VIPB585 Стилизация и орнамент

Анотация:

Курсът има за цел да развие и усъвършенства у студентите творческо мислене, богато въображение и обща графична култура. Основната идея на курса е да запознае аудиторията теоретично с историята и развитието на стилизацията и орнамента от Древността до днес.Задачите по време на семестъра са свързани с изграждането на характерни флорални и животински стилизации , както и композирането им във фризова форма. Задачите по време на семестъра помагат на студентите да намерят приложението на орнамента и стилизацията в графичния дизайн.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

проф. Екатерина Русинова-Христова  
ас. Дамян Дамянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

знания:

• за историята и развитието на стилизацията и орнаментиката в различни исторически периоди и райони;

• за връзката между стилизираната форма и изграждането на запазен знак/лого

за приложението на стилизацията и орнаментите в съвременния графичен дизайн

умения:

• да създават стилизирани растителни и флорални елементи по подобие на класически примери от различни епохи и райони

• да създават собствени стилизирани елементи и орнаменти

• да прилагат и използват , създадените стилизирани елементи и орнаменти в конкретни проекти за тотал графичен дизайн на продукт


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Trilling, James. Ornament. A Modern Perspective. Samuel and Althea Stroum Book, 2003.

• Vanve, EMary.A. Architectural decoration and ornament. Vance Bibliographies, 1981

• Trilling, James. The Language of Ornament. Thames & Hudson, 2001

• Merne, John G.. A Handbook of Celtic Ornament. Dover Publications, 2002.

• Jones, Owen. Ornament. The Grammar of Ornament. New York, Courier Dover Publications, 1987.

• Fenn, Amor. Abstract design and how to create it. New York, Courier Dover Publications, 2010.

Средства за оценяване:

ТО1 - Конферанс

ТО2 - Конферанс