Екология и опазване на околната среда

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Екология и опазване на околната среда
  • проф. д-р Вилма Стоянова EEMB008 Опазване на атмосферния въздух от замърсяване EEMB049 Семинар: Химични замърсители във водите ESCB776 Семинар: Съвременни тенденции в биоземеделието ESEB023 Екология и опазване на околната среда
  • проф. д-р Даниела Пиларска EEMB042 Генномодифицирани организми EEMB043 Семинар: Глобални екологични проблеми ESCB536 Семинар:Генномодифицирани организми-за и против ESEB010 Семинар "Политики на ЕС за защита на околната среда"
  • доц. д-р Биляна Костова EEMB033 Практика: Геология EEMB039 Семинар: Седиментни скали - същност и практическо значение EEMB043 Семинар: Глобални екологични проблеми EEMB049 Семинар: Химични замърсители във водите EEMB050 Проект: Екологични проблеми при добива и използването на полезни изкопаеми EEMB056 Проект: Екологични торове - добри практики ESCB529 Хидрология и хидрогеология ESCB885 Семинар: Екологични проблеми при водните обекти ESEB017 Обща геология
  • доц. д-р Ботьо Захаринов EEMB005 Екологичен мониторинг ESEB005 Почвознание и опазване на почвените ресурси
  • доц. д-р Ралица Берберова EEMB033 Практика: Геология EEMB043 Семинар: Глобални екологични проблеми EEMB045 Проект: Антропогенно въздействие върху защитените територии ESCB506 Екологични катастрофи ESCB741 Защитени територии ESEB010 Семинар "Политики на ЕС за защита на околната среда" ESEB014 Семинар "Екологични катастрофи и превенция ESEB037 Проект: "Мониторинг - опазване на околната среда и превенция от природни бедствия"
  • гл. ас. д-р Живко Узунов ESCB777 Семинар: Околна среда и археология