Изкуствознание и артмениджмънт

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти след първата година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции по изкуствознание и артмениджмънт към основната програма на студента. Програмата е четирисеместриална.

Първи семестър: През първия семестър студентите получават знания и умения в областта на древното изкуство, както и за описание на произведения на изкуството. Придобитите знания и умения се пробират в проекта Артмениджмънт на антично културно наследство.

Втори семестър: През втория семестър студентите получават знания и умения в областта на Средновековното изкуство и европейския Ренесанс, както и за работа в галерия. Придобитите знания и умения се пробират в проекта Артмениджмънт на средновековно и възрожденско културно наследство.

Треи семестър: През третия семестър студентите получават знания в областта на Новото европейско и българско изкуство, както и умения за работа в галерия, дигитализиране и каталогизиране на произведения на изкуството.

Четвърти семестър През четвъртия семестър студентите получават знания в областта на Съвременното българско и световно изкуство, българска култура от ХХ в., както и умения за работа върху съвременните форми на изкуство – фотография, видео и инсталации.

Студентите, завършили програмата придобиват втора специалност 8.1. Теория на изкуството, която се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Изкуствознание
Квалификация: изкуствовед

Компетенции на завършилите програмата:

- Притежават знания за историята на българското и световното културно наследство;

- Придобиват умения да организират и управляват дейността на структури в областта на културата, да организират изложби в страната и в чужбина, да извършват експертни оценки на произведения на изкуството, да изследват и опазват българското и световното културно наследство.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат да са: изкуствовед; специалисти в галерии, антиквариати, музеи, медии, редакции, издателства, фондове, читалища.

Департамент, предложил програмата:

Изкуствознание и история на културата