Електронен каталог

доц. д-р Илиян Боянов

доц. д-р Илиян Боянов
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Археология
Телефон:
(02) 811 02 89
Приемно време:
Вторник 11:15-13:15 219 II Корпус
Петък 11:15-13:15 219 II Корпус

Професионална автобиография:


АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНИ ДАННИ

Име доц. д-р Боянов, Илиян Георгиев

Дата на раждане 19. 09. 1978 г.

Място на раждане гр. София

GSM +359888701957

e-mail ilianboyanov@nbu.bg

ОБРАЗОВАНИЕ

1991 - 1996 г. Средно образование

НГДЕК „Константин Кирил философ”

Профил „История”

1996 – 2001 г. Висше образование

СУ „Св. Климент Охридски”

Исторически факултет, Катедра Археология;

Направление Класическа археология.

Образователно квалификационна степен – Магистър;

Професионална квалификация – Археолог

2005 г. – 2008 г. Докторантура

СУ „Св. Климент Охридски”

Исторически факултет, Катедра Археология;

Редовна докторантура по специалност Класическа археология (Древен Рим)

Тема на дисертацията: “Римските ветерани в Долна Мизия и Тракия (I – III в.)”

Дисертацията е защитена пред СНС по Стара и Средновековна история, Археология и Етнография при ВАК на 13. 03. 2008 г.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ЕКСПЕДИЦИИ

Учебни практики - Селищна могила с. Юнаците, Пазарджишки окръг (1997 г.);

- Национален Археологически Резерват “Кабиле”, с. Кабиле, Ямболски окръг (1998 г.);

- Археологически резерват Дуросоторум - Дръстър - Силистра, гр. Силистра (1999 г.);

Участие в археологически експедиции - Къснобронзово и антично селище, с. Черна гора, Община Чирпан (1997 г.);

- Археологически резерват Дуросоторум - Дръстър – Силистра, гр. Силистра (2000 г.);

Участие като член на екип в археологически експедиции - Селище от Римската епоха в м. „Дана бунар” при гр. Любимец (1999, 2000 г.);

- Късноантично селище, с. Голяма Първица, община Кирково (2002 г.);

- Средновековно селище, с. Голяма Първица, община Кирково (2003 г.);

- Късноантично селище, с. Малко Тръново, Община Чирпан (2004 г.);

- Национален Археологически Резерват “Кабиле”, с. Кабиле, Ямболски окръг (2005 г.);

- Селище от късноримския и османския период в м. „Караула” при с. Големо Бучино, Община Перник (2005, 2006 г.)

Участие като ръководител и заместник –ръководител в археологически експедиции - Селище от късноримската епоха и османския период в м. „Църквище” при с. Големо Бучино, Община Перник (2007 г. – заместник ръководител)

- Археологически стаж на студентите от магистърска програма “Археометрия” към СУ «Св. КлиментОхридски» (2007 г. – научен ръководител)

- Селище от късноримската епоха и османския период в м. „Караула” при с. Големо Бучино, Община Перник (2007 г., 2008, 2009 г. – научен ръководител)

- Късноримски кастел в землището на с. Големо Бучино, Община Перник (2010 г. – научен ръководител)

- Римски бург при с. Мирково, община Мирково (2011 г. – научен ръководител)

- Емпориум Дискодуратере (2011, 2012, 2013, 2014 г. – научен ръководител)

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

От 2008 г.

От 2009 г. НБУ

Преподавател на основен трудов договор. Лекционни курсове в бакалавърска програма “Археология” и в магистърска програма „Археологически изследвания”.

УНСС

Хоноруван преподавател към катедра „Частноправни науки“ на Юридически факултет на УНСС. Лекционен курс по учебната дисциплина „Съдебна археология“

ЕЗИЦИ

Майчин Български

Други Английски, Латински, Старогръцки

Допълнителна информация Адрес и телефони за контакт:

Илиян Боянов

София 1330, жк. “Разсадника”, бл. 24, вх. Б, ап. 37

GSM: 00359 888 701 957

ilianboyanov@nbu.bg

гр. София;

10. 12. 2014 г.


Публикации:


Списък на публикациите

на доц. д-р Илиян Боянов

Монографии:

1. „Римските ветерани в Долна Мизия и Тракия (I – III в.)”. С., 2008 г., 448 с.

2. „Съдебна археология”. С., 2010 г., 200 с.

3. „Дискодуратере и емпориите в Римска Тракия“. С., 2014 г., 232 с.

Студии, статии и съобщения:

1. “Ветеранското земевладение в Римската империя”. В: Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis. Suppl. IV.Studia in honorem prof. L. Getov.С., 2005, 84 – 88.

2. “Римските ветерани в района на Кабиле”. В: IV Международен симпозиум “Поселищен живот в Тракия”. Ямбол, 2006, 235 – 242.

3. “Римските ветерани на територията на Августа Траяна”. В: Национална научна конференция “Древна и модерна Тракия”. ИСЗИМ, том II, Стара Загора, 2007, 176 – 181.

4. “Two fragments from military diplomas in Yambol museum”. In: Archaeologia bulgarica, XI, 2007, 3, 69 - 74.

5. “Спасителни проучвания на обект № 4 по трасето на АМ „Люлин” (км 10+100 10+500) в землището на с. Големо Бучино, Пернишка област. В: АОР за 2007 г., С., 2008 г., 463 – 467 (в съавторство с И. Лозанов).

