Мултимедия и компютърна графика

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо об-разование; обучение по основни научни направления в двусеместри-ални курсове - Основи на информатиката, Математика, практически курсове като - Графичен потребителски интерфейс, Организация на компютърни системи, Рисуване, Цветознание в компютърното проек-тиране, Структури в програмирането и информационните технологии, Растерна графика, Векторна графика, Графично документиране и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специа-лизирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.. През четвъртата година програмата предлага две специализации, кои-то водят до професионална квалификация в областта на 3D моделира-нето и анимацията, програмирането на игри, виртуалната и разширена реалност, както и корпоративния дизайн и компютърната печатна графика.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика
 • проф. д-р Велина Славова CSTB613 Създаване на компютърни игри CSTB624 Класически анимационни техники CSTB650 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – II част CSTB651 Проект: Интерактивни техники в среда Animate CSTB705 Компютърна анимация CSTB741 Геометрично моделиране с Maya CSTB817 Компютърна печатна графика CSTB818 Лабораторни занятия по компютърна печатна графика CSTB843 Интерактивна тримерна визуализация при генератори за компютърни игри CSTB848 Проект: Мултимедийни технологии CSTB849 Проект: Компютърна печатна графика
 • проф. д-р Елисавета Гаджева CSTB001 Графичен потребителски интерфейс CSTB132 Лабораторни занятия по графичен потребителски интерфейс
 • проф. д-р Марин Маринов CSTB133 Линейна алгебра CSTB207 Аналитична геометрия и системата Mathematica
 • проф. д-р Моника Попова GENB057 Изразните средства в съвременните изкуства
 • проф. д-р Симо Лазаров CSTB105 Въведение в създаването на звукови картини
 • проф. д-р Стоян Малешков CSTB320 Креативно интерактивно програмиране с отворен код CSTB841 Виртуална и разширена реалност
 • проф. Румен Райчев CSTB024 Практическо изграждане на пространствени форми CSTB127 Композиция на пространствени форми CSTB409 Цветознание в компютърното проектиране CSTB611 Компютърен графичен дизйн CSTB718 Художествен уебдизайн CSTB719 Корпоративен дизайн
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов CSTB603 Синтез на реалистични изображения CSTB604 Лабораторни занятия по синтез на реалистични изображения CSTB642 Анимационни техники CSTB706 Лабораторни занятия по компютърна анимация CSTB803 Мултимедийни технологии CSTB804 Лабораторни занятия по мултимедийни технологии
 • доц. д-р Владимир Иванов CSTB013 Проект по компютърни мрежи CSTB026 Компютърни комуникации и мрежи
 • доц. д-р Георги Бижев CSTB547 Дискретни структури
 • доц. д-р Константин Вълчев GENB057 Изразните средства в съвременните изкуства
 • доц. д-р Петя Асенова GENB005 Основи на информатиката
 • доц. д-р Росица Голева CSTB506 Функции и услуги на операционни среди CSTB760 Стаж: Графичен дизайн и анима-ция CSTB761 Бакалавърски семинар I част CSTB846 Стаж по мултимедия, уеб дизайн и компютърни игри CSTB847 Бакалавърски семинар – II част
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Юлиана Пенева CITB506 Принципи на базите от данни
 • доц. д-р Ясен Горбунов CSTB200 Организация на компютърни системи CSTB505 Лабораторни занятия по компютърна периферия CSTB617 Принципи на цифровата фотография CSTB729 Цифрови видео формати CSTB740 Техника за създаване на концептуални визуализации (Concept art) CSTB844 Интерактивни устройства във вирту-ална реалност
 • доц. Борис Данаилов GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. Валентин Савчев GENB031 Композиция във визуалните изкуства
 • гл. ас. д-р Валентина Иванова GENB005 Основи на информатиката
