Интериорен дизайн

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Интериорен дизайн
  • проф. д-р Борис Сергинов ARTB597 Дизайн на жилищен интериор ARTB792 Дизайн на комплексни обекти в градска среда ARTB819 Тотален дизайн в интериора ARTB964  Проект: "Система от съоръжения за отдих и развлечение" INTB505 Проект "Дизайн на жилищна среда" INTB703 Проект "Дизайн на обекти в обществена среда" INTB804 Проект"Комплексни решения за интериора "
  • доц. д-р Иво Попов ARTB621 Приложна графика - изобразителни средства за визуална комуникация и реклама INTB512 Организация на музейни експозиции и изложбени пространства - II част INTB604 Проект "Дизайн на рекламни обекти "
  • доц. д-р Софрони Върбев ARTB598 Дизайн на градска среда ARTB692 Интериор на търговски обекти ARTB793 Дизайн и реклама на съоръжения за отдих и развлечение ARTB817 Продуктдизайн ARTB965 Проект: "Продукт дизайн - фамилия от изделия" INTB506 Проект"Дизайн на обществени пространства " INTB508 Проект "Пространствено разпределение на функционална жилищна зона" INTB704 Проект" Интериор и екстериор на пространства за отдих и развлечение " INTB705 Проект " Презентация на дизайнерски продукт " INTB803 Проект"Дизайн на изделия " INTB805 Проект "Портфолио"
  • гл. ас. Биляна Калоянова, д.н. ARTB693 Интериор на обекти в сферата на обслужването ARTB920 Екодизайн INTB605 Проект "Дизайн на обекти в сферата на услугите"
  • гл. ас. д-р Руслан Лозев INTB603 Проект "Дизайн на търговска среда "
  • гл. ас. д-р Светослав Анев INTB606 Проект "Пространствено разпределение на търговски и административни обекти"
  • гл. ас. д-р Явор Жаблянов ARTB914 Двуизмерно компютърно проектиране (AutoCAD) INTB507 Проект "Двуизмерно проектиране (AutoCAD)"