Артистични психо-социални практики и психодрама

Кратко представяне на програмата:

Програмата е интердисциплинарна и практически ориентирана. Тя предлага знания за индивида, междуличностните отношения и човешкото поведение в социалния контекст. Основа и методология на програмата са философията, теоретичните подходи и методи на психодрамата и груповите процеси, както и на приложението на изкуствата и експресивните подходи в психо-социалните практики и работата с хора.

Обучението в програмата преминава през теоретико-практически курсове и семинари върху: съвременни психологически теории, теории за изграждането на психичните структури, психодрама и психоанализа, психо-социални практики и методи като психодрама, социометрия, групова динамика, ролеви анализ, теория и практика на плейбек и уличния театър, форум театъра, изкуство терапия, теория на ролевите игри и др.

Извънаудиторните учебни форми включват участие в проекти под супервизия, самостоятелна работа, разработване на проект, семинари, самостоятелни научни разработки, супервизия и др.

Инициатор и основен партньор в развитието на програмата е Центърът за култура и дебат "Червената къща "Андрей Николов" (www.redhoude-sofia.org).

прочети още
Артистични психо-социални практики и психодрама

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Социална работа чрез изкуства и психодрама
Квалификация: магистър по артистични психо-социални практики и психодрама

Практики:

По време на следването си студентите имат достъп до разнообразие от възможности за практика, в работа с деца и възрастни в различен социален контекст.

Студентите провеждат практика по различни проекти и инициативи на Центъра за култура и дебат "Червената къща" (www.redhouse-sofia.org) като Павилион 19, "Изкуство за социална промяна", Silver Screen, "Креативност в училищното ежедневие", "Да чуем детските мечти", "Преходни пространства", "Уличен театър", Менторска програма за подкрепа на деца и семейства в общността и превенция на отпадането от училище и др.

Други партньорски организации и места, където се провежда практика, са Терапевтична общност "Ново начало" (http://novonachalo.net), ЖИВА - насока в живота (www.jiva.bg), Дневният център за рехабилитация на зависими "Солидарност" (www.solidarnost-bg.org), Фондация "Звезда на надеждата" (www.starofhopebg.com), Центърът за психосоциална подкрепа (www.cpss.info), Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите - София (www.sofiamca.org) и др.

Международна мобилност:

Към програмата има сключени договори за обмен на преподаватели и студенти с Евангелише Фаххохшуле Дармщат, Дармщат, Германия и ISPA - University Institute, Лисабон, Португалия.

В процес на подписване са договори за обмен с Университет "Зигмунд Фройд", Виена, Австрия и Университета в Хайфа, Израел.

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата притежават знания и умения за:

- човека и неговото обкръжение, както и взаимодействията между тях през перспективата на креативността и спонтанността като базисни категории на личностното израстване и автономност;

- работа с хора на базата на различни експресивни психо-социални подходи - елементи от психодрамата, социометрия и групова динамика, ролеви анализ, ролева игра и др.;

- провеждане на различни видове консултативни практики с индивиди, групи, общности и институции в сферата на изкуствата, образованието, социалните дейности, здравеопазването; консултиране на решаването на проблеми в индивидуален, групов и организационен контекст при вземане на решения, оптимизиране на личностните взаимодействия; организационното функциониране, управлението на хора, екипи и др.;

- работа в интердисциплинарни екипи с артисти, психолози, педагози, социални работници, лекари, мениджъри и други специалисти при реализирането на проекти с хора в неравностойно социално положение, психично болни, жертви на насилие и т.н.;

- провеждане на изследвания в областта на изкуствата и човешките взаимоотношения в различен културен контекст.

Дипломиране:

Завършването на обучението в магистърската програма става със защита на магистърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити от курсове.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата получават реализация в различни организации, проекти, инициативи и екипи в сферата на груповите процеси, психо-социално консултиране в общността, социалните дейности, културата и изкуствата, образованието, консултативните практики с възрастни и деца и др.

Една част от завършилите създават свои организации или самостоятелно инициират дейности и проекти в различни социални и културни институции. Друга част от студентите се насочват към консултативна работа чрез изкуствата и креативни средства или продължават обучението си по психодрама и психотерапия.

Департамент, предложил програмата:

Здравеопазване и социална работа

Театър