Обща психология

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя висококвалифицирани научни кадри, които могат да провеждат както фундаментални, така и приложни научни изследвания в различни сфери на психологията и сродни науки.

Обучението на докторантите се реализира чрез участието им в докторски курсове на НБУ, национални и международни научни конференции, симпозиуми, семинари, специализации и др., организирани от департамент "Когнитивна наука и психология" на НБУ, Изследователския център па когнитивна наука и други институции, осъществяващи учебен процес и научноизследователска и практическа дейност в областта на психологията.

прочети още
Обща психология

Специалност и професионална квалификация:

Научно направление: Психология
Научна специалност: обща психология

Практики:

Програмата предлага възможност за практики и стажове в лабораториите на департамент "Когнитивна наука и психология" (Лаборатория по експериментална психология, Лаборатория по невронауки, Лаборатория за изследване на ползваемостта, Лаборатория по когнитивно развитие, Лаборатория по когнитивна роботика и изкуствени когнитивни системи), както и в лаборатории на БАН.

Международна мобилност:

На докторантите в програмата се предоставя възможност да участват в международен академичен обмен по силата на сключени договори с университети в Берлин, Бохум, Оснабрюк, Лион, Париж, Севиля, Тренто и др.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата ще имат компетенции за:

- извършване на аналитична и изследователска дейност в областта на общата психология чрез провеждане на самостоятелни научни изследвания;

- планиране на научни изследвания, базирани върху най-новите достижения в научната област;

- провеждането им, обработка на данните и оценяване на получените резултати съгласно изискванията на психологическата наука;

- провеждане на научен обмен, познаване на водещите в съответната област изследователски центрове;

- подготовка на научни публикации, предназначени за международни научни издания;

- преподавателски умения за провеждане на високоефективен учебен процес.

Дипломиране:

След покриване на необходимия брой кредити и защита на докторска дисертация.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата ще могат :

- да работят в научно-изследователски звена, занимаващи се с фундаментални и приложни психологически изследвания;

- да се реализират като висококвалифицирани преподаватели и консултанти в областта на психологията и близки дисциплини, имащи отношение към психичното здраве и междуличностните отношения;

- при наличие на допълнителни компетенции да работят в различните приложни клонове на психологията по модела учен-практик.

Департамент, предложил програмата:

Когнитивна наука и психология