Управление на агробизнеса и развитие на селските райони

Кратко представяне на програмата:

Mагистърската програма по "Управление на агробизнеса и развитие на селските райони" е съвместен иновативен продукт на Нов Български Университет (НБУ) и Института по Аграрна Икономика (ИАИ), който фокусира върху балансирано съчетание между теоретични и практически насочени курсове, основани на последните достижения на световната и национална наука и практика в мениджмънта на аграрния бизнес и селските райони.

Глобализацията на бизнеса, турбулентната и бързо изменящата се от една страна и все по - значимата екологизация на заинтересованите страни (Stakeholders) от друга, изискват от мениджърите модерни, бързи, креативни, нестандартни и иновативни идеи, стратегии, модели, концепции и инструменти за управление, водещи към успех мениджираните от тях организации. Предложените от програмата аудиторни курсове са насочени към отговори на горепосочените предизвикателства. Извънаудиторните учебни форми включват проекти и магистърски стаж. Магистърският стаж се предвижда да бъде в екипи от по 3-4 студенти, които да получават практически умения по мениджмънт, както и умения за работа в екип. Лекторите, които ще осъществят изпълнение на програмата са професори, доценти и асистенти от НБУ и ИАИ. Едновременно с тях участват и водещи експерти от Министерство на земеделието и храните, Националната служба по съвети в земеделието, Държавни агенции и изявени специалисти и консултанти от практиката.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Управление на агробизнеса и развитие на селските райони

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен. Кандидатите трябва да притежават базисни познания по управление, икономика, финанси. Съответните компетенции и нагласи на кандидата се установяват чрез интервю и мотивационно писмо. По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул.