Англицистика (Английски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове: Наука за езика, Наука за литературата, Антропология, Обща социология, Митология и религия; практически курсове: Практическа граматика, Академични умения, Комуникационни умения и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и разнообразни извънаудиторни учебни форми – самостоятелни работи, творчески изяви, проекти с използване на езикови технологии и др. През четвъртата година програмата предлага две специализации, преподавател и преводач, които водят до професионална квалификация. Студентите в програмата задължително изучават втори чужд език.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)
 • проф. Албена Бакрачева, д.н. ENGB001 Увод в англицистиката ENGB026 Американска културна история ENGB516 Стара британска литература ENGB548 Проект „Великобритания-културни и литературни традиции“ ENGB637 Проект:“Американски културни традиции“ ENGB712 Стара американска литература ENGB812 Нова американска литература ENGB840 Американска поезия на XIX и XX век
 • проф. Дияна Янкова, д.н. ENGB016 Практическа граматика на английски език ENGB034 Превод на културноспецифични понятия ENGB036 Превод на специализирани текстове ENGB611 Морфология на английския език ENGB634 Семинар: „Превод на обществено-политически текст ENGB673 Бизнес английски език ENGB700 Стаж: Специализиран превод ENGB711 Семантика и лексикология на английския език ENGB714 Културна история на Канада ENGB716 Стилистика ENGB731 Лингвистика на текста ENGB735 Проект: Анализ на стажа: Казуси от преводаческата практика ENGB827 Стаж: Преводачески стаж
 • проф. Иван Касабов, д.н. GENB023 Наука за езика
 • проф. Ирена Василева, д.н. ENGB028 Превод на устойчиви словосъчетания, фразеологизми, идиоми ENGB040 Съпоставително езикознание ENGB041 Прагматика ENGB611 Морфология на английския език ENGB711 Семантика и лексикология на английския език ENGB731 Лингвистика на текста ENGB811 Синтаксис на английския език
 • проф. Мони Алмалех, д.н. GENB023 Наука за езика
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021 Митология и религия
 • проф. д-р Христо Тодоров EDUB207 Съвременни аспекти на гражданското образование
 • проф. Михаил Неделчев GENB024 Наука за литературата
 • доц. д-р Борис Наймушин ENGB022 Практическа лексика на английски език ENGB029 Увод в преводаческата практика ENGB032 Устен превод от английски на български език ENGB035 Устен превод от български на английски език ENGB606 Съвременно преводознание ENGB737 Проект: Терминология на международните организации и терминологични банки ENGB816 Фразеология на английския език ENGB828 Профиг: Стаж по устен превод
 • доц. д-р Евгения Тополска BCLB766 Дидактика
 • доц. д-р Екатерина Тодорова BCLB513 Проект: Приобщаващо образование GENB076 Психология на образованието
 • доц. д-р Елена Савова BCLB005 Комуникативни умения в образователна среда BCLB008 Проект: Компетентностен подход и иновации в образованието BCLB009 Компетентностен подход и иновации в образованието BCLB010 Семинар: Компетентностен подход и иновации в образованието BCLB562 Увод в методика на ЧЕО BCLB611 Проект:“Материали за ЧЕО“
 • доц. д-р Елена Тарашева ENGB001 Увод в англицистиката ENGB005 Практическа фонетика на английски език ENGB025 Британска културна история ENGB030 Езикови технологии в превода и работа с терминологични корпуси ENGB039 Математическа лингвистика ENGB100 Английски език чрез медии ENGB200 Езикови средства за аргументация ENGB511 Фонетика и фонология на английския език ENGB545 Практика "Междукултурни аспекти на превода" ENGB547 Проект «Разбиране на съвременни английски диалекти» ENGB549 Проект «Етнографско наблюдение на англоезични културни пракики» ENGB629 Практика:“Информационни технологии в превода“ ENGB636 Проект:“Английски чрез медии“ ENGB696 Математическа лингвистика ENGB736 Корпусно подпомогната работа върху лексиката ENGB737 Проект: Терминология на международните организации и терминологични банки ENGB836 Практика: Субтитри и дублаж
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология
 • доц. д-р Пенка Христова GENB076 Психология на образованието
 • доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева BCLB008 Проект: Компетентностен подход и иновации в образованието BCLB009 Компетентностен подход и иновации в образованието BCLB010 Семинар: Компетентностен подход и иновации в образованието BCLB562 Увод в методика на ЧЕО BCLB611 Проект:“Материали за ЧЕО“ BCLB682 Педагогика и езиково обучение BCLB906 Методика на ЧЕО - I част BCLB907 Методика на ЧЕО - II част ENGB018 Английски език чрез литературни текстове ENGB639 Практика-наблюдение „Хоспитиране“ ENGB710 Практически английски език ENGB717 Писмено изложение ENGB738 Стаж: Текуща педагогическа практика ENGB739 Семинар: Планиране на учебния процес ENGB743 Семинар: Анализ-самооценка на учебно занятие и стажантска практика ENGB811 Синтаксис на английския език ENGB837 Стаж: Стажантска практика ENGB838 Семинар: Защита на стажа: Моята педагогическа компетентност ENGB839 Проект: Педагогическо портфолио
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021 Митология и религия
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021 Митология и религия
 • гл. ас. д-р Магдалена Караджункова BCLB611 Проект:“Материали за ЧЕО“
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов BCLB856 ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда
 • гл. ас. д-р Надя Колчева GENB076 Психология на образованието
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов BCLB003 Разработване на уроци за обучение в електронна среда BCLB424 Дигитална компетентност и дигитална креативност BCLB682 Педагогика и езиково обучение BCLB856 ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда ENGB015 Академични умения на английски език ENGB023 Умения за четене и интерпретация на текстове ENGB024 Развиване на комуникационни умения в англоезична среда ENGB639 Практика-наблюдение „Хоспитиране“ ENGB738 Стаж: Текуща педагогическа практика ENGB837 Стаж: Стажантска практика
 • гл. ас. Амелия Марева ENGB001 Увод в англицистиката ENGB016 Практическа граматика на английски език ENGB022 Практическа лексика на английски език ENGB836 Практика: Субтитри и дублаж
 • ас. Марина Христова ENGB017 Учебен превод ENGB510 Практически английски език ENGB610 Практически английски език
 • ас. Мария Василева ENGB810 Практически английски език
 • ас. Сияна Харизанова BCLB005 Комуникативни умения в образователна среда BCLB861 Методика на ранното чуждоезиково обучение ENGB015 Академични умения на английски език ENGB510 Практически английски език ENGB639 Практика-наблюдение „Хоспитиране“ ENGB738 Стаж: Текуща педагогическа практика ENGB837 Стаж: Стажантска практика
 • д-р Ирина Димитрова ENGB033 Писмен превод от български на английски език ENGB037 Стилистика и превод
 • д-р Калоян Дамянов BCLB682 Педагогика и езиково обучение
 • преп. Андрей Андреев ENGB016 Практическа граматика на английски език ENGB027 Писмен превод от английски на български език ENGB033 Писмен превод от български на английски език ENGB037 Стилистика и превод ENGB616 Нова британска литература ENGB635 Проект:“Екипна работа при превод“ ENGB700 Стаж: Специализиран превод ENGB710 Практически английски език ENGB714 Културна история на Канада ENGB735 Проект: Анализ на стажа: Казуси от преводаческата практика ENGB810 Практически английски език ENGB827 Стаж: Преводачески стаж
 • преп. Благовеста Троева BCLB513 Проект: Приобщаващо образование BCLB803 Приобщаващо образование
 • преп. Галина Величкова BCLB763 Методи за проверка и оценка на знанията и уменията ENGB027 Писмен превод от английски на български език ENGB031 Редакция и оформление на преводен текст ENGB038 Умения за ползване на преводачески източници ENGB546 Семинар "Практическа граматика" ENGB610 Практически английски език ENGB810 Практически английски език
 • преп. Десислава Дуриданова BCLB004 Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда
 • преп. Росица Иванова ENGB034 Превод на културноспецифични понятия ENGB036 Превод на специализирани текстове
 • преп. Светлана Ташевска BCLB763 Методи за проверка и оценка на знанията и уменията BCLB906 Методика на ЧЕО - I част BCLB907 Методика на ЧЕО - II част ENGB015 Академични умения на английски език ENGB639 Практика-наблюдение „Хоспитиране“ ENGB738 Стаж: Текуща педагогическа практика ENGB739 Семинар: Планиране на учебния процес ENGB743 Семинар: Анализ-самооценка на учебно занятие и стажантска практика ENGB837 Стаж: Стажантска практика
 • Любка Стоименова BCLB766 Дидактика