Класически студии

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

Програмата запознава студентите с основните материални и духовни достижения на класическата цивилизация. Курсовете в програмата представят историята, литературата и материалната култура на гръко-римския свят.

Програмата дава теоретична и практическа подготовка за изучаване на класическото наследство

В извънаудиторното обучение, провеждано в програмата, е заложено участие на студентите в теренни проучвания, пътуващи семинари и научни изследвания в България и чужбина.

прочети още
Класически студии

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Антична история, култура и литература
Квалификация: специалист по класическа античност

Компетенции на завършилите програмата:

- Студентите познават

1. Основните периоди и събития от историята на класическия свят

2. Основните места и паметници на класическата култура

3. Основните автори и произведения на античната литература

- Могат

1. Да анализират информация, свързана с историята, културата, религията и литературата на класическата гръко-римска цивилизация.

2. Да проучват - в музейна или библиотечна среда - артефакти от античния живот.

3. Да представят в есеистичен или научен текст размишления по проблеми и теми от древния и съвременния живот.

Дипломиране:

Дипломирането в minor-програмата "Класически студии" става с успешно завършване на четирите образователни семестъра.

Департамент, предложил програмата:

Средиземноморски и Източни изследвания