VIPB502 Разработки по натурни цветни студии

Анотация:

• Курсът запознава студентите с характеристиката и специфичните особености на колористичното изграждане на живописния етюд.

• В лекциите и упражненията подробно са застъпени проблемите и задачите, свързани с работата по натура в живописта. Разглеждат се различните материали, технологии и изразни средства за реализирането на живописни произведения.

• Поставянето на конкретните задачи има за цел, както овладяване на основните пластични елементи и принципи, така и развиване на творческо мислене и въображение.

• Задачите в курса са градирани по сложност и са паралелно свързани с реализацията на извънаудиторни проекти.

• Основната цел на курса е студентите да получат познания за специфичните особености, изразните средства и приложението на различните форми на живописта.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Венцислав Занков  д-р
доц. Ралица Мирчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• спецификата на различните форми и техники на живописта

• Чрез натурата подадена от човешкото тяло студентът придобива знание по анатомия, пропорция, светлосянка, отношение към линията и за пространствената и колористична организация на формите

2) могат:

• С живописни средства да изграждат пластичен образ, основан на натурата


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

За да може студентът да преодолява поставените задачи за ІІІ курс, той трябва да е минал успешно програмата за І и ІІ курс, където конкретните натурни постановки са определени от прости геометрични форми и гипсови модели.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Основна литература:

• АВРАМОВ, Д., Естетика на модерното изкуство. - София: Наука и изкуство.,1969.

• БОЖКОВ, Атанас. Българско изобразително изкуство. – София: Септември, 1988.

• БАМЕС, Годфрид. Човешкото тяло. София: Труд , 2000

• РАЙЧЕВ, Румен. Цветовете в изкуството. – София: ЛИК

• ЦОНЕВ, Кирил. Технически наръчник на художника. - София: Наука и изкуство, 1957.- 210 с. : с ил.

• Kandinsky, V., Point & Line to Plane. - London: Dover Publication, 1980

• Допълнителна литература:

• Кенет, К., Голото тяло. – София: Бълг. худож., 1983

• Киплик, Д. И Техника на живописта. София: Наука и изкуство, 1956.

• Перюшо, А., Животът на Ван Гог. – София: Бълг. худож.,1981

• Фрай, Р., Въображение и рисунка. – София: Наука и изкуство, 1988

• Цонев, Кирил. Технически наръчник на художника. – София: Наука и изкуство, 1957. – 210 с.

• Чоканов, К. Пластична анатомия. -2. осн. прераб. и доп.изд. – София:Наука и изкуство,1974.

• Gage, J., Masters of Colour: Derain to Kandinsky. – London:Thame & Hudson Ltd., 2002

• Gombrich, E., The Story of Art. – London: Phaidon Press , 1972

• Gottfried, F., Gustav Klim. - Cologne: Taschen, 1991

• Greenberg, C., Art and Culture: Critical Essays - Boston : Beacon Press, 1961

• Honnef, K., Contemporary Art. – Cologne: Taschen, 1988

• Itten, J., The Elements of Color.- New York: Van Nostrand Reinhold , 1970

• Itten, J., Hagen, E., The Art of Color. - London: John Wiley & Sons, 1974

• Janson, H., History of Art. - New York: Harry N. Abrams, 1986

• Mayer, R. The artist’s handbook of materials and techniques.

• Moszynska, A., Abstract Art. - London: Thames and Hudson Ltd, 1990

• Overy, P., Kandinsky: The Language of the Eye, New York : Praeger , 1969

• Padgham, C., Saunders, J., The Perception of Light and Color, - G. Bell & Sons Ltd., 1975

• Stephenson, J. The materials and techniques of painting.

• Ulrich, B., Max Ernst, Cologne: Taschen, 1988

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 40%

ПРИСЪСТВИЕ 20%

КОНФЕРАНС 40%