Логопедия

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя висококвалифицирани научни кадри, които могат да провеждат както фундаментални, така и приложни научни изследвания в различни сфери на езиковата и речевата патология и сродни направления.

Обучението на докторантите се реализира чрез участието им в докторски курсове, научни конференции, симпозиуми, специализирани международни семинари и специализации и др., преподавателска, експертна и консултативна дейност, супервизия на стаж и практически дейности на студенти в бакалавръски и магистърски програми в областта, участие в проекти, публикации и научноизследователската и практическата дейност в областта на езиковата и речевата патология.

прочети още
Логопедия

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: Логопедия

Практики:

Програмата предлага възможност за практики и стажове в Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения, както и в лабораториите по експериментална психология и невронауки в НБУ, работа по научно-изследователски проекти.

Международна мобилност:

Обмен на докторанти с европейски университети, с които има сключени договори (Университети в Норвегия и Италия).

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата ще имат компетенции за:

• извършване на аналитична и изследователска дейност в областта на езиковата и речева патология чрез провеждане на самостоятелни научни изследвания и експерименти;

• планиране на научни изследвания и експерименти, базирани върху най-новите достижения в научната област;

• обработка на данни, оценяване и интерпретация на получени резултати;

• провеждане на научен обмен, участие в български и международни научно-изследователски проекти;

• подготовка на научни публикации;

• преподавателски умения за провеждане на високоефективен учебен процес.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата ще могат :

- да работят в научно-изследователски звена, занимаващи се с фундаментални и приложни изследвания;

- да осъществяват преподавателска и научноизследователска дейност в областта на езиковата и речева патология и обществено здраве;

- при наличие на допълнителни компетенции да работят в различните приложни клонове на езиковата и речева патология по модела учен-практик.

Департамент, предложил програмата:

Здравеопазване и социална работа