Философия

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Философия на морала, правото и политиката, Обща социология, Естетика и теория на изкуството, Политология, Философия на науката; общообразователни курсове в областта на социалните, стопанските и правните науки. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Философия

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Философия
Квалификация: философ

Практики:

Практическото обучение включва Лятна школа в сътрудничество с фондация "Фулбрайт", стажове в училища, издателства и изследователски институти.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети във Франция, Германия и Турция.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания в областта на историята на философията и основните дисциплини на теоретичната и практическата философия, за най-важните философски проблеми на частнонаучното познание; за основните философски теории за обществото, правото и политиката;

- умения за аргументиране и водене на публичен дебат, владеят техники за философски анализ на теоретични и обществени проблеми.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: специалист по философия; специалисти в областта на науката, образованието, медиите, консултантската дейност, издателската дейност, политическите организации, неправителствения сектор, държавната и общинската администрация.

Департамент, предложил програмата:

Философия и социология