Мултимедия и компютърна графика

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо об-разование; обучение по основни научни направления в двусеместри-ални курсове - Основи на информатиката, Математика, практически курсове като - Графичен потребителски интерфейс, Организация на компютърни системи, Рисуване, Цветознание в компютърното проек-тиране, Структури в програмирането и информационните технологии, Растерна графика, Векторна графика, Графично документиране и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специа-лизирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.. През четвъртата година програмата предлага две специализации, кои-то водят до професионална квалификация в областта на 3D моделира-нето и анимацията, програмирането на игри, виртуалната и разширена реалност, както и корпоративния дизайн и компютърната печатна графика.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика
 • проф. д-р Велина Славова CSTB613 Създаване на компютърни игри CSTB624 Класически анимационни техники CSTB650 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – II част CSTB705 Компютърна анимация CSTB848 Проект: Мултимедийни технологии
 • проф. д-р Георги Тупаров CITB517 Клиент-сървър технологии
 • проф. д-р Елисавета Гаджева CSTB001 Графичен потребителски интерфейс CSTB132 Лабораторни занятия по графичен потребителски интерфейс
 • проф. д-р Марин Маринов CSTB133 Линейна алгебра CSTB207 Аналитична геометрия и системата Mathematica
 • проф. д-р Моника Попова GENB057 Изразните средства в съвременните изкуства
 • проф. д-р Симо Лазаров CSTB105 Въведение в създаването на звукови картини
 • проф. д-р Стоян Малешков CSTB320 Креативно интерактивно програмиране с отворен код CSTB841 Виртуална и разширена реалност
 • проф. Румен Райчев CSTB024 Практическо изграждане на пространствени форми CSTB127 Композиция на пространствени форми CSTB409 Цветознание в компютърното проектиране
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов CSTB603 Синтез на реалистични изображения CSTB604 Лабораторни занятия по синтез на реалистични изображения CSTB642 Анимационни техники CSTB706 Лабораторни занятия по компютърна анимация CSTB803 Мултимедийни технологии CSTB804 Лабораторни занятия по мултимедийни технологии
 • доц. д-р Владимир Иванов CSTB013 Проект по компютърни мрежи CSTB026 Компютърни комуникации и мрежи
 • доц. д-р Георги Бижев CSTB547 Дискретни структури
 • доц. д-р Иван Тренчев CITB511 Практически занятия по основи на компютърните игри CITB716 Интерактивни елементи с Unreal Engine
 • доц. д-р Константин Вълчев GENB057 Изразните средства в съвременните изкуства
 • доц. д-р Методи Трайков CSTB761 Бакалавърски семинар I част CSTB847 Бакалавърски семинар – II част
 • доц. д-р Петя Асенова GENB005 Основи на информатиката
 • доц. д-р Росица Голева CSTB506 Функции и услуги на операционни среди CSTB760 Стаж: Графичен дизайн и анима-ция CSTB846 Стаж по мултимедия, уеб дизайн и компютърни игри
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Юлиана Пенева CITB506 Принципи на базите от данни
 • доц. д-р Ясен Горбунов CSTB200 Организация на компютърни системи CSTB505 Лабораторни занятия по компютърна периферия CSTB729 Цифрови видео формати CSTB740 Техника за създаване на концептуални визуализации (Concept art)
 • доц. Борис Данаилов GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. Валентин Савчев GENB031 Композиция във визуалните изкуства
 • гл. ас. д-р Валентина Иванова GENB005 Основи на информатиката
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 История на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Десислава Георгиева CSTB019 Растерна графика CSTB020 Проект по растерна графика CSTB132 Лабораторни занятия по графичен потребителски интерфейс CSTB440 Графично документиране с AutoCAD CSTB503 Лабораторни занятия по компютърна графика CSTB561 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – I част CSTB562 Проект: Синтез на реалистични изображения CSTB603 Синтез на реалистични изображения CSTB604 Лабораторни занятия по синтез на реалистични изображения CSTB624 Класически анимационни техники CSTB642 Анимационни техники CSTB643 Постпродукционни ефекти с Adobe After Effects CSTB650 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – II част CSTB705 Компютърна анимация CSTB706 Лабораторни занятия по компютърна анимация CSTB760 Стаж: Графичен дизайн и анима-ция CSTB761 Бакалавърски семинар I част CSTB808 Реалистично текстуриране на тримерни обекти CSTB846 Стаж по мултимедия, уеб дизайн и компютърни игри
 • гл. ас. д-р Димитър Петров CITB635 Проект: Програмиране за мобилни устройства CITB714 Програмиране на мобилни устройства CSCB542 Разработка на мултиплатформени мобилни приложения с Flutter CSTB220 Въведение в структурното програмиране
 • гл. ас. д-р Йоана Иванова CSTB502 Компютърна графика CSTB652 Проект: Цифрова фотография за мултимедийни приложения CSTB721 Цифрова фотография за мултимедийни приложения CSTB845 Технологии за 3D печат и дигитализация
 • гл. ас. д-р Йоана Минкова CSTB504 Компютърна периферия CSTB505 Лабораторни занятия по компютърна периферия CSTB556 Проект: Компютърна периферия CSTB561 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – I част CSTB650 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – II част CSTB669 Визуализация и глобално осветление CSTB729 Цифрови видео формати CSTB740 Техника за създаване на концептуални визуализации (Concept art) CSTB760 Стаж: Графичен дизайн и анима-ция CSTB787 Интегрирани среди за WEB приложения CSTB803 Мултимедийни технологии CSTB804 Лабораторни занятия по мултимедийни технологии CSTB846 Стаж по мултимедия, уеб дизайн и компютърни игри CSTB847 Бакалавърски семинар – II част CSTB848 Проект: Мултимедийни технологии
 • гл. ас. д-р Лъчезар Томов CITB517 Клиент-сървър технологии
 • гл. ас. д-р Мария Георгиева CSTB561 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – I част
 • гл. ас. д-р Стела Атанасова CSTB723 Обработка на звук
 • гл. ас. д-р Стоян Бунджулов CSTB802 Шрифт в компютърното проектиране
 • гл. ас. д-р Христина Дякова CSTB612 Лабораторни занятия по компютърен графичен дизайн CSTB762 Проект: компютърен графичен дизайн
 • ас. д-р Васил Ангелов CSTB116 Рисуване
 • ас. Георги Кирков CSTB846 Стаж по мултимедия, уеб дизайн и компютърни игри
 • ас. Златка Узунова CSTB561 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – I част CSTB669 Визуализация и глобално осветление
 • ас. Мартин Стойчев CSTB012 Проектиране с векторна графика CSTB025 Векторна графика CSTB611 Компютърен графичен дизйн CSTB645 UX Design: Функционален дизайн на потребителски софтуер CSTB846 Стаж по мултимедия, уеб дизайн и компютърни игри
 • Веселина Георгиева CSTB642 Анимационни техники
 • Добромир Динев CSTB613 Създаване на компютърни игри
 • Йоана Панкова CSTB030 Визуален анализ CSTB130 Драматургия на екранните форми CSTB134 Екранен език
 • Мария Петева CSTB643 Постпродукционни ефекти с Adobe After Effects CSTB669 Визуализация и глобално осветление CSTB740 Техника за създаване на концептуални визуализации (Concept art)
 • Мирослава Янкова CSTB624 Класически анимационни техники