Българистика (Български език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Наука за езика, Наука за литературата, Историческото познание, Митология и религия, История на България, Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство; общообразователни курсове в областта на хуманитарните науки, филологията и науките за културата. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Специалност и професионална квалификация:


Специализация: Писане, редактиране, издаване
Специалност: Българистика
Квалификация: филолог

Специализация: Учител по български език и литература
Специалност: Българистика
Квалификация: филолог, учител по български език и литература

Практики:

Практическото обучение включва стажове в печатни и електронни издания, издателства, книжни борси, книгоразпространителски мрежи и училища, във вестника на НБУ - "Университетски дневник".

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Испания, Полша.

Компетенции на завършилите програмата:

- получават знания за основни автори, теми, произведения и жанрове в българската и световната литература; за литературния, културния и езиковия процес в съвременното българско общество;

- умения умения за работа за създаване на литературни и журналистически текстове, за редакция на текст, за разбиране и тълкуване на литературни, културни и езикови явления, за маркетингово и рекламно осигуряване на книги и периодични издания.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: филолог - български език и литература; редактори, коректори, критици в печатните, електронните и интернет медии, в книгоиздаването и книгоразпространението.

Департамент, предложил програмата:

Нова българистика