Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти след първата година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции по новогръцки език и култура към основната програма на студента. Програмата е четирисеместриална. В рамките на първия семестър на програмата студентите придобиват знания и умения за функционирането на ежедневния език, за традициите и обичаите на съвременна Гърция и за основните периоди и представители на новогръцката литература. През втория семестър студентите разширяват усвоените компетенции и профилират знанията си в областта на новогръцката литература и култура; придобиват основни умения по новогръцки език за общуване в делова среда. През третия семестър разширяват знанията си върху езика на съвременния печат, интерпретират новата гръцка поезия; придобиват компетенции върху географията и историческите паметници на Гърция. През четвъртия семестър доразвиват уменията си за работа с езика на електронните медии, интерпретират новата гръцка проза; придобиват компетенции в областта на новата гръцка история.

Студентите, завършили програмата придобиват втора специалност Неоелинистика, която се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

прочети още
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Неоелинистика
Квалификация: Неоелинист

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания за съвременното състояние на новогръцкия език и култура, придобиват умения за общуване и работа с новогръцки език и медии;

- Придобиват умения за ползване и съставяне на текстове в различни комуникативни среди, придобиват основни умения за работа с литературни и исторически текстове.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат да са: специалисти по новогръцки език и култура, редактори в периодични печатни и електронни издания, екскурзоводи, специалисти с новогръцки език в областта на туризма и администрацията.

Департамент, предложил програмата:

Средиземноморски и Източни изследвания