Начална училищна педагогика и чужд език

Кратко представяне на програмата:

Програмата „Начална училищна педагогика и чужд език“ (НУПЧЕ) цели да даде знания на студентите за теорията и практиката на образованието и умения да обучават малките ученици по индивидуален и холистичен начин. Бихме искали нашите студенти да възприемат педагогиката като изкуство на възпитанието и базисното образоване на децата. Студентите в програмата се научават да използват най-новите академични подходи и техники в началното образование, за да координират класовете; да следват и развиват учебната програма, като същевременно се грижат за индивидуалните нужди на учениците; да стимулират социалната комуникация и уменията за самостоятелно учене; да развиват критичното мислене, дигиталните умения, креативността, екипната работа; да запознават с културните норми. Студентите се обучават да работят в екип с други специалисти, с родители и общности, да изграждат саморефлексия за непрекъснато професионално развитие.

Необходимостта от учители с качествена подготовка и мотивация в България е безспорна. За това свидетелстват както български, така и европейски изследвания. Сред най-търсените специалисти са началните учители и тези по чужди езици, каквито позиции могат да заемат завършилите програмата НУПЧЕ. В последните години в България се забелязва цялостен подход към подобряване качеството на образованието в страната, създават се условия за повишаване на авторитета и социалния статус на учителите, като професията става все по ценена и предпочитана. Програмата на НБУ цели да привлече и възпита студенти, които да осъзнават ключовата роля на своята професия за възпитание, грижа и подготовка на децата на България като знаещи, можещи и уверени граждани.

Обучението в бакалавърската програма се базира на:

• съвременни световни, европейски и национални политики в образованието, които определят визията на образователния процес за учениците в начален етап от образователната система;

• водещи научни изследвания във фундаментални и частно-дидактични научни области, които концептуално изграждат взаимодействието между процесите преподаване и учене - както в условията на висшето училище, така и в условията на училищна и извънучилищна образователна среда.

• добри практики от световния и български педагогически опит, които осигуряват качествено образование и напредък на всеки ученик съобразно с индивидуалните образователни потребности и нормативни изисквания за изграждане на приобщаваща образователна среда.

прочети още
Начална училищна педагогика и чужд език

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на Тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.