Англицистика (Английски език, култура и литература) ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование: обучение в основните научни направления - езикознание, литературознание и културознание. Включват се и курсове по сродни и свързани научни дисциплини, като, психология, социология и други. Курсовете от програмата развиват езиковото ниво на студентите в академично направление, като практическа граматика, академични умения, комуникационни умения и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и практически насочени тренингови форми – практики и стажове, проекти и семинари с използване на езикови технологии и др. През втората част на програмата се предлагат две специализации: преводач и учител по чужд език, които водят до съответната професионална квалификация.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература) ДО
 • проф. Албена Бакрачева, д.н. ENGB516D Стара британска литература ENGB548D Проект "Великобритания-културни и литературни традиции" ENGB616D Нова британска литература ENGB627D Американска културна история ENGB637D Проект: "Американски културни традиции" ENGB712D Стара американска литература ENGB812D Нова американска литература ENGB827D Стаж: "Преводачески стаж" ENGB840D Американска поезия на XIX и XX век
 • проф. д-р Дияна Янкова ENGB016D Практическа граматика на английски език ENGB545D Практика "Междукултурни аспекти на превода" ENGB552D Превод на обществено - политически текст ENGB611D Морфология на английски език ENGB629D Практика: Информационни технологии в превода ENGB634D Семинар: Превод на обществено-политически текст ENGB652D Превод на икономически текст ENGB653D Превод на юридически текст ENGB700D Стаж: "Специализиран превод" ENGB711D Семантика и лексикология на английския език ENGB714D Културна история на Канада ENGB716D Стилистика ENGB731D Лингвистика на текста ENGB735D Проект: "Анализ на стажа: Казуси от преводаческата практика" ENGB736D Корпусно подпомогната работа върху лексиката ENGB750D Превод на публицистичен текст ENGB827D Стаж: "Преводачески стаж" ENGB828D Проект: Стаж по устен превод ENGB893D Превод от български на английски език
 • проф. д-р Людмил Георгиев GENB022D Потребителско поведение и жизнен стандарт
 • доц. д-р Антоний Гълъбов GENB010D Обща социология
 • доц. д-р Борис Наймушин ENGB022D Практическа лексика ENGB545D Практика "Междукултурни аспекти на превода" ENGB606D Съвременно преводознание ENGB614D Техники в устния превод ENGB700D Стаж: "Специализиран превод" ENGB737D Проект: "Терминология на международните организации и терминологични банки" ENGB751D Симултанен превод ENGB752D Консекутивен превод ENGB816D Фразеология на английския език ENGB828D Проект: Стаж по устен превод
 • доц. д-р Екатерина Тодорова BCLB803D Приобщаващо образование ENGB513D Проект: Приобщаващо образование
 • доц. д-р Елена Паспаланова GENB013D Увод в социалната психология
 • доц. д-р Елена Савова BCLB562D Увод в методиката на ЧЕО BCLB611D Проект: "Материали за ЧЕО" BCLB766D Дидактика
 • доц. д-р Елена Тарашева ENGB001D Увод в англицистиката ENGB005D Практическа фонетика на английския език ENGB011D Анализ на медийни текстове ENGB200D Езикови средства за аргументация ENGB511D Фонетика и фонология на английския език ENGB517D Британска културна история ENGB545D Практика "Междукултурни аспекти на превода" ENGB547D Проект "Разбиране на съвременни английски диалекти" ENGB549D Проект "Етнографско наблюдение на англоезични културни пракики" ENGB629D Практика: Информационни технологии в превода ENGB636D Проект: "Английски чрез медии" ENGB736D Корпусно подпомогната работа върху лексиката ENGB737D Проект: "Терминология на международните организации и терминологични банки" ENGB750D Превод на публицистичен текст ENGB836D Практика: "Субтитри и дублаж"
 • доц. д-р Мария Нейкова BCLB504D Тeория на възпитанието BCLB766D Дидактика
 • доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева BCLB562D Увод в методиката на ЧЕО BCLB611D Проект: "Материали за ЧЕО" BCLB906D Методика на ЧЕО - I част BCLB907D Методика на ЧЕО - II част ENGB018D Английски език чрез литературни текстове ENGB610D Практически английски език ENGB639D Практика-наблюдение: "Хоспетиране" ENGB710D Практически английски език ENGB717D Писмено изложение ENGB738D Стаж: "Текуща педагогическа практика" ENGB739D Семинар: "Планиране на учебния процес" ENGB743D Семинар: "Анализ-самооценка на учебно занятие и стажантска практика" ENGB811D Синтаксис на английски език ENGB837D Стаж: "Стажантска практика" ENGB838D Семинар: "Защита на стажа: "Моята педагогическа компетентност" ENGB839D Проект: "Педагогическо портфолио"
 • гл. ас. д-р Магдалена Караджункова BCLB611D Проект: "Материали за ЧЕО"
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов BCLB512D Практика: ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда BCLB856D Информационни и комуникационни технологии в обучението по чужд език и работа в дигитална среда
 • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева BCLB504D Тeория на възпитанието
 • гл. ас. д-р Надя Колчева BCLB662D Педагогическа психология BCLB867D Възрастова психология
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов BCLB512D Практика: ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда BCLB856D Информационни и комуникационни технологии в обучението по чужд език и работа в дигитална среда ENGB019D Развиване на комуникационни умения в англоезична среда ENGB021D Умения за четене и интерпретация на текстове ENGB610D Практически английски език ENGB611D Морфология на английски език ENGB639D Практика-наблюдение: "Хоспетиране" ENGB738D Стаж: "Текуща педагогическа практика" ENGB811D Синтаксис на английски език ENGB837D Стаж: "Стажантска практика"
 • гл. ас. Амелия Марева ENGB001D Увод в англицистиката ENGB016D Практическа граматика на английски език ENGB017D Учебен превод ENGB022D Практическа лексика ENGB546D Семинар "Практическа граматика" ENGB606D Съвременно преводознание ENGB629D Практика: Информационни технологии в превода ENGB635D Проект: Екипна работа при превод ENGB700D Стаж: "Специализиран превод" ENGB711D Семантика и лексикология на английския език ENGB731D Лингвистика на текста ENGB735D Проект: "Анализ на стажа: Казуси от преводаческата практика" ENGB736D Корпусно подпомогната работа върху лексиката ENGB753D Писмен превод и редактиране на преводен текст ENGB810D Практически английски език ENGB827D Стаж: "Преводачески стаж" ENGB836D Практика: "Субтитри и дублаж" ENGB854D Филмов превод
 • ас. Сияна Харизанова BCLB803D Приобщаващо образование BCLB861D Методика на ранното чуждоезиково обучение ENGB015D Академични умения на английски език ENGB510D Практически английски език ENGB639D Практика-наблюдение: "Хоспетиране" ENGB738D Стаж: "Текуща педагогическа практика" ENGB837D Стаж: "Стажантска практика"
 • преп. Андрей Андреев ENGB016D Практическа граматика на английски език ENGB021D Умения за четене и интерпретация на текстове ENGB518D Техники на писмения превод ENGB552D Превод на обществено - политически текст ENGB616D Нова британска литература ENGB635D Проект: Екипна работа при превод ENGB652D Превод на икономически текст ENGB653D Превод на юридически текст ENGB700D Стаж: "Специализиран превод" ENGB710D Практически английски език ENGB714D Културна история на Канада ENGB735D Проект: "Анализ на стажа: Казуси от преводаческата практика" ENGB753D Писмен превод и редактиране на преводен текст ENGB754D Превод на художествен текст ENGB810D Практически английски език ENGB827D Стаж: "Преводачески стаж" ENGB893D Превод от български на английски език
 • преп. Благовеста Троева BCLB803D Приобщаващо образование ENGB513D Проект: Приобщаващо образование
 • преп. Десислава Дуриданова ENGB842D Културна история на Шотландия
 • преп. Светлана Ташевска BCLB612D Семинар: "Методи за проверка на знанията и уменията" BCLB906D Методика на ЧЕО - I част BCLB907D Методика на ЧЕО - II част ENGB015D Академични умения на английски език ENGB510D Практически английски език ENGB639D Практика-наблюдение: "Хоспетиране" ENGB738D Стаж: "Текуща педагогическа практика" ENGB739D Семинар: "Планиране на учебния процес" ENGB743D Семинар: "Анализ-самооценка на учебно занятие и стажантска практика" ENGB763D Методи за проверка и оценка на знанията и уменията ENGB837D Стаж: "Стажантска практика" ENGB838D Семинар: "Защита на стажа: "Моята педагогическа компетентност" ENGB839D Проект: "Педагогическо портфолио"