Връзки с обществеността

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Политология, Увод в социалната психология, Публична реч и презентации, Обща социология, Медийна грамотност, Дигитално съдържание, Онлайн комуникации, Вътрешноорганизационни отношения, Информация и знание, Периодичен печат и др.

През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Връзки с обществеността

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Корпоративни комуникации
Специалност: Връзки с обществеността
Квалификация: бакалавър по връзки с обществеността

Специализация: Организация на специални събития
Специалност: Връзки с обществеността
Квалификация: бакалавър по връзки с обществеността

Практики:

Практическото обучение включва организиране на семинар и събития, участие в медийни конференции, стажове във вестникарска група България, Българска национална телевизия, Българско национално радио, Българска телеграфна агенция, Програма „Достъп до информация“ и др.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Гърция, Франция, Великобритания, Испания и Турция.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания в областта на теориите на комуникациите и връзките с обществеността;

- умения за организиране на специални събития, презентиране, работа с корпоративни клиенти, изследване и анализ в информационното общество и др.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: експерт по връзки с обществеността, специалист по масови комуникации, организатор на конференции и събития, анализатор на публичния образ на различни по вид организации, дейности и др.

Департамент, предложил програмата:

Медии и комуникация