ESCB884D Стаж по опазване на околната среда

Анотация:

Стажът представлява самостоятелно изпълнение на професионални задачи в реални условия на упражняване на дадена професия. Стажът се провежда във външна институция или в Учебно-практическите и изследователски звена към департамента: Лаборатория по природни бедствия и рискове, Лаборатория по геология, Лаборатория по химия, Лаборатория по зоология и ботаника. Департаментът има сключени рамкови договори с институти на БАН, държавни и общински организации и др.

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р
доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Институцията, в която се провежда стажа, представя на Програмния съвет по Науки за Земята писмено становище/мнение за резултата от проведения стаж.

Студентите представят подробен доклад за извършената работа в обем от 8-10 страници и служебна бележка от институцията, че са провели стаж.

Студентите защитават устно представения доклад пред комисия от програмата в НБУ.


Предварителни изисквания:

-

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Програмен съвет по Науки за Земята: 1. Организира и/или съдейства за провеждането на стаж на студенти от бакалавърска програма “Екология и опазване на околната среда” на Нов български университет. 2. Осъществява научно и методическо ръководство. Определя преподавател (преподаватели), който да ръководи и контролира провеждането на стажа. Институцията, в която се провежда стажа: 1. Участва в изготвянето на програмата за стажа. 2. Запознава студентите с правилата за вътрешния ред, задачите и изискванията за изпълнение през периода на стажа и осигурява необходимите условия за работа по време на стажа.

Литература по темите:

-

Средства за оценяване:

Проведен стаж и мнение на ментора

Доклад-отчет за изкаран стаж

Устна дискусия и защита на стажа