Teaching English in the Primary Classroom. Teacher training handbook)

- 2003 и 2004 - Ръководител на двуседмични Летни училища за преподаватели по английски език в начален курс (по съвместен проект на Британски съвет и МОН)

Някои по-важни публикации:

- Teaching English in the Primary Classroom, Teacher Training Handbook, сборник с материали за обучение и усъвършенстване на учители по английски език в началната степен на образование Stoyanova, A., Margaritova, D., Nestorova, I., Tsvetkova, N., Ivanova, R., Bogdanov, S., Tashevska, S., Harizanova, S., Angelova, V. (2006), (автор и редактор), София: Британски съвет България

- Илюстрована английска граматика с упражнения, Везни-4, 2002г., (в съавторство)

- За да знам повече в 1 клас АНГЛИЙСКИ, Сияна Харизанова, PONS, 2011

- За да знам повече във 2 клас АНГЛИЙСКИ, Сияна Харизанова, PONS, 2011

- За да знам повече в 3 клас АНГЛИЙСКИ, Сияна Харизанова, PONS, 2011

- За да знам повече в 4 клас АНГЛИЙСКИ, Сияна Харизанова, PONS, 2012

Адаптации на следните учебни системи за нуждите на българското основно и средно училище:

- English In Motion for the 5th grade (Student’s Book and Teacher’s Book), Richmond, Educational Centre (2016)

- English In Motion for the 6th grade (Student’s Book and Teacher’s Book), Richmond, Educational Centre (2017)

- English In Motion for the 7th grade (Student’s Book and Teacher’s Book), Richmond, Educational Centre (2018)

- Hopscotch for the 2nd grade (Student’s Book, Workbook and Teacher’s Book) National Geographic Learning, Educational Centre (2017)

- Hopscotch for the 3rd grade (Student’s Book, Workbook and Teacher’s Book) National Geographic Learning, Educational Centre (2018)

Творчески и професионални изяви:

- Методически семинари за усъвършенстване на учители в София и редица градове на страната

- Участия с доклади/уъркшопи на национални и международни конференции - Гърция (1994), Македония (2002 и 2006), Румъния (2006), Великобритания (2008), Германия (2010), Полша (2001 и 2015)

- Модериране на онлайн курсове, предлагани от Британски съвет, за усъвършенстване на начални учители по английски език

- Рецензиране на учебни системи и помагала по английски език за средното училище

- Адаптиране на учебни системи по английски език на чужди издателства за нуждите на средното училище в България


Публикации:


1. How About Some Jazz? – статия, сп. Чуждоезиково обучение, бр. 3, 1999

2. Teach Around a Theme, Teach Around a Topic! – статия, сп. Чуждоезиково обучение, бр. 1, 2000

3. 2nd National Young Learners Conference, Poland – статия, сп. IATEFL Bulgaria Newsletter, бр. 5, 2001

4. Илюстрована граматика на английския език (в съавторство) – “Везни – 4”, 2002

5. Вдъхновени от приказките (в съавторство) – статия в сборник “Добри педагогически практики” на ДИУУ, СУ “Св. Климент Охридски”, Парадигма 2004

6. Young learners deserve the best teachers (в съавторство) – доклад на 13-та Национална конференция на BETA-IATEFL, в сборник с материали на конференцията „BETA Conference Proceedings 1999-2004 (Collection)”

7. Materials and Methodology for English in the Primary School (в съавторство) – доклад на 13-та Национална конференция на BETA-IATEFL, в сборник с материали на конференцията „BETA Conference Proceedings 1999-2004 (Collection)”

8. “Български народни приказки в обучението по английски език в начален курс” – статия в юбилеен сборник “Език, литература, култура” на Департамент “Приложна лингвистика”, НБУ, 2004

9. Опит за проучване на нуждите от квалификация на началните учители по английски език (в съавторство) – статия в електронното издание на ДИУУ, СУ “Св. Климент Охридски” – http://www.diuu.bg/ispisanie/analysis.pdf - брой 1, 2005

10. www.diuu.bg/ispisanie/archive/01/arch01.htm

11. He Who Laughs Lasts – статия в сборник “Език, литература, култура” на Департамент “Чужди езици и литератури”, НБУ, 2005

12. Шест разработки (общо 77 стр.) в Методическо помагало за тийчър-трейнъри на начални учители по английски език, издание на British Council, България (2006):

Songs, Rhymes and Chants

Classroom Language (в съавторство)

Using Stories with Children (в съавторство)

Assessment of Children’s Learning (в съавторство)

Developing Reading and Writing Skills (в съавторство)

Creating Teaching Materials (в съавторство)

15. В помощ на методиците - за ефектите от един проект – статия в сборник «Европейска интеграция и образователна идентичност”, издание на ДИУУ, СУ „Св. Климент Охридски”

16. За един аспект от дейността на информационен център ПОНС – статия, сп. Чуждоезиково обучение, бр. 6, 2007

