PALB514 Светлината - пространствообразуващ фактор

Анотация:

В курса „Светлината – пространствообразуващ фактор”се разглеждат основните свойства светлината и нейните възможности при изграждане и моделиране пространството на формата и формата в пространството. Изследване на възможностите на светлината при решения, касаещи организиране на художественото и сценично пространство, формообразуване, структура и смислово акцентиране в различни среди. Чрез представяне и анализ на художествени проекти и композиционни решения, отнасящи се до значението на начините на използнаве на светлината в съвременното изкуство, с конкретни художествени проблеми и примери се разкрива смисълът, значението и функциите на светлината в сценографията, пространствения дизайн и визуалните изкуства.

В курса могат да сепридобият основни познания и способност за боравене с различни принципи и средства в използването на светлината за психологическо въздействие на пространство, среда и форма с цел стимулиране на създаване на практически умения при организиране с подходящи средства за вариативна разработка на разнообразни светлинни решения при индивидуалната творческа дейност и оформяне на самостоятелно творческо мислене на базата на наученото в курса.

„Светлината - пространствообразуващ фактор” е и интердисциплинарен курс, в който отношението към процесите и разбирането за взаимовръзките между класическото изкуство, съвременното развитие на визуалните изкуства , сценичния дизайн, театъра, и жизнената среда днес е основополагащо.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Венцислав Занков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основни принципи на изграждане на пространство чрез светлина

• Основни принципи на моделиране на форма чрез светлина

• Основни припципи за психологическо въздействие на светлината чрез цвят, интензитет и разпространение.

• Основни функции на светлината при сценичния дизайн и тяхното реализиране

• Основни течения и стилове в визуалните изкуства, според разбирането и използването на светлината

• Принципни възможности при използване и прилагане на мултимедийните технологии в светлинния дизайн

2) могат:

• Да анализират структурно и функционално сценично и несценично пространство.

• Да анализират смисловите полета в сценично и несценично просранство

• Да изграждат основни форми на сценично и неценично пространство чрез светлина


Предварителни изисквания:
Обща култура във визуалните изкуства и съвременния театър.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Същност, източници, разпространение на светлината. 2. Интензитет на светлината, яркост и осветеност. 3. Светлина и цвят. 4. Светлина и форма- решения и стилове в изобразителното изкуство – практики и примери от неговата история с оглед сценичното изкуство 5. Пространство и светлина -решения и стилове в изобразителното изкуство – практики и примери от неговата история с приложение в сценичното осветление 6. Светлина и психическо въздействие при възприемане. 7. Сянката 8. Светлина и фотография. Светлина и кино. 9. Светлината в сценографията. Сценични функции на светлината. 10. Осветление. Видове осветеност.Визуални характеристики на светлинното поле/дифузно, контрастно, меко, насочено и пр./ 11. Моделиране на обекти със светлина. 12. Моделиране на пространство със светлина. 13. Подход в сценичното пространство. Технически характеристики и специфики на използваните източници на светлина в сценографията . 14. Мултимедия в сценографията и визуалните изкуства. 15. Светлината в съвременните визуални изкуства. Актуални практики и примери.
  2. индивидуална разработка по зададена тема

Литература по темите:

Gillette, J. Michael (2003). Designing With Light: An Introduction to Stage Lighting, Fourth Edition. McGraw Hill. ISBN 0-7674-2733-5.

http://www.lightingtrainer.com

Stage Lighting for Students

www.stagelightingprimer.com

by Jeffrey E. Salzberg (jeff[at]jeffsalzberg.com)

with Judy Kupferman (Judithku[at]bgu.ac.il)

Средства за оценяване:

проект

изследване