Гражданска и корпоративна сигурност

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Глобалният свят, Основи на правото, Политология, Държавно и публично управление /отпада/, Въведение в археологията; практически курсове - Общество и сигурност; Международни организации в сигурността; Възгледи в сигурността; Икономика, бизнес, сигурност; Политика и фактори на сигурност; Проблеми на наказателното право и наказателния процес и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага три специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. GENB014 Политология
 • проф. Георги Бахчеванов, д.н. SECB002 Организация на международната сигурност SECB011 Сигурността на малката държава SECB504 Отбранителна сигурност SECB525 Практика "Отбранителна сигурност" SECB620 Моделиране при управление на кризи SECB824 Управление при кризи с невоенен характер SECB898 Стаж: Изграждане и усъвършенстване на способности за управление при кризи SECB899 Семинар: Международно хуманитарно право SECB901 Стаж: Дейности по хуманитарно подпомагане на бежанци по време на кризи и военни конфликти
 • проф. Димитър Йончев, д.н. GENB018 Глобалният свят SECB003 Възгледи в сигурността SECB023 Политика и фактори на сигурност SECB605 Равнища на сигурност SECB626 Практика: Външно наблюдение
 • проф. Николай Радулов, д.н. RESB605 Държавна служба в системите за сигурност SECB027 Практически анализ в сигурността SECB512 Разузнаване SECB625 Семинар: Съвременни проблеми в разузнаването SECB701 Специални разузнавателни средства SECB731 Стаж: Специални разузнавателни средства SECB804 Управление на специалните служби
 • проф. Руси Маринов, д.н. SECB745 Кризисен мениджмънт SECB896 Семинар: Кризисен мениджмънт
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. SECB020 Идеята за държавност SECB609 Традиционните религии и противодействието срещу тероризма
 • проф. д-р Анна Кръстева GENB014 Политология
 • проф. д-р Венелин Георгиев RESB823 Стратегическо предвиждане, ранно предупреждение и управление на риска RESB828 Защита на критичната инфраструктура SECB022 Икономика, бизнес, сигурност SECB030 Основи на киберсигурността SECB624 Проект: Информационно-аналитична дейност в системите за сигурност SECB802 Информационно-аналитична дейност в системите за сигурност SECB820 Оценка и управление на риска SECB851 Метрики и измервания в сигурността SECB853 Корупция и сигурност SECB897 Семинар: Защита на критичната инфраструктура
 • проф. д-р Веселина Манева GENB016 Основи на правото
 • проф. д-р Георги Ботев SECB807 Дейности по ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи SECB822 Национална система за управление при кризи
 • проф. д-р Калин Гайдаров SECB752 Агресия и социална девиация SECB755 Психология на човешкото поведение SECB756 Психологически основи на разкриването и разследването на престъпления SECB828 Криминалистическа техника SECB829 Криминалистическа тактика SECB846 Криминалистическа експертиза SECB847 Съдебно-психологични експертизи SECB879 Стаж: Разследване на престъпления SECB887 Семинар по криминология SECB889 Стаж: Криминалистически експертизи
 • проф. д-р Людмил Георгиев SECB021 Благополучие и сигурност
 • проф. д-р Мартин Канушев SECB753 Социология на престъпността SECB754 Наказателни институции и социални регулации SECB859 Семинар: Социология на престъпността
 • проф. д-р Ненко Дойков RESB503 Криза на ценностите и асиметрични заплахи RESB705 Противодействие на общата престъпност - тактически аспекти RESB723 Единна спасителна система RESB822 Управление при извънредни ситуации SECB025 Стрелкова подготовка SECB026 Специална полицейска тактика за противодействие на организираната престъпност и тероризма SECB505 Противодействие на тероризма-теоретико-приложни аспекти SECB543 Организация и тактика на охранителната дейност SECB622 Полицейско право SECB858 Стаж: Организация и тактика на охранителната дейност
 • проф. д-р Никифор Стефанов SECB721 Риск и защита при ядрени, химически и биологически и инциденти