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 История на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Десислава Георгиева CSTB019 Растерна графика CSTB020 Проект по растерна графика CSTB132 Лабораторни занятия по графичен потребителски интерфейс CSTB440 Графично документиране с AutoCAD CSTB503 Лабораторни занятия по компютърна графика CSTB560 Графика и анимация в среда Animate CSTB561 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – I част CSTB562 Проект: Синтез на реалистични изображения CSTB603 Синтез на реалистични изображения CSTB604 Лабораторни занятия по синтез на реалистични изображения CSTB613 Създаване на компютърни игри CSTB624 Класически анимационни техники CSTB642 Анимационни техники CSTB643 Постпродукционни ефекти с Adobe After Effects CSTB644 Интерактивни техники в среда Animate CSTB650 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – II част CSTB651 Проект: Интерактивни техники в среда Animate CSTB705 Компютърна анимация CSTB706 Лабораторни занятия по компютърна анимация CSTB741 Геометрично моделиране с Maya CSTB760 Стаж: Графичен дизайн и анима-ция CSTB761 Бакалавърски семинар I част CSTB808 Реалистично текстуриране на тримерни обекти CSTB844 Интерактивни устройства във вирту-ална реалност CSTB846 Стаж по мултимедия, уеб дизайн и компютърни игри CSTB849 Проект: Компютърна печатна графика
 • гл. ас. д-р Йоана Иванова CSTB502 Компютърна графика CSTB652 Проект: Цифрова фотография за мултимедийни приложения CSTB721 Цифрова фотография за мултимедийни приложения CSTB845 Технологии за 3D печат и дигитализация
 • гл. ас. д-р Йоана Минкова CSTB504 Компютърна периферия CSTB505 Лабораторни занятия по компютърна периферия CSTB556 Проект: Компютърна периферия CSTB561 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – I част CSTB617 Принципи на цифровата фотография CSTB650 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – II част CSTB669 Визуализация и глобално осветление CSTB729 Цифрови видео формати CSTB740 Техника за създаване на концептуални визуализации (Concept art) CSTB760 Стаж: Графичен дизайн и анима-ция CSTB787 Интегрирани среди за WEB приложения CSTB803 Мултимедийни технологии CSTB804 Лабораторни занятия по мултимедийни технологии CSTB817 Компютърна печатна графика CSTB818 Лабораторни занятия по компютърна печатна графика CSTB846 Стаж по мултимедия, уеб дизайн и компютърни игри CSTB847 Бакалавърски семинар – II част CSTB848 Проект: Мултимедийни технологии
 • гл. ас. д-р Мария Георгиева CSTB561 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – I част
 • гл. ас. д-р Стела Атанасова CSTB723 Обработка на звук
 • гл. ас. д-р Стоян Бунджулов CSTB802 Шрифт в компютърното проектиране
 • гл. ас. д-р Христина Дякова CSTB612 Лабораторни занятия по компютърен графичен дизайн CSTB762 Проект: компютърен графичен дизайн
 • ас. д-р Васил Ангелов CSTB116 Рисуване CSTB117 Рисуване
 • ас. д-р Димитър Петров CSTB220 Въведение в структурното програмиране
 • ас. Златка Узунова CSTB560 Графика и анимация в среда Animate CSTB561 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – I част CSTB613 Създаване на компютърни игри CSTB644 Интерактивни техники в среда Animate CSTB651 Проект: Интерактивни техники в среда Animate CSTB669 Визуализация и глобално осветление CSTB741 Геометрично моделиране с Maya CSTB843 Интерактивна тримерна визуализация при генератори за компютърни игри CSTB844 Интерактивни устройства във вирту-ална реалност
 • ас. Мартин Стойчев CSTB012 Проектиране с векторна графика CSTB025 Векторна графика CSTB645 UX Design: Функционален дизайн на потребителски софтуер CSTB722 Графичен дизайн на опаковка CSTB817 Компютърна печатна графика CSTB818 Лабораторни занятия по компютърна печатна графика CSTB846 Стаж по мултимедия, уеб дизайн и компютърни игри CSTB849 Проект: Компютърна печатна графика
 • Веселина Георгиева CSTB642 Анимационни техники
 • Георги Кирков CSTB846 Стаж по мултимедия, уеб дизайн и компютърни игри
 • Йоана Панкова CSTB030 Визуален анализ CSTB130 Драматургия на екранните форми CSTB134 Екранен език CSTB617 Принципи на цифровата фотография
 • Мария Петева CSTB643 Постпродукционни ефекти с Adobe After Effects CSTB669 Визуализация и глобално осветление CSTB740 Техника за създаване на концептуални визуализации (Concept art)
 • Мирослава Янкова CSTB624 Класически анимационни техники