Германистика (с втори чужд език английски)

Кратко представяне на програмата:

Програма „Германистика (с втори чужд език английски)“ дава широкопрофилна подготовка в областта на езика, литературата, теорията и практиката на превода, методиката на преподаване на немски език, както и на историята и културата на немскоезичните страни. Езиковото обучение се провежда през четирите години и съчетава теоретичен и приложен характер. По време на обучението си студентите получават задълбочена подготовка по два чужди езика: първи чужд език немски (на ниво С2), и втори чужд език английски (на ниво В2). Обучението предлага основополагащи курсове както в областта на филологическите науки, така и интердисциплинарни курсове, които имат допирни точки с професионалното направление „Филология“. Студентите придобиват задълбочени знания за немския език, литературата, историята и култура на немскоезичния свят, теорията и практиката на превода и чуждоезиковото обучение. През третата и четвъртата година програмата предлага специализации „Превод“ и „Преподавател по немски език“, както и възможност за minor програма – втора специалност по избор на студентите, която при постигане на определен успех е безплатна.

На студентите от програмата се предлагат преференциални условия при посещение на езикови курсове към Гьоте-институт. В рамките на програмата се изучават специални дисциплини за подготовка на учители по немски език, според разработената от Гьоте-институт програма „Уча се да преподавам немски език“.

прочети още
Германистика (с втори чужд език английски)

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Учител
Специалност: Германистика (с втори чужд език английски)
Квалификация: филолог, учител по немски език

Специализация: Преводач
Специалност: Германистика (с втори чужд език английски)
Квалификация: филолог, преводач с немски език

Практики:

Практическото обучение включва стажове в преводачески агенции, телевизии, туристически агенции, училища и школи по чужди езици.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност в университети в Германия, Австрия, Белгия, Словения, Словакия, Сърбия, Турция, както и по програма CEEPUS.

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания в областта на теоретичното и приложното езикознание, литературата, културата и историята на немскоезичните страни, теорията и практиката на превода, методиката на преподаването на немски език;

- Притежават умения да извършват писмен и устен превод от и на немски език; да преподават немски език във всички степени на българското училище.

- Притежават умения за разбиране при слушане, разбиране при четене, писмено и устно изложение на английски език на ниво В2 според Общата езикова рамка на Съвета на Европа.

Дипломиране:

Покриване на необходимия брой кредити и успешно полагане на държавни изпити.

Завършването на обучението в бакалавърската програма става с държавни изпити след покриване на изисквания брой кредити.

Държавни изпити: общ брой кредити – 10 кр.

- Писмен държавен изпит по немски език – 3 кр. (за двете специализации)

- Устен държавен изпит по немски език – 3 кр. (за двете специализации)

- За специализация „Превод“: държавен изпит по писмен превод (немски език) – 2 кр.; държавен изпит по устен превод (немски език) – 2 кр.

- За специализация „Учител по немски език“: държавен квалификационен изпит по преподаване на немски език – 4 кр.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата могат да работят като преводачи, като преподаватели по немски език, литература, история и култура на немскоезичните страни във всички степени на българското училище, в школи по чужди езици, в държавната администрация, в международни организации и институции, в български и чуждестранни фирми, в туристически агенции, в сферата на екскурзоводството и хотелиерството, да се реализират в областта на издателската и книгоразпространителската дейност, в печатни и електронни медии, да извършват редакторска и коректорска дейност и др.

Департамент, предложил програмата:

Чужди езици и култури