Социална работа

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Социална работа
  • проф. д-р Тома Томов SODB518 Семинар: "Общността като контекст на социалната работа" SODB523 Процесите в обществото като контекст на социалната работа SODB527 Съвременният контекст на социалната работа:индивид и общество по време на криза SODB531 Проект: индивидът и институциите SODB609 Семинар: Социална оценка и формулировка SODB619 Семинар: приобщаващо образование SODB624 Социална оценка на случая SODB744 Социална работа със случай: приобщаващо образование
  • доц. д-р Златка Михова SODB626 Семейно интервю и оценка на семейство SODB713 Практика: Протокол от оценка на семейство
  • доц. д-р Румен Петров SODB614 Проект:"Социални закони, социални работи и социални защити" SODB714 Проект:"Управление, основано на доказателства"
  • доц. д-р Светлозар Василев SODB814 Проект:"Отношения на помагане. Интервю и оценка с цел помагане" SODB817 Семинар: анализ на случай: жертва на насилие SODB842 Социална работа по случай: лица с асоциално поведение и правонарушители SODB846 Социална работа със случай: жертви на насилие
  • доц. д-р Харалан Александров SODB514 Проект:"Социални политики и социални служби-операционализирането на помагането" SODB518 Семинар: "Общността като контекст на социалната работа" SODB523 Процесите в обществото като контекст на социалната работа SODB604 Етични проблеми на работата със случаи
  • ас. Антоанета Матеева SODB519 Семинар: индивидът и неговото обкръжение SODB525 Човекът и неговото обкръжение SODB527 Съвременният контекст на социалната работа:индивид и общество по време на криза SODB531 Проект: индивидът и институциите SODB619 Семинар: приобщаващо образование SODB744 Социална работа със случай: приобщаващо образование SODB818 Семинар: Случай на етична дилема в социалната работа
  • ас. Майя Младенова SODB510 Практика: Наблюдение изучаване на клинично интервю и оценка (raport, защита) SODB513 Практика: Клинично интервю SODB625 Клинично интервю и оценка SODB813 Практика: Протокол от интревю SODB814 Проект:"Отношения на помагане. Интервю и оценка с цел помагане" SODB843 Социална работа по случай: емигранти
  • д-р Галина Маркова-Дерелиева SODB519 Семинар: индивидът и неговото обкръжение SODB525 Човекът и неговото обкръжение SODB717 Семинар: случай от гето SODB743 Социална работа в условията на гетоизация