 • проф. д-р Николай Арабаджийски SECB730 Семинар: Гражданска сигурност
 • проф. д-р Пламен Бочков APLB017 Културно различие и разбиране SECB857 Семинар: Културно различие и разбиране
 • проф. д-р Тилчо Иванов SECB022 Икономика, бизнес, сигурност
 • проф. д-р Христо Георгиев GENB018 Глобалният свят SECB001 Общество и сигурност SECB002 Организация на международната сигурност SECB502 Институционални и правни основи на системите за сигурност SECB524 Семинар: Институционални и правни основи на системите за сигурност SECB609 Традиционните религии и противодействието срещу тероризма SECB728 Миграция, бежанци и граничен контрол SECB729 Семинар: Миграция, бежанци и граничен контрол
 • доц. Тодор Коларов, д.н. SECB024 Наказателно право и наказателен процес SECB610 Конституционно право и защита на правата на гражданите SECB800 Международно хуманитарно право
 • доц. д-р Васил Янарлиев SECB848 Оперативно-издирвателна дейност за разкриване на престъпления против личността SECB849 Оперативно-издирвателна дейност за разкриване на икономически престъпления SECB888 Семинар: Оперативно-издирвателна дейност за разкриване на престъпления
 • доц. д-р Йордан Бакалов RESB602 Гражданско общество и противодействие на корупцията в местната администрация SECB009 Гражданаско общество и граждански контрол SECB500 Семинар: Гражданско общество и граждански контрол SECB520 Вътрешен ред и сигурност SECB723 Правен режим за защита на класифицираната информация SECB750 Политика на сигурност на Република България в началото на 21 век SECB799 История и организация на полицията и специалните служби SECB856 Семинар: История и организация на полицията и специалните служби
 • доц. д-р Маргарита Станкова SECB757 Психопатология на криминалната личност SECB878 Семинар: Психопатология на криминалната личност
 • доц. д-р Маргарита Шивергева SECB514 Национална и европейска икономическа сигурност
 • доц. д-р Петя Неделева GENB016 Основи на правото
 • доц. д-р Ралица Костадинова SECB024 Наказателно право и наказателен процес
 • доц. д-р Юлияна Каракънева SECB600 Проект: Информационни системи в сигурността SECB602 Информационни системи в сигурността SECB774 Човешкият фактор в информационните системи. Компютърна етика
 • гл. ас. д-р Дафинка Сидова RESB803 Структура и функциониране на местните органи за сигурност в АТЕ SECB728 Миграция, бежанци и граничен контрол SECB729 Семинар: Миграция, бежанци и граничен контрол SECB759 Етика и криминология
 • гл. ас. д-р Иван Начев GENB014 Политология
 • гл. ас. д-р Михаел Димитров GENB018 Глобалният свят SECB001 Общество и сигурност SECB029 Динамика на сигурността в региона Триморие
 • гл. ас. д-р Румен Петров SECB757 Психопатология на криминалната личност SECB878 Семинар: Психопатология на криминалната личност
 • д-р Калчо Таушанов SECB702 Оперативно-издирвателна дейност
 • д-р Петър Арабаджийски SECB007 Управление на човешките ресурси в службите за сигурност и обществен ред SECB744 Гражданска сигурност
 • д-р Тихомир Стойчев SECB023 Политика и фактори на сигурност SECB502 Институционални и правни основи на системите за сигурност SECB524 Семинар: Институционални и правни основи на системите за сигурност SECB700 Конфликти и сигурност SECB703 Основи на криминологията SECB741 Корпоративно и фирмено разузнаване SECB758 Превенция и противодействие на криминалното поведение SECB799 История и организация на полицията и специалните служби SECB801 Контраразузнаване SECB856 Семинар: История и организация на полицията и специалните служби
 • Любомир Шебов   SECB828 Криминалистическа техника SECB829 Криминалистическа тактика SECB846 Криминалистическа експертиза SECB889 Стаж: Криминалистически експертизи
 • Николай Георгиев Марков   SECB805 Религиите и сектите в България SECB900 Семинар: Религиите и сектите в България
 • Сава Петров SECB024 Наказателно право и наказателен процес
 • Яна Михайлова   SECB800 Международно хуманитарно право