ESEB048D Екологични средства за контрол на болести по растенията

Анотация:

По време на курса студентите ще се запознаят с основните моменти от същността и развитието на болестния процес, механизмите на атака от страна на патогените и механизмите на защита на растенията, епидемиологията, морфологията, структурата, класификацията, цикълът на развитие и идентифициране на фитопатогенните вируси, бактерии и гъби.

• Основно внимание ще бъде обърнато на екологичните стратегии за контрол на фитопатогените с цел подобряването на качеството и намаляване на загубите от растителна продукция.

• Ще бъдат разгледани основните екологични подходи за контрол на болестите по растенията като използването на естествена селектирана устойчивост към фитопатогени, индуцирането на системна устойчивост, използването на биоагенти и генно мълчание.

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО

Преподавател(и):

проф. Даниела Пиларска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: болестите по растенията и екологичните стратегии за техния контрол

2) могат: да разпознават основните патогени по растенията и екологичните начини за намаляване на загубите от растителна продукция и подобряване на качеството.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: познания по биология.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Класификация на патогените причинители на болести по растенията (фитопатогени). Методи за диагностика.
 2. Същност и фази на патогенезата. Механизъм на заразяване при фитопатогениете и динамика на патологичния процес
 3. Механизъм на защитни реакции при растенията – гостоприемници на фитопатогени.
 4. Анатомо-морфологични изменения на болното растение.
 5. Влияние на факторите на околната среда върху развитието на болестите по растенията.
 6. Вирусите като причинители на болести по растенията. Обща характеристика, класификация, икономическо значение и разпространение.
 7. Бактериите като причинители на болести по растенията, класификация, разпространение, значение.
 8. Гъбите като причинители на болести по растенията. Класификация, разпространение и значение.
 9. Основни екологични стратегии за контрол на болестите по растенията – същност и механизми.
 10. Видове устойчивост при растенията – вертикална устойчивост, хоризонтална устойчивост, полска устойчивост, обща устойчивост спрямо болести.
 11. Защитни реакции и механизми при растенията преди и след инфекцията (фактори на пасивния и активния имунитет). Генетични основи на имунитета при растенията.
 12. Създаване на устойчиви сортове. Класически и съвременни методи. Индуцирана устойчивост. Източници и донори на устойчивост.
 13. Биологичен контрол на болестите по растенията като екологичен подход. Термотерапия и електротерапия.
 14. Индуциране на системна устойчивост като екологичен подход за контрол на болестите по растенията. Използване на екстракти от растения.
 15. Екологични, биологични и класически стратегии за контрол на болестите по растенията – положителни и отрицателни страни.

Литература по темите:

Учебни материали на лектора в курса в Мудъл

Допълнителна литература:

1. Plant pathology, 5th Edition, Agrios, G., Elsevier, 2006, ISBN-13: 978-8131206393

2. General Concepts in Integrated Pest and Disease Management, A. Ciancio and K. G. Mukerji, Springer, 2007, ISBN 978-1-4020-6061-8