Управление на туризма - ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Обща социология, Обща история на изобразителното изкуство, Потребителско поведение и жизнен стандарт; курсове към програмата като - Въведение в туризма, Туристически ресурси, Въведение в икономиката на туризма, Основи на управлението, Въведение във финансите, Управление на туризма, Бизнес комуникации в туризма, Конкурентоспособност на туристическия продукт и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. От четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.