Лидерство и мениджмънт в образованието

Кратко представяне на програмата:

МП “Лидерство и мениджмънт в образованието” цели да предостави цялостно разбиране и познаване на аспектите и подходите за лидерство и мениджмънт в образователните институции. При все по-нарастващото значение на образованието, образователният мениджмънт е тази комплексна дейност, която трябва да обедини и задейства различните ресурси (човешки, материални и идеи) за постигане на желаните и очаквани цели. Успешният мениджмънт зависи от степента на координация и организация на тези ресурси. За да управлява ефективно и да бъде лидер, мениджърът трябва да е в състояние да съдейства за изграждане и развитие на уникалния образ на образователната институция – култура, ценности, интегритет – които формират чувство за принадлежност, ангажимент и удовлетвореност в целия екип.

Програмата е адресирана до професионалисти, които планират да заемат ръководни и административни длъжности и да подобрят своите административни умения. Ключовите теми на образователното лидерство и мениджмънт ще бъдат разгледани както от теоретична, така и от практическа гледна точка, като се изследват и разликите между тези понятия и областите на приложение.

Програмата е интердисциплинарна и включва елементи от дисциплини като бизнес и администрация, управление, психология, ИКТ, политически науки, икономика, право, комуникации, културология и др. Програмата предлага знания и умения за това какво трябва да се направи, как да се направи и как да анализираме това, което е направено. Студентите ще придобият компетентности в редица области и теми - национални и европейски политики в образованието, стратегическо планиране, технологии за управление, развитие на екипите в образователната организация, организационна култура и управление на ресурсите, образователни иновации, осигуряване на качеството, разбиране на лидерството в образованието като социално изградена и етична практика.

За да могат да се обучават в програмата, кандидатите трябва да притежават ОКС “бакалавър” или ОКС “магистър” по специалности от професионални направления 1.2. Педагогика или 1.3. Педагогика на обучението по ..., или от други професионални направления с придобита квалификация “учител”.

Магистърската програма дава възможност за надграждане на знанията и уменията на студентите в тази област и възможности за широка реализация.

прочети още
Лидерство и мениджмънт в образованието