Дигитална хуманитаристика (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата Digital Humanities въвежда студентите в новите ключови умения за общуване на работното място, свързани с радикалните промени в обществото, предизвикани от мобилните комуникационни услуги и развиващите се уеб технологии. В случая това означава реализация на хибриден тип общуване в 21. век като психологически феномен в различни социални сфери в условията на бързо превземащи пространството цифрови технологии.

Основният фокус на програмата е да се погледне отблизо как технологичното създаване и интуитивното ползване си подават ръка и формират нова емоционална и социална интелигентност като глобален език за общуване в различни професионални сфери, където интерактивното ползване на данни, мобилни услуги и видеоконферентно присъствие са вече ежедневие. Този глобален стил се ползва като приложен език с рекламна цел, за постигане на лидерство и определена социална динамика на работното място, както и при социално обвързване в различни онлайн платформи.

прочети още
 • проф. д-р Симеон Симов DIHB012 Проект "Дигиталната библиотека на бъдещето" (Digital Library of the Future) DIHB026 Проект "Интерактивна среда като инструмент за сътрудничество" (Interactive Environment as a Collaborative Tool) DIHB027 Проект "Социалната интелигентност като инструмент за вземане на решения" (Social Intelligence as a Decision-making Tool) DIHB045 Етика и елегантност на изкуствения интелект (AI Ethics and Elegance ) DIHB046 Проект: Етичен дизайн на изкуствения интелект (Project AI Ethically Aligned Design )
 • доц. д-р Анупама Гиниге DIHB024 Проект "Видеоконферентно управление на проектна дейност" (Videoconferencing Management of Project-Based Activities) DIHB039 Проект "Игрова социализация чрез анимационни сценарии" (Game Socialization via Animated Scenarios)
 • доц. д-р Майя Василева DIHB033 Семинар "Визуализация на митичен персонаж за компютърна игра" (Visualizing a Mythical Character for a Computer Game) DIHB034 Проект "Наративни елементи за компютърна игра" (Narrative Elements for a Computer Game)
 • доц. д-р Полина Михова DIHB008 Анимацията като инструмент за социализация (Animation as a Socializing Tool) DIHB039 Проект "Игрова социализация чрез анимационни сценарии" (Game Socialization via Animated Scenarios)
 • доц. д-р Румен Петров DIHB002 Групова динамика в 21. век (Group Dynamics in the 21st Century) DIHB009 Жизненият цикъл - ключови моменти на обвързване (Life Cycle - Key Moments of Networking) DIHB028 Проект "Социална травма и виртуално общуване" (Social Trauma and Online Communities) DIHB030 Проект "Влиянието на социалните мрежи върху жизнения цикъл на човека (Social Networks Impact on Human Life Cycle) DIHB032 Проект "Езикът на омразата в дигиталния свят" (Language of Hatred in the Digital World)
 • гл. ас. д-р Владимир Маринов DIHB025 Игрови сценарии от класическата митология (Classical Mythology and Game Design) DIHB033 Семинар "Визуализация на митичен персонаж за компютърна игра" (Visualizing a Mythical Character for a Computer Game) DIHB034 Проект "Наративни елементи за компютърна игра" (Narrative Elements for a Computer Game)
 • гл. ас. д-р Иво Попиванов DIHB037 Механизми на визуалното възприятие (Mechanisms of Visual Perception) DIHB041 Проект "Възприятие на формa" (Perception of Shape)
 • гл. ас. д-р Йоана Иванова DIHB042 3D дизайн за виртуални среди (3D Design for Virtual Environments)
 • гл. ас. д-р Методи Коралов DIHB036 Виртуални идентичности (Virtual Identities) DIHB038 Проект "Поддържане на близки отношения през интернет" (Sustaining Close Relationships via Internet) DIHB040 Проект "Идентичността в мултиплейър игри" (Identity in Multiplayer Games)
 • гл. ас. д-р Христина Костадинова DIHB012 Проект "Дигиталната библиотека на бъдещето" (Digital Library of the Future) DIHB025 Игрови сценарии от класическата митология (Classical Mythology and Game Design) DIHB026 Проект "Интерактивна среда като инструмент за сътрудничество" (Interactive Environment as a Collaborative Tool) DIHB043 Социалният живот на алгоритмите в 21. век (21st Century Social Life of Algorithms) DIHB044 Проект: Живеейки с кодове и алгоритми в 21. Век (Project 21st Century Living with codes and Algorithms) DIHB045 Етика и елегантност на изкуствения интелект (AI Ethics and Elegance ) DIHB046 Проект: Етичен дизайн на изкуствения интелект (Project AI Ethically Aligned Design )
 • д-р Людмил Дуриданов DIHB001 Ключови умения в дигиталната епоха (Key Competencies in a Digital Age) DIHB008 Анимацията като инструмент за социализация (Animation as a Socializing Tool) DIHB012 Проект "Дигиталната библиотека на бъдещето" (Digital Library of the Future) DIHB015 Телеколаборативни умения (Telecollaborative Skills) DIHB024 Проект "Видеоконферентно управление на проектна дейност" (Videoconferencing Management of Project-Based Activities) DIHB026 Проект "Интерактивна среда като инструмент за сътрудничество" (Interactive Environment as a Collaborative Tool) DIHB027 Проект "Социалната интелигентност като инструмент за вземане на решения" (Social Intelligence as a Decision-making Tool) DIHB031 Проект "RSA Animate като инструмент за презентации" (RSA Animate as a Presentation Tool) DIHB033 Семинар "Визуализация на митичен персонаж за компютърна игра" (Visualizing a Mythical Character for a Computer Game) DIHB035 Дигиталният език на тялото (Digital Body Language) DIHB039 Проект "Игрова социализация чрез анимационни сценарии" (Game Socialization via Animated Scenarios) DIHB043 Социалният живот на алгоритмите в 21. век (21st Century Social Life of Algorithms) DIHB044 Проект: Живеейки с кодове и алгоритми в 21. Век (Project 21st Century Living with codes and Algorithms) DIHB045 Етика и елегантност на изкуствения интелект (AI Ethics and Elegance ) DIHB046 Проект: Етичен дизайн на изкуствения интелект (Project AI Ethically Aligned Design )