VIPB938 Изкуството днес - съвременни арт практики и форуми. Делът на публиката

Анотация:

Курсът въвежда в съвременните арт практики, тенденции и разнообразни медии. Представя различни по вид и статут арт форуми: биеналета, панаири на изкуството, други периодични арт изяви. От особен интерес е включването на публиките посредством различни интерактивни практики.

Целта на курса е да запознае студент(к)ите със структури, механизми и особености на съвременния свят на изкуството в днешната глобална ситуация.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

проф. Ирина Генова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• съвременни арт практики, тенденции и разнообразни медии;

• различни по вид и статут арт форуми: биеналета, панаири на изкуството, други периодични арт изяви;

• къде да намерят информация за тях.

2) могат:

• Студент(к)ите ще имат умения за:

• работа с различен тип източници на информация (текстови и визуални) по темата на курса;

• най-обща ориентация в съвременните арт практики, тенденции и разнообразни медии;

• разграничаване на съвременни арт форуми: биеналета, панаири на изкуството, други периодични арт изяви


Предварителни изисквания:
Студент(к)ите да могат да четат на поне един чужд език с широко разпространение.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ЛИТЕРАТУРА (на български език):

Разказвайки образа. Съст. Ангел В. Ангелов, Ирина Генова. Изд. Сфрагида, С. 2003.

Следистории на изкуството. Съст. Ирина Генова, Ангел В. Ангелов. Изд. Сфрагида. С. 2001.

Антология Социологически модели на изкуството. Съст. Иван Стефанов, Албена Янева. АСКОНИ-ИЗДАТ, С. 2002.

Сп. “Изкуство” 1990, бр.3 – Тематичен брой посветен на музеите.

Генова, И. 2007. Tempus fugit. За съвременното изкуство и визуалния образ. Изд. Алтера, София.

Терзиев, К. 2012. Ре-композиция: Автор, медия и произведение в епохата на дигиталното възпроизводство. Изд. Изток - Запад, София.

Енциклопедии за визуални изкуства и други справочни издания

Средства за оценяване:

презентация, семинар, тест, реферат