Връзки с обществеността

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Политология, Увод в социалната психология, Публична реч и презентации, Обща социология, Медийна грамотност, Дигитално съдържание, Онлайн комуникации, Вътрешноорганизационни отношения, Информация и знание, Периодичен печат и др.

През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Връзки с обществеността
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. PMCB203 Модерните идеологии PMCB205 Демокрация – модели и практики
 • проф. Евгения Иванова, д.н. PMCB305 Политика и религия
 • проф. Петя Александрова, д.н. COMB840 Изкуства и медии NPRN711 Управление на комуникациите на арт продукти PMCB104 Обществото в кадър PMCB402 Изкуства и съвременност
 • проф. Руси Маринов, д.н. NPRN516 Практика по връзки с обществеността І част NPRN622 Семинар „Структура в медиите и връзките с обществеността“ NPRN800 M2M комуникация и информационни платформи PMCB302 Информация и знание
 • проф. Толя Стоицова, д.н. GENB013B Увод в социалната психология NPRN507 Вербална и невербална комуникация NPRN624 Практика по връзки с обществеността ІІ част PRNB015 Медия тренинг за ПР
 • проф. д-р Анна Кръстева PMCB102 Политическите идеи PMCB204 Права на човека
 • проф. д-р Десислава Бошнакова GENB069 Публична реч и презентации NPRN502 Управление на специални събития NPRN504 Управление на връзки с обществеността NPRN809 Маркетинг на специални събития (онлайн) NPRN834 Семинар „Творчество във връзките с обществеността“, NPRN837 Семинар „Творчество във връзките с обществеността“ NPRN839 Стаж по корпоративни комуникации ІІ част
 • проф. д-р Евгений Дайнов PMCB102 Политическите идеи
 • проф. д-р Ирина Генова PMCB402 Изкуства и съвременност
 • проф. д-р Мартин Канушев GENB010B Обща социология
 • проф. д-р Росен Стоянов GENB068 Комуникация и съвременно общество NJRN509 Национален брандинг NPRN603 Етика и комуникация в ПР NPRN623 Проект „Лятна школа по връзки с обществеността“ NPRN701 Политически комуникации и кампании NPRN707 Управление и организация на спортни събития NPRN709 Планиране на кампании във връзките с обществеността - І част NPRN732 Семинар „Българският опит в журналистиката и връзките с обществеността“ NPRN735 Семинар „Българският опит в журналистиката и връзките с обществеността“ NPRN737 Стаж по корпоративни комуникации І част PMCB201 Бизнес етикет и протокол
 • доц. д-р Александър Христов NPRN603 Етика и комуникация в ПР NPRN724 Маркетинг на специални събития (офлайн) NPRN804 Оценяване и измерване на ефективността във връзките с обществеността
 • доц. д-р Антоний Гълъбов GENB010B Обща социология PMCB407 Съвременният политически процес в България
 • доц. д-р Владислав Димитров NPRN807 Събития за вътрешни публики - II част
 • доц. д-р Евелина Стайкова PMCB103 Модерният свят
 • доц. д-р Евелина Христова NPRN704 Тактики за връзки с обществеността NPRN723 Събития за вътрешни публики, част І NPRN733 Проект „Събития за вътрешни публики – І част“ NPRN736 Проект „Планиране на кампании във връзките с обществеността“ - I част“ NPRN805 Планиране на кампании във връзките с обществеността - ІІ част NPRN807 Събития за вътрешни публики - II част NPRN835 Проект „Събития за вътрешни публики – ІІ част“, NPRN836 Стаж по организация на специални събития ІІ част NPRN838 Проект „Планиране на кампании във връзките с обществеността“ – II част“ PMCB401 Вътрешноорганизационни отношения
 • доц. д-р Маргарита Шивергева PMCB304 Глобална икономика
 • доц. д-р Мирианна Майер PMCB305 Политика и религия
 • доц. д-р Момчил Баджаков PMCB102 Политическите идеи
 • доц. д-р Петър Николов PMCB404 Българското общество
 • доц. д-р Светла Страшимирова PMCB404 Българското общество
 • доц. д-р Соня Хинкова PMCB103 Модерният свят PMCB406 Международни отношения
 • доц. д-р Стойко Петков NPRN500 Проект „Особености на обществените електронни медии (БНТ и БНР)“ NPRN708 Реклама и връзки с обществеността NPRN718 Реклама и специални събития PMCB202 Дигитално съдържание PMCB206 Въведение в електронните медии PRNB019 Крос-медийни комуникации
 • доц. Андроника Мартонова NPRN503 Аудиовизуално творчество
 • гл. ас. д-р Боряна Гигова NJRN509 Национален брандинг NPRN813 Бранд мениджмънт PMCB201 Бизнес етикет и протокол
 • гл. ас. д-р Вероника Азарова PMCB305 Политика и религия
 • гл. ас. д-р Георги Проданов PMCB103 Модерният свят
 • гл. ас. д-р Десислава Данкова NPRN502 Управление на специални събития NPRN504 Управление на връзки с обществеността NPRN515 Семинар „Грамотност в медиите и връзките с обществеността“ NPRN705 Връзки с обществеността в маркетинга NPRN725 Управление и организиране на семинари и конференции NPRN734 Стаж по организация на специални събития І част PMCB301 Онлайн комуникации PRNB001 Медии и ПР практики PRNB018 Комуникация в социалните медии и мрежи - II част
 • гл. ас. д-р Живко Минков PMCB203 Модерните идеологии
 • гл. ас. д-р Иван Начев PMCB205 Демокрация – модели и практики PMCB404 Българското общество
 • гл. ас. д-р Ирена Тодорова PMCB203 Модерните идеологии
 • гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева PMCB405 Европейската интеграция PMCB407 Съвременният политически процес в България
 • гл. ас. д-р Кирил Аврамов PMCB304 Глобална икономика
 • гл. ас. д-р Любомир Стефанов PMCB405 Европейската интеграция
 • гл. ас. д-р Петя Георгиева PMCB405 Европейската интеграция
 • гл. ас. д-р Ралица Филипова PMCB101 Медийна грамотност PMCB104 Обществото в кадър
 • гл. ас. д-р Тодор Панайотов NPRN509 Журналистика за ПР NPRN605 Медии и обществено мнение NPRN801 Медийна и комуникационна политика PMCB303 Периодичен печат PMCB403 Власт и медии PRNB006 Информация и новини
 • гл. ас. д-р Христина Дякова NPRN710 Концептуални изкуства и сценография
 • гл. ас. Диана Кулчицкая NPRN604 Интерактивни връзки с обществеността
 • ас. д-р Жюстин Джадала Мария COMB841 Комуникация и смарт технологии NPRN505 Онлайн пространство и връзки с обществеността
 • д-р Йово Панчев NPRN710 Концептуални изкуства и сценография
 • Калин Калчев NPRN702 Правоговор и реторика NPRN816 Публично говорене
 • Любомир Аламанов NPRN726 Управление на кризи и кризисни комуникации
 • Стоян Стоянов NPRN709 Планиране на кампании във връзките с обществеността - І част