Екология и опазване на околната среда - ДО

Кратко представяне на програмата:

След първата или втората година на обучение успоредно с major-програмата студентите имат възможност да запишат и minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Мinor-програмите - втора специалност имат стандартен срок на обучение не по-малко от 2 години.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са съставени от аудиторни и тренингови курсове на аналогичната major-програмата.

Придобиването на втора специалност изисква не по-малко от 120 кредита, разпределени по 30 кредита на семестър, от които 9 кредита от аудиторни курсове, 9 кредита от тренингови курсове и 12 кредита от семестриален проект.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Екология и опазване на околната среда
Квалификация: еколог

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност по Еразъм+

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите програмата получават знания в областта на опазването на околната среда - замърсяване и опазване на въздуха, водите, почвите, биоразнообразието, третирането на отпадъци и др.; умения за изготвяне на становище за състоянието на околната среда и предприемане на превантивни мерки за нейното опазване.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат да работят като специалисти в екологични отдели и организации.

Департамент, предложил програмата:

Природни науки