EEMB040D Околна среда и туризъм

Анотация:

Да запознае студентите с влиянието на туризма върху околната среда и възможностите за минимизиране на вредните ефекти чрез практикуване на различни форми на алтернативен туризъм, възможностите за неговото развитие в РБългария, както и с използването му като инструмент на управлението и опазването на околната среда.

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Негативните въздействия на туризма върху околната среда

Основните форми за алтернативен туризъм и възможностите за неговото развитие в България.

2) могат:

Да използват алтернативния туризъм като подход за опазване на околната среда


Предварителни изисквания:
Студентите да имат по екология и опазване на околната среда, защитени територии, устойчиво развитие

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въвеждаща лекция
 2. Основни термини в областта на туризма
 3. Туризъм и околна среда
 4. Алтернативен туризъм
 5. Екологичен туризъм
 6. Селски и агротуризъм
 7. Винен туризъм
 8. Кулинарен туризъм
 9. Спортен туризъм
 10. Балнео, СПА и уелнес туризъм
 11. Природни бедствия и туризъм
 12. Геоложки туризъм - примери от България
 13. Орнитологичен туризъм - примери от България
 14. Семинарни занятия - дискусии

Литература по темите:

Берберова Р., Записки на лектора, Мудъл, НБУ

Презентации, видеа и други учебни материали в Мудъл, НБУ

Средства за оценяване:

Тест, реферат