Биология - обща и приложна

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове – Основи на биологията, Химия за биолози , Физика и астрономия, Математика и др.; общообразователни и специализирани курсове в областта на природните науки. През третата и четвъртата година обучението се организира в тясно профилирани курсове към програмата и извънаудиторни практически занятия. През четвъртата година програмата предлага две специализации – Обща биология и Микробиология, които дават на студентите висока професионална квалификация.

прочети още
Биология - обща и приложна
 • акад. Ангел Гълъбов   CELB025 Вирусология
 • чл. кор. Христо Найденски, д.н. CELB808 Ветеринарна микробиология
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. CELB801 Биология на поведението GENB008 Човешкият мозък
 • проф. Мария Ангелова, д.н. CELB149 Микология
 • проф. Яна Топалова, д.н. CELB051 Биомениджмънт и управление на качеството CELB700 Хидробиология
 • проф. Яна Топалова, д. б. н. CELB038 Микробиология на питейните и отпадните води
 • проф. д-р Венета Грудева CELB039 Микробиология на почвите
 • проф. д-р Венета Капчина-Тотева CELB153 Растителни биотехнологии
 • проф. д-р Даниела Пиларска CELB002 Зоология на безгръбначните животни CELB003 Зоология на гръбначните животни CELB013 Репродуктивна биология и ембриология CELB143 Физиология на животните CELB515 Практика по микробиология, биохимия и репродуктивна биология и ембриология CELB517 Практика по Зоология на безгръбначните CELB603 Практика по Зоология на гръбначните животни CELB803 Биологичен мониторинг
 • проф. д-р Иван Атанасов CELB606 Обща и молекулярна генетика
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. д-р Марин Маринов OOOK059 Увод в математиката
 • проф. д-р Христо Тодоров BIOB008 Биоетика
 • доц. д-р Ботьо Захаринов CELB067 Промишлени биотехнологии CELB083 Екология OOOK150 Човек и околна среда VIRB303 Човек и околна среда
 • доц. д-р Галина Сачанска CELB011 Основи на микробиологията CELB013 Репродуктивна биология и ембриология CELB014 Биохимия CELB067 Промишлени биотехнологии CELB101 История на развитието на природните науки CELB261 Хранене и диететика CELB264 Молекулярна биология CELB515 Практика по микробиология, биохимия и репродуктивна биология и ембриология CELB600 Морска биология CELB710 Стаж „Микробиология на храните ” CELB711 Семинар „Микробиология на околната среда ” CELB803 Биологичен мониторинг CELB812 Пробиотици, пребиотици и функционални храни GENB007 Основи на биологията OOOK148 Съвременна биология OOOK153 Храни, диета, здраве
 • доц. д-р Ина Анева CELB500 Ботаника CELB708 Проект „Ботаника“
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология
 • доц. д-р Красимир Русанов CELB602 Практика: Генетика, вирусология, инфекциозни причинители и имунен отговор
 • доц. д-р Лидия Мишева CELB262 Радиобиология
 • доц. д-р Маргарита Дилова PSYB005 Психология на личността
 • доц. д-р Методи Трайков CELB055 Компютърна биостатистика CELB266 Биоинформатика
 • доц. д-р Надя Маринова CELB051 Биомениджмънт и управление на качеството
 • доц. д-р Николай Петров CELB009 Физиология на растенията CELB025 Вирусология CELB082 Еволюция на живота на Земята CELB083 Екология CELB084 Биоземеделие CELB085 Природни органични вещества CELB109 Химия за биолози CELB142 Клетъчна биология CELB148 Анатомия и морфология на растенията CELB264 Молекулярна биология CELB515 Практика по микробиология, биохимия и репродуктивна биология и ембриология CELB600 Морска биология CELB602 Практика: Генетика, вирусология, инфекциозни причинители и имунен отговор CELB604 Практика „Клетъчна биология“ CELB703 Медицински растения CELB707 Семинар „Физиология на растенията“ CELB712 Проект „Молекулярна биология ” CELB811 Стареене и удължаване на живота CELB814 Стаж по Молекулярна биология и ГМО VIRB101 Медицински растения с антивирусно действие
 • доц. д-р Петя Асенова CELB301 Информатика
 • доц. д-р Петя Димитрова CELB030 Инфекциозни причинители и имунен отговор CELB147 Имунология CELB602 Практика: Генетика, вирусология, инфекциозни причинители и имунен отговор
 • доц. д-р Райничка Михайлова-Гарнизова CELB029 Лабораторни изследвания за клиниката CELB807 Клинична вирусология CELB818 Семинар "Клиничн вирусология "
 • доц. д-р Росица Вачева-Добревска CELB819 Проект "Медицинска микология "
 • доц. д-р Росица Добревска CELB817 Стаж "Анализи в клиничната микробиологична лаборатория"
 • доц. д-р Стоян Мишев CELB800 Атмосфера и климат GENB053 Физика и астрономия
 • гл. ас. д-р Виолета Гетова CELB069 Основи на фармакологията и токсикологията CELB809 Клинични изпитвания на лекарства
 • гл. ас. д-р Иво Попиванов GENB008 Човешкият мозък
 • гл. ас. д-р Кирил Кирилов CELB065 Генно инженерство и ГМО CELB090 Структурна биология CELB109 Химия за биолози CELB264 Молекулярна биология CELB805 ДНК технологии
 • гл. ас. д-р Пламен Георгиев CELB010 Хистология CELB013 Репродуктивна биология и ембриология CELB515 Практика по микробиология, биохимия и репродуктивна биология и ембриология CELB516 Практика по хистология
 • ас. Даяна Борисова CELB101 История на развитието на природните науки CELB713 Стаж по химия за биолози CELB811 Стареене и удължаване на живота CELB812 Пробиотици, пребиотици и функционални храни
 • д-р Александър Илиев CELB144 Физиология на човека CELB300 Анатомия на човека CELB815 Семинар по Анатомия на човека CELB816 Проект по физиология на човека
 • Николай Тюфекчиев CELB097 Биологични методи в криминалистиката
 • проф. Мария Ангелова, д.н.   CELB016 Оксидативен стрес