ESCB533D Екологични и рециклирани строителни материали

Анотация:

Основна цел на курса е получаване на знания за основите на политиката за опазване на околната среда при строителството и оценката на въздействието върху нея в следствие на строителството. Дискутират се теми за устойчивото строителство, видовете и влагането на екологични строителни материали и оползотворяване на отпадъците и за влагане на рециклирани материали в строежите. На основата на тези знания строителството се разглежда в контекста на екологията и устойчивото развитие, като акцентът е в оценка на жизнения цикъл на материалите и екологични аспекти на приложение на металните, силикатните, полимерните и алтернативните материали. Разглеждат се европейски и български нормативни документи в областта на Екологичните и рециклираните строителни материали. Изучават се производствените отпадъците от миннодобивната промишленост, металургията, производството на електрическа и топлинна енергия, химичната промишленост, производството на горива, дървобрабоващата промишленост и целулозно-хартиената промишленост и възможността за тяхното използване за производство на строителни материали и продукти. Представени са съвременните методи и технологии на рециклиране, както и машините и инсталациите за обработка и рециклиране на твърди отпадъци. Разглеждането на рециклирането на строителни и битови отпадъци и тяхното повторно използване в строителството включва скални и керамични материали, метали и сплави, бетон и стоманобетон, пластмаси, дървен материал, битумни продукти, асфалтобетон стъкло, каучук, текстил, хартия и др.

Целите на курса са:

• Да запознае студентите с европейските и националните инициативи и законодателство в областта на устойчивото използване на строителни материали;

• Да запознае студентите с екологичните аспекти на приложение на строителните материали;

• Да запознае студентите с рециклирането като процес за опазване на околната среда и устойчиво управление на урбанизираните територии;

• Да даде необходимите знания, свързани с особеностите на строителните отпадъци, за тяхното повторно използване, методи за третиране и рециклиране;

• Да разясни принципите и приложението на наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р
доц. Венцеслав Стоянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• коректно да използват специфична терминология, използвана в областта на екологичните и рециклираните строителни материали;

• насоките на приложение на принципите на устойчиво развитие спрямо строителните материали;

• преценява екологосъобразността на съществуващите и предлаганите нови строителни материали;

• основните положения за оползотворяване на отпадъци за производство на строителни материали и продукти;

• принципите за влагане на екологични и рециклирани строителни продукти в строежите.

2) могат:

• Да оценяват употребата на различни строителни материали в контекста на устойчивото строителство;

• Да оценяват екологичните свойства на строителните материали и продукти;

• Да оценява екологичният ефект от употребата в строителството на отпадъци и рециклирани материали за влагане;

• Да предлагат решения за използване на рециклирани строителни материали и продукти;

• Да взимат решения относно управлението на строителните отпадъци.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: Екология, природни науки, видове отпадъци, устойчиво развитие.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Екологична оценка на строителния отрасъл. Въведение в дисциплината.
 2. Устойчиво развитие в строителството – основни положения и стандарти
 3. Строителни материали – видове, класификации, технологии за производство и приложение
 4. Екологични свойства на строителните материали. Екологични аспекти на приложение на металите, неметалите и полимерите в строителството.
 5. Дървесина и алтернативни материали за екологосъобразно строителство
 6. Отпадък – определение, видове и основни понятия.
 7. Рециклирането като процес за опазване на околната среда и устойчиво управление на урбанизираните територии. Организации по оползотворяване и рециклиране на отпадъци
 8. Особености на строителните отпадъци. Съдържание на опасни и нежелани компоненти в отпадъците. Повторно използване, методи за третиране и рециклиране.
 9. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
 10. Строителни материали от отпадъци от минно-добивната, металургичната, дървобрабоващата и др. индустрии.
 11. Рециклиране на метали и сплави. Скрап от чугун, стомана и алуминий. Ограничения за рециклиране
 12. Рециклиране и повторно използване на скални, керамични и стъклени материали. Рециклиране на бетон и стоманобетон.
 13. Използване на рециклиран и регенериран дървен материал. Повторна употреба на дървен материал. Рециклиране на пластмасови и битумни продукти. Регенериране на асфалтобетон
 14. Влагане на екологични и рециклирани строителни продукти в строежите.
 15. Примери за екологични и рециклирани строителни продукти

Литература по темите:

Учебни материали на лекторите в Мудъл-НБУ

Допълнителна литература

• C.J. Kibert, J. Sendzimir, Bradley Guy G., Construction Ecology: Nature as a Basis for Green Buildings, Routledge, 2002, 336 p. (ISBN: 978-0-4152-6092-3).

• Kibert C., Sustainable Construction: Green Building Design and Delivery, 4th Edition, Wiley, 2016, 600 p. (ISBN: 978-1-1190-5517-4)

• Berge B., The Ecology of Building Materials, Taylor & Francis, 2009, 448 p., (ISBN: 978-1-8561-7537-1).

• Дворкин Л.И., О.Л. Дворкин, Строительные материалы из отходов промышленности, Учебно-справочное пособие, Ростов-на-Дону, Феникс, 2007, 368 с. (ISBN: 978-5-2221-0629-7)

• Goodship V. (ed.), Management, Recycling and Reuse of Waste Composites, Woodhead Publishing, 2010, 624 p. (ISBN: 978-1-8456-9462-3)

• Rogoff M.J., Solid Waste Recycling and Processing, 2nd Ed.; Planning of Solid Waste Recycling Facilities and Programs, William Andrew, 2013, 244 p. (ISBN: 978-1-4557-3192-3)

• Grohens Y., S. Kishor Kumar, A. Boudenne, Y. Weimin (eds.), Recycling and Reuse of Materials and Their Products, Apple Academic Press, 2013, 262 p. (ISBN: 978-1-9268-9527-7)

• Richardson А., Reuse of Materials and Byproducts in Construction: Waste Minimization and Recycling, Springer, 2013, 149 p. (ISBN: 978-1-4471-5375-7)

• Pacheco-Torgal F., V. Tam, J. Labrincha, Y. Ding, J. de Brito (eds.) Handbook of Recycled Concrete and Demolition Waste, Woodhead Publ., 2013, 672 p. (ISBN: 978-0-8570-9682-1)

• Worrell E., M. Reuter (eds.) Handbook of Recycling: State-of-the-art for Practitioners, Analysts, and Scientists , Elsevier, 2014, 600 p., (ISBN: 978-0-1239-6459-5)

• Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ПМС № 267 от 05.12.2017 г., обн. ДВ. бр.98 от 8.12. 2017 г.)

• Нормативно-справочна литература: законодателство на Европейския съюз, национално законодателство, хармонозирани стандарти (БДС EN, БДС EN ISO).

Средства за оценяване:

Тест и практическа задача