Класически студии

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

Програмата запознава студентите с основните материални и духовни достижения на класическата цивилизация. Курсовете в програмата представят историята, литературата и материалната култура на гръко-римския свят.

Програмата дава теоретична и практическа подготовка за изучаване на класическото наследство

В извънаудиторното обучение, провеждано в програмата, е заложено участие на студентите в теренни проучвания, пътуващи семинари и научни изследвания в България и чужбина.

прочети още
Класически студии

Прием:

За записване на майнър-програма - втора специалност е необходимо да са взети всички изпити и успехът да е най-малко Добър (4.00) от първата или първите две години на следване в НБУ.