ADMB510D Регионално развитие

Анотация:

Курсът запознава студентите с:

• световната и национална практика на регионално развитие;

• методите и средствата за регионален икономически анализ;

• политиката на ЕС и Република България в областта на регионалното развитие, включително използването на структурните фондове на ЕС.

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р
доц. Юлияна Гълъбинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите знаят:

- какво представлява регионалната политика на Европейския съюз;

- кои са формите за трансгранично сътрудничество и механизмите за създаване на еврорегиони;

- какви са целите и приоритетите на Структурните и Кохезионния фонд.

Студентите могат:

• да анализират икономически националната и чуждестранна територия с цел разполагането и развитието на фирмени дейности ;

• създават проекти за финансиране от структурните пред-присъединителни фондове на Европейския съюз на общини , области, частни и държавни фирми.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Същност, предмет и задачи на регионалната икономика. Ресурсен потенциал и икономическо преструктуриране. Локационен процес. Избор и промяна на локация. Регионално развитие и икономически растеж. Икономически характеристики на трансферните операции. Местен вход и местен изход. Градовете и локационния процес.
  2. Градски системи на локация и търговски зони. Регионален анализ на населението и трудовите ресурси . Миграция на населението. Трансгранично сътрудничество и еврорегиони. Регионалната икономическа политика на ЕС. Стратегия и структура на регионалното и местно икономическо развитие. Обща постановка.
  3. Планиране на регионалното развитие в България - национален план за регионално развитие и национална стратегия. Структурни фондове на Европейския съюз. Регионално развитие и свободни безмитни зони. Регионална икономическа ефективност. Регионални и общински несъответствия

Литература по темите:

• Георгиев, Л. Регионални и общински несъответствия. С., Планета-3, 2012 г.

• Георгиев,Л., Регионална икономика. София, Нов български университет, 2009

• Георгиев, Людмил (2009) Напразните очаквания. Дневник (7 авг.). p. 6.

• Георгиев, Л., (2007) Идентификацията ни с Европейския град. In: Европейският град: Политики за устойчиво развитие : Доклади от Международната конференция на тема "Европейският град: архитектура и градоустройство, сигурност и финанси", 16-18 септември 2007, София. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 21-38. ISBN 9789540726281

• Гълъбинова, Ю. Европейските региони. Формално следване на номенклатурата или използване на възможностите за сближаване. С., НБУ 2015 г.

• Годишен доклад за усвояването на средствата от Европейския съюз в Република България за 2009, 2010 и 2011 г.

• Изменение на Регламент 1083/2006 от 16 юни 2010 г.

• Изменение на Регламент на ЕК No 1828/2006

• Как се разработва проект по Структурните фондове на ЕС и какви проекти се финансират, Еврофондове “Бъдете активни”, 2007

• Маринов, В., В.Гарнизов, Оценка на капацитета на общините и областните администрации за участие в усвояването на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, Програма на ООН за развитие, София, 2006

• Моллов, Б., Приоритети на Регионалната политика на България в процеса на присъединяване към ЕС. Ролята на местните и регионалните власти, 15.10.2004, София

• Оперативна програма “Конкурентоспособност” 2007-2013, София, 2007,

• Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, София, 2007, http://www.mrrb.government.bg/

• Оперативна програма “Човешки ресурси” 2007-2013, София, 2007,

• Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013, София, 2007,

• Оперативна програма «Околна среда» 2007-2013, София, 2007,

• Оперативна програма «Техническа помощ» 2007-2013, София, 2007,

• Оперативна програма «Транспорт» 2007-2013, София, 2007,

• Регламент (ЕС) № 832/2010 на Комисията от 17 септември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1828/2006 за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие

• Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 1638 от 24 октомври 2006 относно Европейския инструмент за добросъседство и партньорство

• Регламент на ЕК No 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие

• Регламент на ЕК No 1081/2006 относно Европейския социален фонд

• Регламент на ЕК No 1082/2006 относно Европейското обединение за териториално сътрудничество

• Регламент на ЕК No 1083/2006 съдържащ общите разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд Консолидирана версия

• Регламент на ЕК No 1084/2006 относно Кохезионния фонд

• Регламент на ЕК No 1828/2006 относно правилата за прилагане на регламент на Съвета 1083/2006

• Станев, Х., Ю. Спиридонова, А. Джилджов, Децентрализацията и влиянието й върху възможностите на общините и областите за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз

• Стоенчева, Ц. Регионална икономика. С., УНСС 2010 г.

• Стоянов, П., Основни тенденции в регионалното развитие и регионалната политика на Европейския съюз. Год. на СУ, ГГФ, кн. 2 География, т.88, 1997.