Маркетинг

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове (GENB) – Икономика и управление на предприятието, Микроикономика, Макроикономика, Държавно и публично управление, и практически курсове като – Основи на правото, Международна икономика, Стопанска история, Бизнес комуникации, Въведение в маркетинга, Търговско право и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата като Продуктова и дистрибуционна политика, Онлайн маркетинг, „Business-to-business marketing“, Маркетингови изследвания, Брандинг, Потребителско поведение, Управление на продажбите и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Маркетинг

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Маркетинг
Квалификация: икономист

Практики:

Практическото обучение включва различни активности в университета, както и стажове в икономически и финансови институции.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция, Швейцария, Русия, Полша, Гърция, Словения.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания относно същността и целите на основните маркетингови политики и разработването на стратегии за развитие на фирмените дейности;

- умения за използване на съвременни методи за маркетингови проучвания, за реализиране на маркетингови програми и решаване на икономически проблеми на фирмите и бизнес организациите.

Дипломиране:

Обучението в бакалавърската програма приключва със защита на бакалавърска теза ИЛИ полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която им дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: икономист; експерт в областта на маркетинга - ценова и продуктова политика, реклама и връзки с обществеността, проучване на пазара, продажби и онлайн активности.

Департамент, предложил програмата:

Икономика