ESCB028D Практика: Разделно събиране на отпадъци

Анотация:

Целта на курса е провеждане на практически занятия на студентите във външна за НБУ организация, осъществяваща дейност в областта на разделното събиране на отпадъци и тяхното последващо третиране. По време на практическите занятия студентите ще получат нови специфични знания и умения от практиката – ползите от разделно събиране на отпадъци, видове отпадъци, обхванати от системите за разделно събиране, организация на разделното събиране на отпадъци на местно ниво, както и в административни и обществени сгради.

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти: ще придобият нови знания и практически умения в областта на разделното събиране и третиране на отпадъци.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: знания относно политиките за управление на отпадъците

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Консултиране по практиката – инструктаж, консултации по подготовката на последващ отчет и др.
  2. Посещение във външна за НБУ организация, институция или обект и работа с информационни източници и др. с цел запознаване с: Ползи от разделното събиране на отпадъци. Видове отпадъци, обхванати от системите за разделно събиране на отпадъци. Организация на разделното събиране на отпадъци на местно ниво. Организация на разделно събиране на отпадъци в административни и обществени сгради.
  3. Подготовка на отчет от проведената практика
  4. Представяне на отчетите

Литература по темите:

Помощни материали в Мудъл.

Средства за оценяване:

Практика, самостоятелна разработка