17. Граматика за душата – статия в бр.4 на електронното списание “Продължаващо обучение” на ДИУУ към СУ„Св. Климент Охридски” http://www.diuu.bg/ispisanie/analysis.pdf

18. Making Homework Work – доклад на 14-та Национална конференция на BETA-IATEFL в сборник с материали на конференцията „BETА Conference Proceedings 2005-2007 (Collection)”

19. Can You Teach a Young Learner? – доклад на 14-та Национална конференция на BETA-IATEFL в сборник с материали на конференцията „BETA Conference Proceedings 2005-2007 (Collection)”

20. Support for Teacher Trainers – доклад на 15-та Национална конференция на BETA-IATEFL в сборник с материали на конференцията „BETA Conference Proceedings 2005-2007 (Collection)”

21. Approaching the Passive in an Active Way – статия в Humanizing Language Teaching, електронно списание на Pilgrims Language Courses, брой март/април 2008 http://www.hltmag.co.uk/apr08/index.htm

22. Впечатления от тазгодишната 42-ра Международна конференция на IATEFL – статия в сп. “Чуждоезиково обучение” бр. 3, 2008

23. From Teacher-dependence to Learner Independence – сборник с доклади от 5-та Международна конференция „Езикът: феномен без граници” (Варна, 14-16 юни 2008 г.)

24. Getting Started – статия в Годишника на Департамент „Чужди езици и литератури” – том 7, 2008

25. Създаване на навици за ефективно и творческо мислене у децата – статия в сп. “Чуждоезиково обучение” – бр. 5, 2009.

26. Малките обучаеми в епохата на глобализацията – статия в Годишник на Департамент “Чужди езици и литератури” на НБУ – том 8, НБУ, 2009

27. Голямото четене и малкият читател – статия в сп. “Чуждоезиково обучение” бр. 4-5, 2010

28. Доклад “The brain is like a muscle: use it or lose it!” – Сборник с материали от Националната междууниверситетска конференцията “Език, литература, многоезичие”, НБУ, 2011

29. Харизанова С., За да знам повече в 1 клас АНГЛИЙСКИ, Издателство ПОНС България,, 2011, ISBN: 978-954-344-073-3

30. Харизанова С., За да знам повече в 2 клас АНГЛИЙСКИ, Издателство ПОНС България,, 2011, ISBN: 978-954-344-074-0

31. Харизанова С., За да знам повече в 3 клас АНГЛИЙСКИ, Издателство ПОНС България,, 2011, ISBN: 978-954-344-075-7

32. Харизанова С., За да знам повече в 4 клас АНГЛИЙСКИ, Издателство ПОНС България, 2012, ISBN: 978-954-344-076-4

33. Димитрова-Гюзелева, Св., Харизанова С., Hopscotch 5, Supplementary booklet for Bulgarian Schools, (Притурка за българските училища към учебната система Hopscotch 5), National Geographic Learning, ISBN: 978-1-4080-9735-9, София: Educational Centre, 2016.

34. Robert Campbell, Gill Holley, Rob Metcalf with Svetlana Dimirova_Gyuzeleva and Siyana Harizanova, English In Motion for the 5th grade, Student’s Book, Richmond, Educational Centre, 2016, ISBN: 978-84-668-1002-9

35. Димитрова-Гюзелева, Св., Харизанова С., Hopscotch 6, Supplementary booklet for Bulgarian schools (Притурка за българските училища към учебната система Hopscotch), National Geographic Learning, ISBN: 978-1-4080-9735-9, София: Educational Centre, 2017.

36. Robert Campbell, Gill Holley, Rob Metcalf with Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva and Siyana Harizanova, English In Motion for the 6th grade, Student’s Book, Richmond, Educational Centre, 2017, ISBN: 978-619-741-704-3

37. Jennifer Heath, Siyana Harizanova, Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva, Hopscotch Student’s Book for the 2nd grade, National Geographic Learning, Educational Centre, 2017, ISBN: 978-619-741-714-2

38. Philip James, Siyana Harizanova, Svetlana Dimitrova_Gyuzeleva Hopscotch Workbook for the 2nd grade, National Geographic Learning, Educational Centre, 2017, ISBN: 978-619-741-700-5

39. David Hill, Siyana Harizanova, Svetlana Dimitrova_Gyuzeleva Hopscotch Teacher’s Book for the 2nd grade, National Geographic Learning, Educational Centre, 2017, ISBN: 978-619-741-715-9

40. Jennifer Heath, Siyana Harizanova, Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva, Hopscotch Student’s Book for the 3rd grade, National Geographic Learning, Educational Centre, 2018, ISBN: 978-619-741-716-6

41. Philip James, Siyana Harizanova, Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva Hopscotch Workbook for the 3rd grade, National Geographic Learning, Educational Centre, 2018, ISBN: 978-619-741-717-3

42. David Hill, Siyana Harizanova, Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva Hopscotch Teacher’s Book for the 3rd grade, National Geographic Learning, Educational Centre, 2018, ISBN: 978-619-741-734-0

Курсове от текущия семестър: