Екология и опазване на околната среда - ДО

Кратко представяне на програмата:

След първата или втората година на обучение успоредно с major-програмата студентите имат възможност да запишат и minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Мinor-програмите - втора специалност имат стандартен срок на обучение не по-малко от 2 години.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са съставени от аудиторни и тренингови курсове на аналогичната major-програмата.

Придобиването на втора специалност изисква не по-малко от 120 кредита, разпределени по 30 кредита на семестър, от които 9 кредита от аудиторни курсове, 9 кредита от тренингови курсове и 12 кредита от семестриален проект.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО
  • проф. д-р Вилма Стоянова EEMB008D Опазване на атмосферния въздух от замърсяване EEMB043D Семинар: Глобални екологични проблеми EEMB049D Семинар: Химични замърсители на водите EEMB056D Проект:Екологични торове - добри практики ESCB776D Семинар: Съвременни тенденции в биоземеделието ESEB023D Екология и опазване на околната среда
  • проф. д-р Даниела Пиларска EEMB042D Генномодифицирани организми ESCB536D Семинар: Генномодифицирани организми – за и против
  • доц. д-р Биляна Костова EEMB033D Практика: "Геология" EEMB039D Семинар: Седиментни скали - същност и практическо значение EEMB050D Проект: Екологични проблеми при добива и използването на полезни изкопаеми ESCB529D Хидрология и хидрогеология ESCB885D Семинар: Екологични проблеми при водните обекти ESEB017D Обща геология
  • доц. д-р Ботьо Захаринов EEMB005D Екологичен мониторинг ESEB005D Почвознание и опазване на почвените ресурси
  • доц. д-р Ралица Берберова EEMB033D Практика: "Геология" EEMB045D Проект: Антропогенно въздействие върху защитените територии ESCB506D Екологични катастрофи ESCB741D Защитени територии ESEB010D Семинар "Политики на ЕС за защита на околната среда" ESEB014D Семинар "Екологични катастрофи и превенция" ESEB037D Проект: Мониторинг - опазване на околната среда и превенция от природни бедствия
  • гл. ас. д-р Живко Узунов ESCB777D Семинар: Околна среда и археология