6. “Oescus – from castra to colonia”. In: Archaeologia bulgarica, XII, 2008, 3, 69 – 76.

7. „Късноримско селище и керамичен производствен център в землището на с. Големо Бучино, Пернишка област”. В: АОР за 2008 г., С., 2009 г., 489 – 492.

8. “Нови данни за развитието на Дуросторум през Принципата”. В: Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis. Suppl. V. Studia in honorem prof. S. Angelova.С., 2010 г., 295 - 301.

9. „Municipium Aurelium Durostorum or vicus Gavidina”. In: Archaeologia bulgarica, XIV, 2010, 2, 53 – 59.

10. “Късноримски кастел в землището на с. Големо Бучино, Пернишка област”. В: АОР за 2009 г., С., 2010 г., 361 – 363.

11. „Късноантичен кастел в землището на с. Големо Бучино, Пернишка област”. В: АОР за 2010 г., С., 2011 г., 309 – 310.

12. „Археологическо проучване в м. Денината плоча, с. Мирково, общ. Мирково“. В: АОР за 2011 г., С., 2012 г., 328 – 331.

13. „Емпориум Дискодуратере“. В: АОР за 2011 г., С., 2012 г., 293 – 295.

14. “Veterans and society in Lower Moesia and Thrace during the Principate” In: L. Vagalinski, N. Sharankov, S. Torbatov (eds.). The Lower Danube Roman Limes (1st -6th c. AD). Sofia, NIAM-BAS, 2012, 251 – 270.

15. “Съдебна археология – често задаваните въпроси”. В: Годишник на Департамент „Археология“, том VII, 2012 г., 13 – 21.

16. „Археологически проучвания в емпориум Дискодуратере“. В: АОР за 2012 г., С., 2013 г., 266 – 268.

17. „Комплексно проучване на археологически обекти в землището на с. Мирково, Софийска област“. В: АОР за 2012 г., С., 2013 г., 540 – 543. (в съавторство с Б. Думанов и П. Зидаров).

18. “Veterans and Society in Roman Serdica.” In: Ancient West and East, 13, 2013, 237 – 249.

19. “A miles agrimensor from Montana.” In: Archaeologia bulgarica, XVIII, 2, 2014, 63 - 69.

20. „Селище и керамичен производствен център от IV в. в землището на с. Големо Бучино, област Перник”. ИРИМП, II, 2014 г., 77 - 95.

21. "Функции на емпориите в римска Тракия". В: "Градът по българските земи (По археологически данни)". Сборник в чест на Вера Антонова. Шумен, 2014 г., 125-130.

22. „Редовно археологическо проучване на обект „Емпориум Дискодуратере“, землище на с. Гостилица, обл. Габрово“. В: АОР за 2013 г., С., 2014 г. 336 - 338.

23. „Forensic archaeology in Bulgaria – problems and perspectives” In: W. J. Mike Groen, Nicholas Marquez-Grant, Rob Janaway (eds.) Forensic Archaeology: a Global Perspective. 2015, 33 – 38.

24. „Археологическо проучване на сгради 7 и 8 в емпориум Дискодуратере“. В: АОР за 2014 г., С., 2015 г. 454 - 456.

25. „A duumvir of colonia Ratiaria.“ In: Studia classica Serdicensia, IV, Sofia, 2015, 115 - 122.

26. „Нов паметник на култа към Аполон Таденос в Тракия“. В: Symposion. Сборник в памет на проф. Димитър Попов. С., 2016 г., 106 – 113.

27. "Veterans and Society in the Middle Strymon Valley". In: Papers of the American research center in Sofia. Vol. 3: Sandanski and its territory during Prehistory, Antiquity and Middle Ages. Sofia, 2017, 135 - 143.

Под печат:

1. „Vexillatio of Legio I Italica in Oescus”. В: Studia Universitatis Serdicensis. Сборник в чест на проф. Людмил Гетов.

2. “Керамичното производство в късноримско селище и кастел в м. Църквище при с. Големо Бучино, област Перник“. В: Годишник на Департамент „Археология“, том VIII.

3. „Рим: от емпориум към империум“. В: Археология на властта.

4. „Римският Египет – между емпориума и империума“. В: Сборник по случай 20 години египтология в НБУ.

5. „Кремъчни артефакти от римската епоха от емпориум Дискодуратере“ (в съавторство с Н. Сираков и И. Димитрова) В: Годишник на Департамент „Археология“, том VIII.

6. “Фрагмент от римска военна диплома от с. Стройно, Елховско”.

7. „Четири нови епиграфски паметника от Силистра“.

8. “Varia epigraphica”.

Рецензии:

1. Ferjancic, S. 2009. Boyanov, I. The Roman Veterans in Lower Moesia and Thrace (I-III Century AD). In: Archaeologia Bulgarica, XIII, 2, 2009, 95 – 98.

2. Mrozewicz, L. 2009. Boyanov, I. The Roman Veterans in Lower Moesia and Thrace (I-III Century AD). In: Archaeologia Bulgarica, XIII, 3, 2009, 81 – 84.

3. Novae. Legionary Fortress and late Antique Town. Vol. I. 2008. Derda, T., Dyczek, P. and Kolendo, J. ed. p. 367. Boyanov, I. The Roman Veterans in Lower Moesia and Thrace (I-III Century AD).

Курсове от текущия семестър: