Електронен каталог

гл. ас. д-р Даниела Кадийска

гл. ас. д-р Даниела Кадийска
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
02*81 10 438
Приемно време:
Вторник 10:00-11:00 304 I Корпус
Вторник 14:45-15:45 304 I Корпус
Четвъртък 16:00-18:00 304 I Корпус

Професионална автобиография:


Гл. ас. д-р Даниела Кадийска е завършила висшето си образование в НБУ и от 2002 г. е щатен преподавател. Тя е един от основателите и авторите на бакалавърска програма „Реклама“ и вече над 25 години води множество курсове посветени на комуникационните стратегии, иновациите и интегрираните маркетингови комуникации. Ежегодно подготвените от нея студенти печелят престижни награди на големи рекламни международни и национални фестивали и конкурси – БАР, Ad Venture, Innovation Starts и др.

Научните й интереси са насочени към изследване на продуктовото позициониране и приложението му в различен развлекателен контекст. Участва в множество колективни творчески проекти в България и чужбина.

През годините е ментор на студентски екипи спечелили множество престижни награди на различни международни и национални конкурси: ежегоден международен студентски конкурс Adventure (инициатива на European Institute for commercial communications education – Edcom, чийто член е НБУ; ежегоден национален студентски конкурс BAAwards (инициатива на Българска асоциация на рекламодателите); ежегоден студентски конкурс BULGARIA INNOVATION HACKATHON и др.

В професионалната си кариера е заемала различни длъжности в редица комуникационни агенции и НПО. Натрупаният опит и академична дейност ѝ дават възможност да напише и публикува множество статии и студии. Участва в редица престижни конференции и школи с доклади на теми свързани с комуникацията и иновациите в бизнеса. Едновременно развива творческа дейност като продуцент и сценарист на различни филмови и сценични проекти. От 2022 г. е член на журито на Effie Bulgaria, като единствен представител на академична институция от името на НБУ.

Длъжност: щатен асистент, доктор, департамент „Кино, реклама и шоубизнес“

Научна степен: д-р по научно направление 8.4.Театрално и филмово изкуство. Научна специалност: 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизия;

Научно звание: ас. по Маркетинг (05.02.26) и гл. ас. по научно направление 8.4.Театрално и филмово изкуство. Научна специалност: 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизия

Образование:

2015 г. – Защитен дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор“; Тема на дисертационния труд: „Изследване на потребителските нагласи към продуктовото позициониране в киното и телевизията“, Научен ръководител: проф. Иван Георгиев

2000 г. – Образователна степен „магистър“ – магистърска програма „Кино и телевизия“, НБУ, София

1999 г. – Образователна степен „бакалавър“ – бакалавърска програма „Реклама“, НБУ, София

Опит:

2006 – щатен асистент по Маркетинг, Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“, НБУ

2004 – 2017 - директор на бакалавърска програма „Реклама“, департамент „Кино, реклама и шоубизнес“, НБУ

2002 – 2006 – Хоноруван преподавател по реклама, департамент „Кино, реклама и шоубизнес“, НБУ

1997 - 2004 г. – заемала различни административни длъжности в НБУ

2004 – акаунт, рекламна агенция Инк Арт

1996/97 - Връзки с обществеността, Атлантически клуб „България“, който поддържа връзки с международни организации като НАТО, ЕС, ОССЕ, ЮНЕСКО, както и с влиятелни международни неправителствени организации и мозъчни тръстове.

1994/96 – търговски представител модна къща „НЮЕЛ“

1993/94 г. - рекламен мениджър „Полмо авто“

1992/93 г. - рекламен мениджър „ХИП КОМ“


Публикации:


ПУБЛИКАЦИИ:

1.Статия: За връзката между литературата и киното; Научен електронен архив НБУ; (2011)

2.Статия: Продуктово позициониране в екранното изображение; Научен електронен архив НБУ; (2011)

3.Статия: Реклама с цвят; Сп. Мениджър, декември, 2012

4.Статия: Класификация и ефективност на продуктовото позициониране според начина на предаване на информацията и сюжетната връзка; Годишник на Департамент: „Изкуствознание и история на културата“, ISSN 1313-4094, изд. НБУ, София, 2015

5.Статия: Анализ на продуктовото позициониране на цигарени брандове в американското кино и нагласи на аудиторията към морално-етичната страна на проблема, Годишник на Департамент „Кино, реклама и шоубизнес 2013-2014“, ISBN 978-954-535-886-9, изд. НБУ,София, 2015

6.Статия: Кръстосаните промоционални кампании и продуктовото позициониране в американското кино; Сп. „Проблеми на изкуството“, тримесечно списание за теория, история и критика на изкуството; институт за изследване на изкуствата при БАН – София; 1/2015; ISSN 0032-9371

7.Статия: Тенденции в развитието на рекламата в списания - иновативни комуникационни решения, Научен електронен архив НБУ; (2017)

8.Статия: Рекламата – изкуството кукувица; Юбилеен сборник „Стоп кадър“, изд. НБУ – София 2017; ISBN 978-954-535-967-5

9.Статия: Мобилните телефони не гарантират интелигентни комуникатори; Годишник на Департамент "Масови комуникации", електронно издание НБУ, 2018

10.Статия: Виртуалното продуктово позициониране – нов живот за комуникацията на брандовете", електронно издание към ХХI ЛЯТНА ШКОЛА по Public Relations „Граници в комуникациите/Комуникация отвъд границите“, НБУ, 2019 (под печат)

Творчески изяви:

1.Продуцент, съпостановчик на балетен спектакъл „Приказка за Поли – 8 живота обич“, Национален музикален театър „Стефан Македонски”, 2013

2.Копирайтър в проект "ИМК на балетен спектакъл „Приказка за Поли – 8 живота обич“, 2013

3.Сценарист на документален автобиографичен филм за балерината Полина Кадийска, излъчен по BTV, 2013

4.Лектор на TEDxSofia 2019 "Метаморфози"; Програма към Световната конференция на TED

Курсове от текущия семестър: