Информатика

Кратко представяне на програмата:

Програмата покрива научна област, която се намира на границата между математиката и информатиката и се характеризира както с дълбочината на математическите идеи, използвани в нея, така и с изключително широкия спектър на приложенията. Тази програма позволява развитие в три изследователски направления: теория на кодирането и криптография; разпознаване на образи; комбинаторика.

прочети още
Информатика

Прием:

Приемът на редовни докторанти включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидатдокторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.