Теория и история на литературата

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага разнообразни интердисциплинарни подходи към литературното поле. Задава широк теоретически и исторически контекст на индивидуалните докторантски проекти. Осигурява възможности за изследователска работа, преподаване, участие в научни конференции, публикации в литературоведски издания.

прочети още
Теория и история на литературата

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: Филология
Научна специалност: теория и история на литературата

Практики:

Студентите в програмата непосредствено участват в организирането и провеждането на научните конференции на департамент "Нова българистика", в подготвянето и издаването на сборници с докладите от тях, в списването на СЛЕДВА. Списание за университетска култура на НБУ, на "Литературен вестник" и на в. "Университетски дневник".

Международна мобилност:

В рамките на сключените от НБУ международни договори по програма "Еразъм".

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават:

- познания върху съвременните постижения в областта на хуманитарните науки, теорията и историята на литературата;

- умения за осъществяване на научно изследване и за писане на научноизследователски текст.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да се реализират в сферата на научните изследвания, на преподавателската и академичната работа, на издателската и консултантската дейност.

Департамент, предложил програмата:

Нова българистика