ESEB029D Статистика и екологично прогнозиране

Анотация:

При отбора на учебния материал:

Е заложно минимално ядро от понятия, зависимости и методи, представянето на които е илюстрирано с примери, а усвояването се контролира чрез подходящи въпроси и задачи.

При това е обърнато достатъчно внимание на прилагането на статистическите методи за изследвания, характерни за екологията и за всички видове научни и инженерни дейности.

прочети още
Екология и опазване на околната среда - ДО

Преподавател(и):

доц. Димитър Атанасов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти следва да обладават:

1. Математически знания, като задължителна част от общата култура на съвременния човек, вкл. за (а) основните понятия и зависимости в статистиката, както и за (б) същността и основните методи на статистическите изследвания;

2. Изградено научно мислене и светоглед, включващ разбирането на статистическата същност на резултатите от измерванията и изследванията;

3. Нагласа за по-нататъшно природо-научно и/или инженерно образование.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

От гимназиалните предмети математика, физика и химия и по основи на математичния анализФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Учебни помагала от преподавателя в електронна форма:

Записки, въпроси, задачи;

Примерни тестове, указания и теми за реферати.

Литература

Бизнес-статистика, 2006 г.,

Димитър Дамгалиев, Жозеф Телалян, Изд.НБУ

Статистическото изследване, 2000 г.,

Иванка Съйкова, София Тодорова, Изд.НБУ

Статистически методи в поведенческите и социалните науки, 2010 г.,

Красимир Калинов, Изд.НБУ, ІІ издание

Средства за оценяване:

Форми на проверка и оценка на компетенциите: контролни (50%), семинари (20%) и решаване на задачи (30 %)

Дата на провеждане на текущия контрол – съгласува се със студентите в началото на всеки семестър.

Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване – възможност за текущ контрол и при покриване на изискванията – освобождаване от изпит. Изпитът е писмен.