История и археология

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Въведение в археологията, Митология и религия, Историческо познание, История на България, Древните цивилизации, Антропология, Държавно и публично управление, Политология; общообразователни курсове от областта на хуманитарните науки, древната и новата история. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула, в които се предлагат специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми и водят до професионална квалификация.

прочети още
История и археология

Специалност и професионална квалификация:


Модул: Археология на Евразия
Специалност: Археология
Квалификация: археолог

Модул: История на България, Европа и света
Специалност: История
Квалификация: историк

Практики:

Практическото обучение в модул "Археология на Евразия" включва археологически разкопки, теренни обхождания, сондажни проучвания, обработка на археологически колекции, практики в археологически и исторически музеи, както и работа в Лабораторията по археометрия и експериментална археология на НБУ. Практическото обучение в модул "История на България, Балканите и света" включва тематични семинари, пътуващи семинари, практики в архиви и стажове.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети във Великобритания, Белгия, Полша, Турция, Румъния, Унгария.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания за историческите процеси и развитието на обществата, за основните археологически източници от старокаменната епоха до Новото време и Съвременността;

- умения да изследват и анализират исторически извори и архивни документи, да интерпретират паметници на културно-историческото наследство, да провеждат теренни археологически изследвания, да анализират и публикуват резултати от теренна работа и документални изследвания.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

- завършилите модул "Археология на Евразия" са: археолог, уредници в музеи, завеждащи филиали в музеи, фондохранители;

- завършилите модул "История на България, Балканите и света" са: историк, специалисти в областта на историческата наука в държавната и общинската администрация, в медии и издания.

Департамент, предложил програмата:

Археология

История